‘Beslist samen!’ is een programma dat gericht is ontwikkelen van concrete mogelijkheden om patiënten samen met hun arts over een behandeling te laten beslissen. Tien ziekenhuizen – waaronder het Flevoziekenhuis – en twee universitair medische centra (umc’s) zijn geselecteerd om per 1 maart te starten.
 
beslist samen
 

Invulling project

Doel van ‘Beslist samen!’ is om versnelling te realiseren om gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt over de beste zorg te implementeren. Het Flevoziekenhuis heeft een voorstel ingediend op basis van de volgende vier onderdelen: 
  • Chirurgie: perifeer vaatlijden
  • Oncologie: pancreascarcinoom
  • Orthopedie: totale heupprothese
  • KNO: nader te bepalen thema's en zorgpaden            
De basis hiervoor is gelegd door KNO die inmiddels het samen beslissen, zowel in proces, informatieverstrekking doorgevoerd heeft bij verschillende zorgpaden. De financiering hiervan is inmiddels door zorgverzekeraars gehonoreerd. Deze aanpak geldt als voorbeeld voor het hele Flevoziekenhuis. De inzet van KNO in het project zal zich richten op een verdere verbetering van de aanpak op nog te bepalen thema's en zorgpaden.  
 
Het project Beslist Samen sluit goed aan bij het strategische meerjarenbeleid van het Flevoziekenhuis. Het project is gesubsidieerd en loopt een jaar.

Wie doen er mee?

Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+. De overige elf niet geselecteerde ziekenhuizen blijven onder meer betrokken via een digitaal leerplein, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Over het programma Beslist samen!

Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van onder meer de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Zilveren Kruis, CZ groep (CZ) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).
 
Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek.

 

email this page
Patiënten met borstkanker willen graag samen met hun arts een weloverwogen behandelkeuze maken. Daarbij spelen veel vragen zoals: Wat betekent de diagnose vroegstadium borstkanker? Voor welke behandelingen kom ik in aanmerking? Welke behandeling past het beste bij mij? Wat zijn belangrijke afwegingen? De Mammapoli van het Flevoziekenhuis heeft gekozen voor de digitale Borstkanker keuzehulp, die arts en patiënt kan ondersteunen bij het kiezen van de best passende behandeling.

mammapoli borstkanker keuzehulp

“Na een pilot waarin we op onze Mammapoli hebben gekeken of het iets voor ons en onze patiënten zou toevoegen, zijn we erg enthousiast geraakt en hebben we besloten hiermee te gaan werken”, legt oncologisch chirurg Suzan van der Meij uit. “De Borstkanker keuzehulp is een mooie tool om een goede keuze te maken. Het geeft een goede beschrijving van wat er allemaal op iemand afkomt. De diagnose vroegstadium borstkanker overvalt patiënten echt. Met deze keuzehulp kunnen zij rustig en bewust nadenken en echt kiezen voor de behandeling!”

Voorkeur patiënt

Veel vrouwen met vroegstadium borstkanker kunnen kiezen uit een borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering. De mammachirurg beoordeelt of deze opties technisch haalbaar zijn. Beide behandelingen geven dezelfde kans op overleving. Welke behandeling vervolgens het beste is, hangt vooral af van de voorkeur van de patiënt. ”De keuzehulp helpt om te bevestigen of je eerste gevoel juist is”, vertelt Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist van de Mammapoli. ‘Of dat je na een bewuste afweging van de voor- en nadelen toch voor een andere behandelkeuze gaat”.

‘Gelijkwaardiger’

De Borstkanker  keuzehulp is ontwikkeld door het Maastricht UMC+ en het ZorgKeuzeLab. De tool is in april 2015 gelanceerd en inmiddels hebben bijna 400 patiënten er gebruik van gemaakt. Zij gaven aan zich beter geïnformeerd te voelen en goed inzicht te hebben in mogelijke argumenten voor de verschillende behandelkeuzes. Patiënten voelen zich door de keuzehulp ‘gelijkwaardiger’ in het gesprek met de arts.
Van 1 maart tot en met 30 april 2017 exposeert de Braziliaanse artist/researcher Régis Gonçalves in de Binnenstraat van het Flevoziekenhuis. De tentoonstelling met de titel ‘Blueprint Brazil’ is onderdeel van een lopend studieproject naar Braziliaanse kunst.

expositie blueprintbrazil 2017

Regis Goncalves onderzoekt in het studieproject de rol van de kunstenaar in de Braziliaanse kunst en de Braziliaanse maatschappij. De vraagstelling is: Wat is Braziliaanse kunst, of wat maakt deze kunst Braziliaans? In de tentoonstelling in het Flevoziekenhuis zijn reflecties op dit thema te zien. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Opening

