2.000ste baby geboren in Flevoziekenhuis
2.000ste baby geboren in Flevoziekenhuis

Feestelijk nieuws! Vrijdag 18 oktober hebben wij de 2.000ste baby van 2019 verwelkomd! Zij heet Stacey. Haar grote broer is trots. Het gaat goed met moeder en haar kersverse doch ...

Lees verder ...
Jannet Wiegersma presenteert boek over omgaan met een ernstige ziekte
Jannet Wiegersma presenteert boek over omgaan met een ernstige ziekte

‘Leren lopen op je handen, als ziek zijn je leven op z’n kop zet’, dat is de titel van het boek dat collega Jannet Wiegersma schreef over hoe je om kunt gaan met een ernsti ...

Lees verder ...
KittenScanner Flevoziekenhuis neemt bij kinderen angst voor onderzoek weg
KittenScanner Flevoziekenhuis neemt bij kinderen angst voor onderzoek weg

Kinderen kunnen in paniek raken als zij door een MRI- of CT-scanner moeten, zeker omdat hun ouders niet bij het onderzoek aanwezig kunnen zijn. De kans op een nare ervaring is kl ...

Lees verder ...
Vakgroep Chirurgie winnaar Beste Coschap-verkiezing
Vakgroep Chirurgie winnaar Beste Coschap-verkiezing

De vakgroep Chirurgie (Heelkunde) is door coassistenten uitgeroepen tot winnaar van de Beste Coschap-verkiezing van de CoRaad AMC-UVA. De coassistenten roemen de goede sfeer en u ...

Lees verder ...
Nieuwe informatiekrant Thuis verspreid
Nieuwe informatiekrant Thuis verspreid

In de week van 1 juli verschijnt de nieuwe Thuis, de informatiekrant van het Flevoziekenhuis. In deze editie vraagt fysiotherapeut Jolanda Leij aandacht voor de het belang van be ...

Lees verder ...
zes doelen

Tevreden patiënten

Alles draait er om dat de patiënten écht geholpen zijn met hun gezondheid en onze zorg ook zo ervaren. We vertalen dit in de doelstelling dat onze patiënten ons waarderen met hoge cijfers in de CQ index en op Zorgkaart Nederland en dat zij als ambassadeurs voor ons ziekenhuis optreden door ons aan te bevelen bij anderen. Wat betreft gastvrijheid willen we bij de beste 10 ziekenhuizen horen. Daarnaast willen we ons duurzaam in de top 20 van de ranglijsten van AD en Elsevier positioneren.
 tevreden patienten 01

Eigen regie patiënt en samen beslissen over de behandeling. Een patiënt kan – samen met de huisarts - bij ons regisseur zijn over zijn of haar eigen behandeling. We geven verder invulling aan ‘shared decision making’, en zorgen voor mogelijkheden om onze patiënten nog beter te informeren over ziekte en behandelopties, zodat zij beter de consequenties kunnen overzien van de verschillende mogelijkheden.  

Verbeterde zorg op basis van patiënten feedback. Middels de CQ index (Consumer Quality) halen we de stem van de patiënt meer naar binnen. Op basis van deze feedback zetten we gerichte projecten in. Voorbeeld van een gericht project is het project ‘Optimaal Verblijf’, waarbij het beter organiseren van ‘naar huis’ gesprek en nazorg als verbeterpunt uit de CQ index wordt opgepakt. Omdat de informatie uit de CQ index nu nog met enkele maanden vertraging bekend is, streven we naar een feedback- en verbetersysteem met een veel kortere cyclus dat we naast de CQI-methodiek kunnen gebruiken.

Makkelijke (digitale) toegang tot de zorgverlener. Een uitstekende telefonische bereikbaarheid blijft van belang voor een deel van de patiënten. Komende jaren werken we aan het verder verbeteren van de telefonische bereikbaarheid m.b.v. het telefooncentrum (doel > 95%). Daarnaast wordt het digitaal afspraken maken met een nieuwe leverancier gemoderniseerd. Inzet is dat in 2019 een derde van de afspraken digitaal tot stand komt.

