Meerjarenbeleid 2015-2019
1

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, nu is een nieuwe koers nodig

interne geneeskunde

Het Flevoziekenhuis is in 1991 opgericht en in de afgelopen 24 jaar uitgegroeid tot hét ziekenhuis voor de inwoners van Almere en omstreken. We bieden een breed palet aan uitstekende algemene specialistische ziekenhuiszorg aangevuld met een selectie van bijzondere specialistische zorg, voor de regio Almere en omstreken. We doen dat in een modern en goed toegerust, in 2010 vernieuwd gebouw, in het stadshart van Almere.

Het Flevoziekenhuis is sinds de oprichting ongeveer verdrievoudigd in omvang, patiëntaantallen, medewerkers en oppervlakte, maar ook sterk gegroeid in zorgaanbod. Belangrijkste reden hiervoor was de snelle groei die de stad Almere heeft doorgemaakt.

De afgelopen jaren hebben we grote stappen gemaakt in de kwaliteit van onze zorg. Daar zijn we trots op! We zien dit terug in de waardering van onze patiënten, vooral in de dagelijkse reacties, maar ook in een gemiddelde CQ indexscore in 2014 van 8,3 voor de polikliniek en 8,0 voor de kliniek. We zien dat ook bevestigd in accreditaties van diverse onafhankelijke kwaliteitsorganisaties, zoals NIAZ en Planetree, en in keurmerken van bijvoorbeeld de Borstkankervereniging, Kind & Ziekenhuis en de Nederlandse Kanker Federatie (NKF). We laten met deze accreditaties en keurmerken zien dat onze zorg aantoonbaar veilig en kwalitatief van een goed niveau is. Dat is een uitstekende uitgangspositie voor de komende jaren.

loep
Het Flevoziekenhuis was gericht op sterke groei. Vanaf 2012 zien we echter dat de (omzet)groei van ons ziekenhuis achterblijft bij de eerdere verwachtingen, parallel aan de afgezwakte groei van Almere. Dat heeft ons genoodzaakt om ingrepen te doen in onze bedrijfsvoering. Een gericht programma, met deelname van alle afdelingen en medewerkers van het ziekenhuis, heeft er toe geleid dat we structureel flink hebben bespaard op onze kosten.

Tevens zijn de omstandigheden in de Nederlandse gezondheidszorg en in de regio structureel veranderd. Dit vraagt aanpassing van onze strategie. In dit meerjarenbeleidsplan is een strategie uitgewerkt die past bij de uitdagingen van de komende jaren.

2

Onze omgeving verandert en biedt ons uitdagingen en kansen

02uitdagingen
Het Flevoziekenhuis opereert in een complex veld met diverse partijen en belanghebbenden. De invloed die deze belanghebbenden op ons hebben, geven we in bovenstaand figuur weer.

 


02patientenAl onze patiënten willen kundige en capabele artsen en verpleegkundigen, die werken volgens de laatste medische inzichten, met de beste medicatie en met goed werkende, geavanceerde apparatuur. Daarnaast willen onze patiënten vlot en vriendelijk geholpen worden, begrijpelijke informatie op het juiste moment ontvangen en goede communicatie ervaren tussen en met zorgverleners.

Patiënten verschillen in de wijze en mate waarin zij de regie over de eigen gezondheid en zorg willen nemen. Een deel van onze patiënten komt goed voorbereid op het spreekuur, want medische informatie is online gemakkelijk beschikbaar. Zij verwachten dat zij samen met artsen kunnen besluiten over het behandelbeleid (shared decision making). Het ziekenhuis moet oog hebben voor de diversiteit in behoeften; niet iedere patiënt is hetzelfde. Technologische ontwikkelingen (o.a. e-health, zelftesten, stand-alone apparatuur) versterken de autonomie van patiënten en geven mogelijkheden voor medische oplossingen in de thuissituatie.

Patiënten stellen eisen aan goede service en verwachten faciliteiten die ze elders ook gewend zijn, zoals korte toegangstijden, gastvrije wachtruimtes, goede maaltijden, gratis Wi-Fi etc. Ook hechten patiënten aan een aardige en persoonlijke bejegening. Via sociale media en online waarderingssites geven sommige patiënten direct feedback op de zorg en dienstverlening. Goed en snel inspelen op deze wensen is belangrijk voor patiënttevredenheid en vaak ook voor (ervaren) kwaliteit van zorg.