‘Blueprint Brazil’ wordt donderdag 30 maart om 16.00 uur officieel geopend door Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.
Het Flevoziekenhuis heeft continu aandacht voor het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. We boeken daarin goede resultaten (zie ook ons Kwaliteitsvenster), maar het kan altijd beter. Om het bewustzijn en handelen rond kwaliteit en veiligheid verder en blijvend te verbeteren geven we een extra impuls met 2 programma’s. Binnen het programma ‘Versneld Verbeteren’ voeren we een aantal al gestarte en bekende verbetermaatregelen rondom patiëntveiligheid uit. Bijvoorbeeld op het gebied van complete dossiers, valpreventie en het verantwoord gebruik van medische technologie (een landelijk thema).

gevelverlichting

Risico’s en cultuurmeting

Het Flevoziekenhuis wil zich ervan verzekeren dat we alle risico’s in de patiëntenzorg goed in beeld hebben. Daarom zet de raad van bestuur, naast interne deskundigen, ook externe adviseurs in om ons hierbij te ondersteunen. Deze adviseurs zullen regelmatig aanwezig zijn in het ziekenhuis om processen te observeren, dossiers en documenten te onderzoeken en te spreken met zorgverleners en andere betrokkenen bij het zorgproces. Daarnaast is het NIVEL gevraagd een onafhankelijke meting te verrichten naar de veiligheidscultuur ziekenhuisbreed. Gezamenlijk moet dit een goed beeld opleveren over het bewustzijn van patiëntveiligheid en eventuele aanvullende acties die noodzakelijk zijn.

Programma Kwaliteit 2.0

Het programma ‘Kwaliteit 2.0’ heeft als doel randvoorwaarden te scheppen om de kwaliteit en veiligheid van zorg ook in de toekomst structureel en duurzaam op een hoger plan te brengen. Daarvoor wordt een in-company opleiding ‘medisch leiderschap’ verzorgd door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voor de medisch specialisten die een specifieke taak hebben in het sturen en borgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg. In 2017 starten we ook de voorbereiding voor de NIAZ QMentum accreditatie. Sinds 2015 trekken we meer HBO geschoolde verpleegkundigen aan en stimuleren we verpleegkundigen die al in dienst zijn een HBO-opleiding te volgen.

Continu proces  

Verbeteren is een continu proces. Dat gebeurt o.a. op basis van audits, registratie en ‘real time’ monitoring, ervaringen van onze patiënten en zorgverleners, onderzoeken van (bijna)incidenten en best practices van andere organisaties. In 2016 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aantal onaangekondigde bezoeken aan het Flevoziekenhuis. Bestuursvoorzitter Anita Arts: “We leren elke keer van dergelijke bezoeken. Ze helpen ons scherp te blijven. Vreemde ogen zien soms meer. Daar waar we nog kunnen verbeteren zetten we volop extra acties in. Dit past in de doelstellingen van het meerjarenbeleid. Tevreden patiënten en tevreden verwijzers staan voorop.”
De inspectiebezoeken waren mede aanleiding om eerder in gang gezette verbetertrajecten te versnellen en te intensiveren. De inspectie wordt frequent geïnformeerd over de genomen initiatieven.
Het Flevoziekenhuis publiceert de belangrijkste kwaliteitsinformatie in het Kwaliteitsvenster.

 

Op 2 februari heeft de afdeling Oncologie de ‘Boom van gedachten’ in gebruik genomen. Op deze boom kan iedereen een ‘handje’ ophangen met een persoonlijke wens, bericht, bedankje, gedachte of steuntje in de rug. Voor iemand met kanker of voor een naaste. Voor een bekende, of voor een onbekende persoon. Hiermee vraagt het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis aandacht voor mensen met kanker en hun naasten. Initiatiefneemster verpleegkundige Yvonne van Ginkel: “De boom is ook een bijzondere plek op onze afdeling. Waar je even een moment van rust kunt nemen en de handjes lezen, of in gesprek komt met een collega, patiënt of familielid.”  

oncologieboom 01


Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Overal ter wereld is aandacht besteed aan de ziekte waar een op de drie Nederlanders gedurende het leven mee te maken krijgt: kanker. Een ziekte die heel ingrijpend is voor de persoon die kanker heeft maar ook voor zijn of haar omgeving waaronder partners, kinderen, familieleden, goede vrienden en collega’s.

Dit jaar staan organisaties in Nederland die zich bezighouden met kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg gezamenlijk stil bij de naasten van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Dit doen zij met de actie om naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun inzet: iedereen kan een ‘handje’ beschrijven en op te hangen op de Boom van gedachten op afdeling Oncologie. Deze Boom blijft op de afdeling en geïnteresseerden kunnen er terecht om deze steun te blijven getuigen.  

Kijk voor meer informatie op: www.wereldkankerdag.nl
Om meer te weten over oncologische zorg in het Flevoziekenhuis, kijk op www.flevoziekenhuis.nl/oncologischcentrum.