E-health in de thuissituatie. We willen dat patiënten zich in ons ziekenhuis thuis voelen. Echter, hoe goed we ons best hiervoor ook doen, het zal nooit écht hetzelfde zijn als thuis. Daarom streven we er naar om onze zorg daar waar dat kan ook thuis te leveren. Goede ondersteuning met e-health oplossingen is hiervoor onontbeerlijk. We gaan daarom actief op zoek naar en experimenteren met goede en passende e-health oplossingen.

Gastvrijheid. Onze patiënten ontvangen we gastvrij met aandacht voor ambiance en sfeer. We stimuleren bottom-up initiatieven die de gastvrijheid, met name voor de oudere patiënten, verder verbeteren. We doen dit samen met onze vele vrijwilligers. We bieden onze patiënten, bezoekers en medewerkers een veilig, schoon, fris, goed onderhouden en sfeervol ziekenhuis. Onze hotelmatige en technische voorzieningen verbeteren we stap voor stap en stemmen we af op de wensen van de verschillende doelgroepen. Zo snijden we de maaltijdvoorziening meer toe op (individuele) wensen van patiënten, worden diverse verpleegafdelingen gerenoveerd en een deel van het Operatiekamercomplex vernieuwd en aangevuld met operatiekamers voor korte behandelingen.

Uitstekende kwaliteit en veiligheid van zorg en merkbare verbetercultuur. Onze patiënten kunnen rekenen op kwalitatief uitstekende zorg, waarbij veiligheid volledig geborgd is. Daartoe professionaliseren we ons kwaliteitssysteem verder, onder meer middels interne audits, centrale monitoring van verbeterpunten en het toepassen van integraal risicomanagement bij de sturing op kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zorgen we er voor dat op iedere afdeling een systeem voor continu verbeteren actief is, onder meer op basis van protocollen. De focus komt te liggen op goed ingerichte overdrachtsmomenten en het volledig vormgeven van (transmurale) zorgpaden.
Dit alles met het oogmerk dat ons volledige zorgaanbod aantoonbaar voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen (prestatie indicatoren, volumennormen, instap- of inkoopvoorwaarden, certificeringen) zoals die worden gesteld vanuit de Inspectie, beroepsverenigingen, belangenverenigingen, kwaliteitsinstanties (NIAZ) en zorgverzekeraars.
Meer specifiek betekent dit dat we het in 2013 geïmplementeerde Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) volgens norm NTA 8009:2014, actief monitoren en borgen. In ieder geval zorgen we ervoor dat:

 • We de bundelnaleving van de 11 VMS-thema’s registreren en monitoren in het Flevodashboard en de tertaalrapportages, evenals de registratie van incidenten, calamiteiten en complicaties;
 • We de naleving van de NTA-norm jaarlijks evalueren, onder andere middels thema-audits en daaropvolgend waar nodig een verbeterplan opstellen. Deze worden vervolgens door alle EVR’en en stafafdelingen verwerkt in de jaarplannen. De voortgang hiervan wordt besproken in de tertaalgesprekken met de raad van bestuur;
 • We de concrete doelen ten aanzien van de VMS-thema’s en andere onderwerpen uit de NTA-norm SMART-geformuleerd opnemen in de jaarlijkse kaderbrief;
 • We bij iedere substantiële zorginhoudelijke wijziging een prospectieve risico-inventarisatie uitvoeren volgens het geldende risicobeleid en de geldende procedures.

Naast de concrete programma’s en projecten nemen we extra initiatieven voor het borgen van onze verbetercultuur. Incidenten, complicaties, klachten en calamiteiten worden altijd geregistreerd en indien nodig snel gemeld. We grijpen deze adequaat aan om van te leren. De procedures en structuren zijn daarvoor aanwezig en de wil om te leren van ervaringen is ingebakken in ons dagelijkse denken en doen. Aandachtspunt is het ondersteunen van multidisciplinair werken. Dit vereist een verdere verschuiving van de traditionele één-op-één relatie tussen dokter en patiënt naar een situatie waarbij de gezondheid van de patiënt de uitkomst is van een hechte en professionele teaminspanning.