Patiënten- en belangenorganisaties nemen in toenemende mate een rol in de kwaliteitsverantwoording van ziekenhuizen. Certificering is daarbij een belangrijk middel. Voorbeelden zijn het roze lintje voor borstkankerzorg, keurmerken van het Oogzorgnetwerk en Kind & Ziekenhuis en het keurmerk Senior Friendly Hospital. Er wordt verwacht dat kwaliteitscijfers en patiëntwaarderingen transparant zijn en inzichtelijk voor iedereen, bijvoorbeeld via het kwaliteitsvenster op de website.

 02verwijzersHet Flevoziekenhuis heeft een sterke positie in Almere en omgeving. Verwijzers weten echter ook andere zorgaanbieders te vinden. Uitstekende digitale en telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis voor verwijzers en respectvolle service wordt steeds belangrijker voor hun besluit naar welke aanbieder zij doorverwijzen. Daarnaast worden huisartsen door zorgverzekeraars gestimuleerd om zorg in de 1e lijn te houden en doorverwijzing naar de 2e lijn te beperken. Bij de ondersteunende medische functies (diagnostiek, laboratorium etc.) is een sterke tendens tot kostenverlaging en schaalvergroting zichtbaar.

Verwijzers worden geconfronteerd met toenemende complexiteit van zorgvraag. Dit beïnvloedt de rol van het ziekenhuis, maar ook die van zorgprofessionals in de 1e lijn. Het belang van continuïteit van zorg voor patiënten met zo naadloos mogelijke overgangen tussen zorgverleners is groot. Daarvoor is uitstekende communicatie tussen huisarts, verloskundige of fysiotherapeut en de medisch specialist of andere zorgprofessional in het ziekenhuis een cruciale voorwaarde. Dit betekent een deels andere invulling van taken van het Flevoziekenhuis.


02technologieVoortschrijdende technologische en digitale ontwikkeling is cruciaal voor het zorgproces. Niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency, maar ook vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid. Digitale beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment, bronregistratie en veiligheidschecks (zoals closed-loop registratie van medicatie) zijn essentieel om het zorgproces nog veiliger en beter te maken. Daarnaast speelt digitalisering ook een sleutelrol in de regie van patiënten op het eigen zorgproces. Het wordt meer en meer mogelijk om de patiënt o.a. snel te voorzien van de juiste informatie met apps of bijvoorbeeld Inforium en inzicht te verschaffen in het eigen dossier. Ook maken digitale mogelijkheden de communicatie met artsen en ondersteunend personeel sneller en makkelijker en kan de patiënt zelf afspraken plannen. Het ziekenhuis moet hierop voorbereid zijn en de mogelijkheden optimaal benutten.

Een andere ontwikkeling is dat technologische concerns aan ziekenhuizen aanbieden om in de techniek (gedeeltelijk) te ontzorgen en hiermee innovatieve technologische mogelijkheden in het bereik van het ziekenhuis te brengen. Nieuwe technieken beïnvloeden ook de behandelmogelijkheden en verminderen de tijd die patiënten in een ziekenhuis doorbrengen.


02almere eoAlmere, nu de 7de stad van Nederland, heeft een ziekenhuis nodig met een breed aanbod aan algemene ziekenhuiszorg van uitstekende kwaliteit, inclusief acute zorg. Een ziekenhuis dat goed inspeelt op de specifieke zorgvragen van Almeerders. Het Flevoziekenhuis is in eerste instantie gericht op de bevolking van Almere. Tegelijkertijd is het Flevoziekenhuis het meest complete ziekenhuis van Flevoland en heeft daarmee ook betekenis voor de regio.

Opvallend kenmerk van de Almeerse bevolking is de relatief hoge zorgconsumptie door een hoog percentage chronisch zieken. Zo ligt het aantal ziekenhuisopnamen per 100 duizend inwoners in Almere 15 tot 20 procent boven het landelijke gemiddelde (bron: ‘Je gaat het pas zien als je doorhebt’, Kiwa Carity, 2014). Laaggeletterdheid komt relatief veel voor in Almere, wat de kans op het ontwikkelen van een chronische aandoening vergroot. Het aantal patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen neemt toe (co- of multimorbiditeit) (bron: ‘Toekomst Verkenning Flevoland’, GGD Flevoland, 2012). Deze toenemende complexe zorgvraag vraagt meer vakgroep overstijgende samenwerking en afstemming met ketenpartners.