Tevreden verwijzers

Als onze verwijzers tevreden zijn over samenwerking met ons en vertrouwen hebben in onze zorg en dienstverlening, zal doorverwijzing naar het Flevoziekenhuis logisch en vanzelfsprekend zijn. De tevredenheid van verwijzers is ons nu slechts op ad hoc basis en uit signalen bekend. Voortaan meten we deze met een nieuw te ontwikkelen instrument. In 2015 houden we een nulmeting en eind 2019 willen we een betekenisvolle verbetering hebben bereikt.

 tevreden verwijzers 01

Het is cruciaal dat huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en tandartsen heel tevreden zijn over het Flevoziekenhuis. Om gestructureerd inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van de verwijzers wordt in 2015 een nieuw instrument ontwikkeld.

Toegankelijk consult en kennisuitwisseling. Om 1e lijns zorgverleners beter te ondersteunen zijn de artsen van het Flevoziekenhuis makkelijk toegankelijk voor consulten. Binnen de alliantie met  de 1e lijn ontwikkelen we hiertoe praktische structuren, ondersteund door digitale techniek. Daarnaast zetten we binnen de alliantie platforms op voor kennisuitwisseling.

Verbeterde zorg op basis van verwijzers feedback. Bij onze gerichte initiatieven voor samenwerking en kennisdeling met de 1e lijn zullen we bij ieder initiatief de tevredenheid van verwijzers over de nieuwe werkwijze, de uitvoering daarvan en het proces van monitoring en bijsturing meenemen. Dit is naast de patiënten feedback en de eigen ervaringen de belangrijkste bron voor verbetering.

Transmurale afspraken en zorgpaden. Om de zorg binnen de 1e lijns alliantie én binnen de alliantie met het AMC goed vorm te geven maken we heldere afspraken over de werkwijze, overdracht en verantwoordelijkheden en geven we de zorg vorm in transmurale zorgpaden. Onze recent aangestelde manager allianties zal de stuwende kracht achter de coördinatie en sturing hiervan zijn.

Gezamenlijke patiënten bespreking. Onderdeel van de transmurale afspraken en zorgpaden zijn regelmatige gezamenlijke patiënten besprekingen, bij voorkeur met alle zorgverleners binnen het zorgpad.

Sterke marktpositie

Door onze allianties stevig uit te bouwen en onze speerpunten te ontwikkelen kunnen we een grotere groep patiënten die 2e lijns zorg nodig hebben bereiken. Ook door zorg dichterbij patiënten te organiseren in externe poliklinieken dichtbij en met de 1e lijn, werken we aan deze doelstelling. We streven naar een adherentiegroei in ons primaire verzorgingsgebied Almere e.o. en in de bredere regio. Ook het stroomlijnen van processen en zorgen voor doelmatige zorg, versterkt onze marktpositie.

 sterke marktpositie 01

Patiënt = klant en staat op 1: flexibiliteit. Onze klantenpopulatie en hun wensen zijn niet statisch, maar zullen over de jaren aan verandering onderhevig zijn. Voorbeeld daarvan is de verwachte vergrijzing van de Almeerse bevolking en de daarbij horende veranderende zorgvraag. Het is aan de EVR-leiding/vakgroepen om ontwikkelingen in hun klantenpopulatie goed in de gaten te houden en tijdig en flexibel hierop in te spelen.

Externe poliklinieken op strategische locaties. We willen onze fysieke aanwezigheid dichtbij de patiënt realiseren in externe poliklinieken. De huidige pilot ‘buitenpoli Poort’ is hiertoe een eerste aanzet. Met 2 à 3 externe poliklinieken in specifieke wijken van Almere kunnen we voor onze patiënten in Almere, het noorden van het Gooi en randgemeenten rond Amsterdam (zoals Weesp) medisch specialistisch zorg dichterbij huis aanbieden. Omdat we in Almere al nauw samenwerken met de huisartsen en tandartsen, kunnen zij gemakkelijk een afspraak maken met één van de specialisten van het Flevoziekenhuis die aan deze buitenpoli verbonden is. De aanwezigheid op locatie zorgt bovendien voor een positieve ‘kruisbestuiving’ tussen de medisch specialisten in de tweede lijn en de zorgverleners in de eerste lijn. Naast de externe polikliniek in Poort willen we ook in andere delen van Almere “Topzorg dichtbij brengen”. Daarbij denken we aan Almere Haven en Almere Buiten. Het zorgaanbod in deze stadsdelen is afhankelijk van de zorgvraag. Almere Haven heeft een relatief oudere populatie; in Almere Buiten is er een jongere populatie met een relatief groot aandeel van bewoners met een Surinaamse / Hindoestaanse achtergrond. Deze en andere ontwikkelingen geven we verder vorm in een ‘plan externe poliklinieken’ (gereed 2016).

Marktconforme prijzen, passende zorg. Om concurrerend te zijn bieden we onze zorg tegen marktconforme prijzen aan. Een instrument wordt ontwikkeld om beter inzicht te krijgen voor welke zorggebieden de kostprijs hoger is dan de marktconforme verkoopprijs. Met deze kennis en benchmarkgegevens gaan we werken aan verbetering van de kostprijzen. Tevens is een doelmatige inrichting van het ziekenhuis en de zorgprocessen (stroomlijnen) en het op peil houden van kostenbewustzijn heel belangrijk de komende jaren.

Portfolio-analyse. Elk specialisme/EVR voert in samenwerking met Financiën een portfolio-analyse uit. Hierbij wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten en tevens naar de kansen en risico’s van verschillende groepen patiënten.

Transmurale zorgpaden voor sterke verbinding met 1e lijn. Om adherentiegroei te bereiken willen we patiënten een naadloze en vlotte toegang tot ons ziekenhuis bieden. Het stroomlijnen van de zorg (operational excellence) en de implementatie van transmurale zorgpaden is hierin een belangrijk middel. Tevens zorgen deze zorgpaden voor een sterke verbinding met de 1e lijn.

Business plan per speerpunt met betere marketing. Om nieuwe patiëntgroepen te bereiken worden de initiatieven richting de 1e lijn en de speerpunten binnen de alliantie ondersteund met gerichte intelligente marketing activiteiten. Hiertoe wordt een marketingplan opgesteld en uitgevoerd.

Zorg in ZBC-achtige concepten. We kennen de ZBC concepten waar specifieke zorg in een uiterst gestroomlijnd proces aangeboden wordt in een fraaie, gastvrije omgeving, tegen relatief lage kosten. We willen de uitdaging aangaan om binnen de muren van het ziekenhuis de sfeer en procesvoering van een ZBC te benaderen, zonder dat we vooraf triëren op alleen laagcomplexe patiënten. Mogelijk dient oogheelkunde hiervoor als pilot.

Keteninnovaties in samenwerking met zorgverzekeraars. We gaan voorbeelden van zinnige en zuinige zorg duidelijker positioneren als innovaties om in samenwerking met de zorgverzekeraars en de andere betrokken zorgverleners de zorg in de keten te optimaliseren.

Betrokken én bevlogen medewerkers

Met medewerkers die betrokken zijn bij het Flevoziekenhuis én bevlogen voor hun vak kunnen we het best presteren. We willen daarom flink hoger scoren op het percentage medewerkers dat zich zowel betrokken als bevlogen voelt.

 bevlogen medewerkers 01

Aandacht voor de mens achter de professional. De medewerkers van ons ziekenhuis zorgen dat onze patiënten mensgerichte zorg ervaren, doordat ze echte aandacht voor de patiënt hebben. Medewerkers kunnen alleen aandacht geven als ze die zelf ook krijgen. Het is nodig dat het ziekenhuis een aantrekkelijke plek is om te werken. Omdat er interessante functies zijn, er ruimte is om zelfstandig te werken, er aandacht is voor de mens achter de professional en ruimte voor persoonlijke groei.