Almere heeft historisch gezien een relatief jonge bevolking. Door de “scheve” bevolkingsopbouw in combinatie met een stijging van de complexe zorgvraag valt op middellange termijn een relatief groot effect van de vergrijzing te verwachten. Voor ouderen geldt dat zij relatief vaker worden opgenomen en dan ook voor een langere periode. De verwachte vergrijzing in Almere zal daardoor meer beslag gaan leggen op de (bedden)capaciteit van het Flevoziekenhuis.

De recente overheveling van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de gemeente, heeft landelijk impact op zorginkoop van o.a. de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het is nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de capaciteit van thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen in Almere en omgeving en op de verblijfsduur van patiënten in ons ziekenhuis.

De gemeente Almere is ambitieus op ontwikkeling van werkgelegenheid, participatie en uitstekende voorzieningen om de bevolkingsgroei te faciliteren. Voor de gemeente is het Flevoziekenhuis een belangrijke voorziening die de aantrekkelijkheid van de gemeente verhoogt. Tevens is het ziekenhuis een van de grootste werkgevers in Almere.


02zorgverzekeraarsHet ministerie van VWS hanteert substitutie van zorg van 2e naar 1e lijn al jarenlang als beleidslijn (bron: Business case eerstelijnsdiagnostiek’, Plexus, 2010). Doel is om patiënten langer in de 1e lijn te behandelen, met de verwachting dat de zorg daarmee goedkoper wordt. Indachtig dit beleid experimenteren zorgverzekeraars met financiële prikkels voor de 1e lijn om minder door te verwijzen naar de 2e lijn.

De IGZ stelt steeds hogere eisen aan aantoonbare kwaliteit van geleverde zorg, het borgen van kwaliteitsdenken en gerichtheid op verbeteringen in de praktijk. Ook de verantwoordelijkheid van bestuurders voor de kwaliteit van zorg krijgt intensieve aandacht. Transparantie en lerend vermogen zijn al met al belangrijke thema’s, evenals samenwerking.

De zorgverzekeraars hebben in ons stelsel een regiefunctie. Doelmatigheid en spreiding van zorg, evenals zinnige en zuinige zorg, staan centraal. Zorgverzekeraars experimenteren met beleidsinstrumentarium zoals selectieve zorginkoop en populatiebekostiging. En hoewel er marktwerking in de zorg is geïntroduceerd, lijkt het zogenaamde “plafond” soms heilig. Bij de onderhandelingen sturen verzekeraars sterk op prijs en budget. Uit diverse benchmarks is de afgelopen jaren gebleken dat het Flevoziekenhuis nog een te hoge kostprijs had. Met ingang van 2015 heeft het Flevoziekenhuis meer marktconforme prijzen gecontracteerd. Zorgverzekeraars zien kwaliteitseisen en certificeringen van belangenorganisaties als instapvoorwaarden bij de onderhandelingen.

Vooruitlopend op het sturen op volumenormen door verzekeraars heeft het Flevoziekenhuis in de afgelopen jaren een deel van de complexe zorg overgedragen met name aan het AMC. Dit betreft onder meer operatieve ingrepen bij maagcarcinoom, aneurysma (aorta) / vergrote vaten en pylorushypertrofie (baby’s met verdikte maaguitgang). Daar staat tegenover dat zorgverzekeraars ook de universitaire centra bewegen om de zorg die net zo goed - of zelfs beter - in de 2e lijn kan plaatsvinden ook daadwerkelijk over te dragen. Voor het Flevoziekenhuis biedt dit een kans om een groter deel van de typische 2e lijns zorgtaken van het AMC samen met het AMC te verzorgen, naar analogie van de werkwijze bij borst- en darmchirurgie. Dit uiteraard altijd met respect voor de vrije keuze van patiënten.