Resultaatgerichte en stimulerende wijze van leidinggeven. Om het beste uit professionals en andere medewerkers te halen is een passende stijl van leidinggeven nodig. We willen dat leidinggevenden medewerkers weten te inspireren om samen met anderen een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het ziekenhuis en om goede resultaten in het werk te behalen; dat geeft plezier en voldoening. Een leidinggevende inspireert als hij of zij medewerkers aansprekend kan vertellen wat hun werk bijdraagt aan de doelstelling van het ziekenhuis en waarom hun werk belangrijk is. Dat is niet eenmaal per jaar, maar met regelmaat. Kleine beslissingen op ziekenhuisniveau kunnen grote impact op een afdeling hebben. Dan ontstaat er verbinding in het werk. Als een leidinggevende dit combineert met aandacht voor de mens achter de medewerker, is er verbinding op persoonlijk niveau en voelen medewerkers zich gezien en gehoord. Door het resultaatgerichte aspect van leidinggeven weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht, binnen welke kaders zij hun werk kunnen doen en welke ruimte er is binnen hun werk. Helder is dan ook welke eisen er zijn voor het resultaat, wanneer het goed is. De leidinggevende faciliteert zijn medewerkers, geeft hulp waar nodig en spreekt aan als het resultaat achter blijft.

Waardering, aanspreken, goed werkklimaat, duurzame werktoekomst. In ons werkklimaat combineren we denken én doen, spreken we elkaar aan en uiten we waardering voor de ander. Dan komen medewerkers met plezier naar het werk en gaan voldaan over het resultaat naar huis. Betrokken én bevlogen medewerkers staan vitaal in het leven en bouwen aan hun duurzame werktoekomst. Het Flevoziekenhuis faciliteert daarin.

Opleidingsziekenhuis voor medische, verpleegkundige en ondersteunende (vervolg) opleidingen. Opleiden en wetenschap is investeren in de toekomst en in de kwaliteit van onze toekomstige professionals. Professionals opleiden geeft een kwalitatieve impuls aan de zorg, wat ten goede komt aan de patiënten. Het geeft het ziekenhuis een onderscheidend vermogen en verjongde uitstraling en bewerkstelligt aantrekkingskracht op professionals, medewerkers en andere belanghebbenden. Daarnaast dragen onze (vervolg) opleidingen bij aan onze lerende cultuur.

De huidige negen medische vervolgopleidingen blijven wij verder professionaliseren en breiden we zo mogelijk uit, in samenhang met onze speerpunten binnen de allianties. We starten naar verwachting een nieuwe medische vervolgopleiding orthopedie, in samenwerking met het AMC. Wij streven naar groei in het aantal AIOS dat bij ons zijn of haar niet-academische deel van de opleiding komt volgen door een inspirerend en veilig opleidingsklimaat te bieden en te investeren in professionalisering.  We monitoren de kwaliteit van de opleidingen en brengen deze naar een hoger niveau door middel van verbetercycli. Onze ambitie is om een kwalitatief hoogstaand, middelgroot opleidingsziekenhuis te blijven met minimaal 10 medische vervolgopleidingen. Daarbij streven we ernaar regelmatig regionale prijzen in de wacht te slepen voor “beste opleider” e.d.

Als opleidingsziekenhuis – en in samenwerking met het AMC - doen wij mee aan medisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij kwaliteit en veiligheid, doelmatigheid en validiteit van het onderzoek is geborgd. We werken binnen landelijke en lokale richtlijnen en de kaders van ons wetenschapsbeleid. Onderzoek draagt bij aan de kwaliteitsverbetering in de zorg en zorginnovatie.