02anderezorgaanbiedersDe Almeerse bevolking maakt gelukkig vaak de keuze voor het Flevoziekenhuis (gemiddelde adherentie 80% in 2013). Maar er is ook nog ruimte om te groeien. Daarbij mogen we, met een toenemend aantal concurrerende zorgaanbieders in de nabijheid, er niet van uitgaan dat ook in de toekomst vanzelfsprekend de keuze voor het Flevoziekenhuis gemaakt wordt. We verwachten dat de concurrentie de komende jaren verder gaat toenemen.

Landelijk is het marktaandeel van ZBC’s de afgelopen jaren sterk toegenomen (verdubbeling van aantal patiënten in periode van 4 jaar) tot 7% van het aantal patiënten in medisch specialistische zorg (bron: ‘Gezondheid en zorg in cijfers’, CBS, 2014). De ZBC’s zijn actief in diverse specialismen maar met name in dermatologie, oogheelkunde en orthopedie. Flevoland is een interessant gebied voor nieuwe zorgondernemingen. Zo hebben diverse organisaties poliklinieken of behandelcentra in ons verzorgingsgebied en in de regio geopend (o.a. de Blaak, HartKliniek Flevoland, Bartok, DC Klinieken en oogziekenhuis Zonnestraal met een vestiging in Lelystad). ZBC’s leveren doorgaans laagcomplexe monodisciplinaire zorg. Door optimaal ingerichte processen en infrastructuur bieden deze ZBC’s vaak hoge service voor patiënten tegen relatief lage kosten voor de zorgverzekeraars.

Nieuwe uitdagingen en kansen voor het Flevoziekenhuis

Het complexe speelveld waarin het Flevoziekenhuis opereert geeft uitdagingen waar we een antwoord op hebben te geven. De drie belangrijkste zijn:
 • Door een breed en compleet pakket aan ziekenhuiszorg te bieden aan de inwoners van Almere en de regio, samen met andere zorgbieders, bieden we continuïteit van zorg. Om dit te kunnen blijven doen is een sterkere financiële positie en een gezonde bedrijfsvoering nodig, evenals uitstekende relaties in de keten.
 • We moeten op de juiste manier inspelen op de veranderende wensen van patiënt en verwijzer, zodat deze in hoge mate tevreden zijn over de kwaliteit van zorg en onze dienstverlening. Voldoen aan de toenemende eisen van zorgverzekeraars en inspectie ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg vereist dat we continu blijven verbeteren;
 • Het is nodig dat we ons continu blijven afvragen hoe we meer waarde kunnen creëren voor onze patiënten en partners, zodat we een krachtige speler blijven in het netwerk van zorgverleners in de regio.
Er zijn ook kansen te benutten. De belangrijkste zijn:
 • Door de behoefte aan eigen regie van (een deel van) onze patiënten goed en gepast te faciliteren, sluiten we aan bij de wensen van burgers en patiënten. Het geeft ook mogelijkheden om het zorgproces effectiever en efficiënter te laten verlopen;
  Door intensievere en goed georganiseerde samenwerking met de 1e lijn en lokale collega zorgaanbieders kunnen we gezamenlijk meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven bereiken voor onze patiënten;
 • De intensieve samenwerking en kennisdeling met het AMC brengt onze kennis en kunde op een hoger peil, waardoor we kunnen excelleren in de zorg die we bieden en in het medisch onderwijs dat we verzorgen;
 • Door versneld te investeren in digitalisering en nieuwe technologie kunnen we een forse stap maken in kwaliteit, veiligheid en efficiency van onze zorg;
 • Door nog aantrekkelijker en toegankelijker te worden kunnen we onze adherentie in Almere én daarbuiten verder vergroten.
Om deze uitdagingen adequaat aan te gaan en de kansen te grijpen is bijsturing van de koers van het ziekenhuis nodig.

Kansen

02kansen
3

We staan voor gezondheidswinst en kwaliteit van leven voor onze (toekomstige) patiënten

interne Ons bestaansrecht als Flevoziekenhuis, onze missie, is om waarde voor onze (toekomstige) patiënten te creëren door altijd én samen te streven naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven, in alle fasen van het leven.

Onze waarden helpen om onze missie te bereiken. In ons gedrag zijn onze waarden herkenbaar. In onze uitingen zijn onze waarden terug te vinden.

We zijn betrouwbaar. Patiënten komen bij ons in een kwetsbare fase van hun leven en vertrouwen ons wellicht het belangrijkste in hun leven toe: hun gezondheid. We zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken. Wij komen afspraken na, ondernemen actie als dat onverhoopt niet kan en onze informatie is juist.
Ook samenwerkingspartners, zorgverzekeraars, Inspectie en banken moeten er op kunnen rekenen dat we te allen tijde integer, transparant en betrouwbaar zijn in ons handelen.

We zijn betrokken. Het belang van onze patiënten en hun familie staat centraal in alles wat we doen. Daarbij staan we voor iedereen klaar, ongeacht religie, herkomst of geaardheid. We nemen volle verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun behandeling en laten merken dat we ons het lot van onze patiënten aantrekken. We zijn er voor ze en betrekken hen actief in het zorgproces.
We zijn ook betrokken naar elkaar als collega’s, we helpen elkaar waar het kan. Want als we goed voor onze patiënten willen zorgen, dan moeten we ook goed voor elkaar zorgen.
Ook bij onze omgeving zijn we betrokken. In ons werk respecteren we het milieu en participeren we in initiatieven in de samenleving. Dit uiteraard binnen onze semi-publieke context.

We zijn flexibel. We houden onze ogen en oren voortdurend open, ook voor ontwikkelingen in andere branches, en gebruiken onze ervaringen en inzichten om onze doelstellingen te bereiken. In de wijze waarop we zorg en organisatie vormgeven, spelen we in op de wensen van onze omgeving. We laten zien dat we continu willen leren, van elkaar, maar ook van onze patiënten en partners. We zijn bereid om oude manieren los te laten als nieuwe werkwijzen beter blijken. Protocollen, zorgpaden en andere afspraken gebruiken we als leidraad in onze zorg, maar we blijven altijd open staan voor de specifieke behoefte van een individu en proberen daar flexibel aan tegemoet te komen. We laten patiënten en bezoekers niet onnodig wachten, als het ergens te druk is springen we bij of werken we wat langer door.

Wij zijn samenwerkend ingesteld. Onze artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, polimedewerkers en ondersteunende medewerkers werken eendrachtig samen om patiënten hoogwaardige zorg te kunnen bieden en patiënten en familie een aangenaam verblijf. We beseffen dat gezondheidswinst en kwaliteit van leven meer en meer de uitkomst is van een teaminspanning van alle betrokkenen in de zorgketen, samen met de patiënt. Daarom zoeken we actief de samenwerking met partners op, wanneer we samen tot een beter resultaat voor onze patiënten en andere belanghebbenden kunnen komen. In het samenwerken hebben we oog voor de belangen van de ander en zijn we open over ons eigen doel of belang. We proberen er altijd samen uit te komen.

Ons profiel geeft weer wat voor ziekenhuis we (willen) zijn.

Flevoziekenhuis:

 • Voegt waarde toe voor toekomstige patiënten en partners: gezondheidswinst en kwaliteit van leven.
 • Biedt een breed en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod dat past bij de behoefte van de 7e stad van Nederland.
 • Werkt intensief samen in een netwerk van zorgaanbieders.
 • Heeft competente en gemotiveerde professionals die met plezier werken en waarde toevoegen voor patiënten.
 • Leidt artsen, verpleegkundigen en ondersteuners met passie op.
 • Hanteert het Planetree-concept in het werken aan mensgerichte zorg en een helende omgeving.
 • Past de principes van ‘operational excellence’ (gestroomlijnd proces) en ‘customer intimacy’ (persoonlijke benadering) beide toe.
 • Blijft financieel gezond, biedt marktconforme prijzen en daarmee continuïteit van zorg en werk.
4

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij

We zijn onderdeel van een groot netwerk van zorgorganisaties in de regio, maar onderhouden ook –
soms zeer intensieve – relaties met partijen als banken, zorgverzekeraars, Inspectie en overheid.
We realiseren ons terdege dat we alleen in een optimaal samenspel met andere organisaties onze missie en doelen kunnen waarmaken. Natuurlijk is er verschil in de mate van samenwerking in de dagelijkse praktijk, maar elke schakel is onmisbaar.

04 onderdeel van netwerk
* Dit overzicht is illustratief voor het netwerk waarin het Flevoziekenhuis werkt. Het beoogt uitdrukkelijk niet een compleet beeld te geven van de organisaties waarmee we samenwerken.

Onze strategie is samen te vatten als ‘Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’. Alleen in samenwerking met de 1e en 3e lijn kunnen wij onze strategie waarmaken.

samenwerken

Zorg in de 1e lijn wanneer dat kan…

Wij omarmen de filosofie dat patiënten waar mogelijk hun behandeling in de 1e lijn krijgen. Om dit optimaal te ondersteunen gaan wij actief “naar buiten” en wisselen we kennis uit met 1e lijns professionals. Als patiënten tòch voor diagnose of behandeling naar het ziekenhuis moeten, zorgen we voor een optimaal herstel en een zo vlot en vloeiend mogelijke teruggang naar huis, met ondersteuning van de 1e lijn, of naar elders indien thuis niet mogelijk is. Onze artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en doktersassistenten werken hiertoe nauw samen met de 1e lijns professionals in de regio en delen hun expertise. Op deze manier versterken we topzorg in de 1e lijn en brengen deze zo dicht mogelijk bij patiënten.

… in de 2e lijn indien noodzakelijk…

Als patiënten 2e lijns zorg nodig hebben, dan kunnen zij voor kwalitatief hoogwaardige medium-complexe en laagcomplexe zorg in het Flevoziekenhuis terecht. We staan voor een breed en hoogwaardig aanbod van acute, chronische en electieve zorg, dat naadloos aansluit op de behoeften van de inwoners van Almere en omgeving. Een Intensive Care en Spoedpost blijft tot ons aanbod behoren. Onze behandelingen zijn veilig en volgens de nieuwste inzichten. Onze artsen en medewerkers zijn bij uitstek toegerust op hun taak. We zijn zeer toegankelijk en hanteren korte wachttijden. Patiënten worden op maat geïnformeerd en betrokken bij keuzes in hun behandeling, passend bij de behoeften van de patiënt. Wij ontvangen patiënten en familie vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving.

… in de 3e lijn zo kort mogelijk

Wanneer de behandeling hoog complex of zeer specifiek wordt en wij zelf niet de juiste zorg kunnen leveren, dan brengen wij topzorg dichtbij door intensief samen te werken met onze academische partner, het AMC. Wij zorgen hierbij voor een vlotte en vloeiende overgang waarbij alle diagnostiek en het dossier met de patiënt meegaan, zodat onnodige aanvullende diagnostiek voorkomen wordt. Door afstemming met de artsen van het AMC over voor- en nazorg en behandelwijze kunnen patiënten ook weer snel terugkeren naar hun vertrouwde ziekenhuis en vervolgens naar huis.
Waar patiënten uit het AMC beter behandeld kunnen worden in een 2e lijns ziekenhuis, zorgen wij met onze brugfunctie voor een vlotte en vloeiende overgang naar een behandeling in het Flevoziekenhuis. Dit uiteraard passend bij de keuzevrijheid van patiënten.

Het Flevoziekenhuis zal met de nazorginstellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) eraan werken, om de transfer te versoepelen van patiënten die deze vervolgzorg nodig hebben. Dat doen we onder meer door te investeren in een betere informatievoorziening en heldere afspraken en communicatie over de overgang naar deze instellingen.
5

Onze strategie werkt in het bijzonder in twee allianties met speerpunten

alliantie

Binnen het grote netwerk waarin we actief samenwerken, kiezen we in onze strategie voor het uitbouwen van twee allianties: een alliantie met de 1e lijns professionals en een alliantie met het AMC. In de allianties hebben we met onze alliantie-partners speerpunten benoemd. Dat zijn zorggebieden waarop we onze samenwerking op dit moment het meest kansrijk achten. Gedurende de komende jaren kunnen op grond van ervaringen meer speerpunten worden benoemd.
 
We versterken de alliantie met de 1e lijn. We bouwen voortvarend voort op de bestaande samenwerking met Zorggroep Almere, MediMere en de andere 1e lijns zorgprofessionals. We faciliteren en ondersteunen huisartsen actief om – samen met de patiënt - invulling te geven aan de beste zorg op de beste plaats. Door onze zorg in transmurale zorgpaden vorm te geven realiseren we samen met onze partners een vlot en vloeiend zorgproces in Almere. We wisselen kennis uit met elkaar, ook op het vlak van preventie. Medisch specialisten zijn gemakkelijk telefonisch en digitaal te bereiken voor verwijzers. Complexere patiënten kunnen in een consult of een gezamenlijke patiëntenbespreking besproken worden. We werken aan veilige en verantwoorde informatie uitwisseling. We werken constructief mee aan diagnose in de 1ste lijn en zullen onze zorg o.a. gaan organiseren in 2 à 3 externe poliklinieken op strategisch gekozen locaties.

We richten ons hierbij in eerste instantie op geboortezorg, thuisdialyse en de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2 (DM2), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

In de komende jaren buigen we ons over de zorggebieden medische psychiatrie en obesitas. We signaleren een groeiende behoefte aan deze zorggebieden in Almere. Daarom willen we verkennen met ons netwerk op welke wijze hieraan het best tegemoet gekomen kan worden.

Onze alliantie met het AMC wordt uitgebreid. De samenwerking met AMC als derdelijns partner is succesvol gebleken, in eerste instantie in de chirurgische zorg voor borstkanker en darmkanker. Het AMC en het Flevoziekenhuis zijn overeengekomen de samenwerking uit te breiden op het gebied van zorg, opleiding en onderzoek. Een deel van de artsen zal daartoe in beide ziekenhuizen werken. (Complexe) Patiënten worden gezamenlijk in multidisciplinair verband besproken. We harmoniseren de protocollen en ontwikkelen gezamenlijke zorgpaden. Patiënten die hoog complexe zorg behoeven, welke in het Flevoziekenhuis niet geboden wordt, worden in het AMC behandeld. Patiënten uit het AMC met medium-, en laag complexe aandoeningen worden samen met het AMC steeds meer in het Flevoziekenhuis behandeld. Uiteraard met respect voor de vrije keuze van patiënten.

We starten de uitbreiding van deze alliantie op de zorggebieden interne geneeskunde en oncologie, maag-, darm-, en leverzorg en orthopedie.

Op de specialistische terreinen waarop de samenwerking geïntensiveerd wordt, verzorgen we ook de medische opleidingen.
6

Met onze strategie willen we eind 2019 zes doelen bereikt hebben

zes doelen

Tevreden patiënten.
Alles draait er om dat de patiënten écht geholpen zijn met hun gezondheid en onze zorg ook zo ervaren. We vertalen dit in de doelstelling dat onze patiënten ons waarderen met hoge cijfers in de CQ index en op Zorgkaart Nederland en dat zij als ambassadeurs voor ons ziekenhuis optreden door ons aan te bevelen bij anderen. Wat betreft gastvrijheid willen we bij de beste 10 ziekenhuizen horen. Daarnaast willen we ons duurzaam in de top 20 van de ranglijsten van AD en Elsevier positioneren.

Tevreden verwijzers. Als onze verwijzers tevreden zijn over samenwerking met ons en vertrouwen hebben in onze zorg en dienstverlening, zal doorverwijzing naar het Flevoziekenhuis logisch en vanzelfsprekend zijn. De tevredenheid van verwijzers is ons nu slechts op ad hoc basis en uit signalen bekend. Voortaan meten we deze met een nieuw te ontwikkelen instrument. In 2015 houden we een nulmeting en eind 2019 willen we een betekenisvolle verbetering hebben bereikt.

Sterke marktpositie. Door onze allianties stevig uit te bouwen en onze speerpunten te ontwikkelen kunnen we een grotere groep patiënten die 2e lijns zorg nodig hebben bereiken. Ook door zorg dichterbij patiënten te organiseren in externe poliklinieken dichtbij en met de 1e lijn, werken we aan deze doelstelling. We streven naar een adherentiegroei in ons primaire verzorgingsgebied Almere e.o. en in de bredere regio. Ook het stroomlijnen van processen en zorgen voor doelmatige zorg, versterkt onze marktpositie.

Betrokken én bevlogen medewerkers. Met medewerkers die betrokken zijn bij het Flevoziekenhuis én bevlogen voor hun vak kunnen we het best presteren. We willen daarom flink hoger scoren op het percentage medewerkers dat zich zowel betrokken als bevlogen voelt.

Gezonde financiële basis. Een goed financieel resultaat boeken is een noodzakelijke randvoorwaarde om een gezonde financiële basis voor ons ziekenhuis te bereiken en noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Passende contractering met zorgverzekeraars is een vereiste. Daarnaast streven we jaarlijks naar een gezond operationeel resultaat en opbouw van voldoende solvabiliteit.

Digitaal ziekenhuis. Goed inrichten van onze - transmurale - zorgprocessen kan alleen slagen als we procesondersteuning volledig digitaal maken. We zullen daarom stap voor stap nieuwe EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) functionaliteiten en ondersteunende modules implementeren met als streven om in 2019 alle processen gedigitaliseerd te hebben. Ook de ondersteunende processen (financieel, HR enz.) gaan we geheel digitaliseren.

06kno


7

Samen brengen we topzorg dichtbij

07auditorium

Het meerjarenbeleid van het Flevoziekenhuis is een product van samenwerking. De medische en verpleegkundige staf, management en adviseurs, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en raad van toezicht hebben actief bijbedragen aan de totstandkoming van het meerjarenbeleid. De bestuurders van alliantiepartners zijn uiteraard nauw betrokken. In een vroeg stadium hebben we het meerjarenbeleid getoetst bij de grootste zorgverzekeraar. Voor medewerkers hebben wij in de zomer van 2015 acht bijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen die dat wilde erbij kon zijn.

Wij hebben het meerjarenbeleid tijdens twee netwerkbijeenkomsten gepresenteerd aan collega's in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, logopedisten). Dit leidde tot positieve en waardevolle reacties. Wij zijn blij met de steun die is uitgesproken voor de inhoudelijke lijn die we kiezen. De komende periode organiseren we bijeenkomsten voor o.a. de gemeente Almere en maatschappelijke organisaties.

Voor intern gebruik zijn alle doelen verder uitgewerkt en meetbaar gemaakt. Dit is beschreven in de uitgebreide interne versie van het meerjarenbeleid. De drie meer intern gerichte doelen (bevlogen én betrokken medewerkers, een gezonde financiële basis en een digitaal ziekenhuis) beschouwen we als belangrijke voorwaarden voor het behalen van de drie meer extern gerichte doelen, die centraal staan in het meerjarenbeleid. Deze externe doelen zijn eveneens nader uitgewerkt. Wij geven hier alleen de hoofdlijnen voor de drie externe doelen weer:

externe doelen 2

Voor de externe doelen zijn dit de invalshoeken die het Flevoziekenhuis wil benutten en uitwerken. Deze invalshoeken zijn echter niet uitputtend. Juist in de contacten met onze omgeving en partners kunnen aanvullende en zinvolle initiatieven ontstaan. Het is daarom nodig dat we onze samenwerking met collega's in de allianties met het AMC en de eerste lijn intensiveren. Verder zijn uitstekende relaties in het netwerk van zorgorganisaties in de regio en met zorgverzekeraars, banken, inspectie en overheid cruciaal.


meerjarenbeleid 2015 netwerkbijeenkomstAlle zorgeenheden (EVR’s) en staf- en ondersteunende afdelingen geven samen met hun medewerkers in hun jaarplannen concrete invulling aan onze strategie en de zes doelen.

 

Steeds beoordelen we aanvullende ideeën of initiatieven op de mate waarin ze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Deze ervaring vanuit de praktijk kan aanleiding zijn de strategie bij te stellen.

 

Wij zien de strategie(implementatie) dan ook nadrukkelijk als een continu proces. Daarbij is samenwerking en teamgeest de norm.


Met dit meerjarenbeleid maakt het Flevoziekenhuis duidelijk welke waarde we willen toevoegen voor onze patiënten en de inwoners van Almere en de regio. Dat kunnen en willen we nadrukkelijk niet alleen.

 

Alleen dankzij de samenwerking met partners en de inzet van alle medewerkers kunnen we met trots en passie zeggen: Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij! 

 

 

 

 

Uw reactie ontvangen wij graag via de mail:

aarts@flevoziekenhuis.nl