Persoonlijk Ontwikkelings Plan voor iedereen. Iedereen binnen de organisatie voert een jaargesprek met zijn of haar leidinggevende. Onderdeel van dit jaargesprek is een Persoonlijk Ontwikkelings Plan waarin afspraken gemaakt worden in welke richting en hoe de medewerker zich verder zal ontplooien.
Actief werven en opleiden HBO verpleegkundigen. De komende jaren investeren we in de groei van het aantal HBO verpleegkundigen, van nu 17% naar 35% in 2019. Nieuwe verpleegkundigen van buiten werven we op HBO-niveau. Intern stimuleren en faciliteren we MBO opgeleide verpleegkundigen om de (verkorte) HBO opleiding te volgen. Daarvoor laten we het aantal opleidingsplekken voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen met een kwart groeien.

3% van de loonsom investeren in opleiding en ontwikkeling. 3% van de loonsom benutten we voor leren en ontwikkelen, zowel voor individuele leerbehoeften als voor leertrajecten voor specifieke doelgroepen. Hieronder vallen ook de medische, verpleegkundige en ondersteunende (vervolg) opleidingen.

Gezonde financiële basis

Een goed financieel resultaat boeken is een noodzakelijke randvoorwaarde om een gezonde financiële basis voor ons ziekenhuis te bereiken en noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Passende contractering met zorgverzekeraars is een vereiste. Daarnaast streven we jaarlijks naar een gezond operationeel resultaat en opbouw van voldoende solvabiliteit.

 gezonde basis

Lichte omzet verhoging door strategische allianties. In de financiële meerjarenraming zijn projecties gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de omzet in combinatie met de ontwikkeling van de kosten. Uitgangspunt is dat de reële omzet, in lijn met de zorgproductie, de komende jaren kan blijven stijgen met minimaal 1%. In het huidig klimaat en met de inspanningen binnen de allianties is dat een reëel scenario.

Passende contractering. Om de (licht) stijgende omzet te blijven realiseren zijn passende afspraken nodig met de zorgverzekeraars. Zij moeten overtuigd zijn van onze strategie, onze wil om constructief samen te werken en onze realisatiekracht om de strategie mogelijk te maken. Daarbij is onze lijn dat we tweedelijns zorg die nodig is voor de patiënten uit onze regio, moeten kunnen verlenen én dat zorg die we verlenen, vergoed wordt. De prijzen van onze zorg zijn zoveel mogelijk marktconform. Tegelijkertijd is ook een goede registratie en monitoring van de geleverde zorg een absolute noodzaak.    

Verbeterde stuurinformatie. We beschikken over veel waardevolle data. Echter de ontsluiting van deze data in hanteerbare en praktische stuurinformatie is nog onderontwikkeld. In 2015 maken we de eerste stap om deze stuurinformatie beschikbaar te maken en daarna gaan we daar voortvarend mee door. Daarmee wordt kwalitatieve en kwantitatieve monitoring en prognosticering van de zorgproductie beter mogelijk. Dit is van belang om daarmee de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars te kunnen volgen en tijdig bij te sturen.

Project Optimaal Verblijf. Dit project is er op gericht om te zorgen dat patiënten de optimale tijd in ons ziekenhuis doorbrengen. Niet alleen heeft dit effect op kwaliteit en beleving van onze zorg, maar ook op ligduur en daarmee de efficiëntie van onze zorg.
We beogen drie resultaten:

 1. Patiënten blijven niet langer dan medisch nodig in het Flevoziekenhuis;
 2. Patiënten gaan goed voorbereid naar huis en ervaren dat ook zo;
 3. Eventuele vervolgzorg (VVT) is tijdig geregeld en er is een goede overdracht.

Project Overbruggen. Dit project resulteert in een optimale afstemming van de planning van operaties en capaciteit van verpleegafdelingen. Er zijn inmiddels diverse verbeteringen uitgewerkt, die zowel een kwalitatieve verbetering geven als een kostenbesparing opleveren. Ook de vormgeving van intelligente capaciteitsplanning hoort tot dit project.

Verdergaande besparingen op inkoop. Het verder optimaliseren van onze inkoop met behulp van inkoopcoöperaties kan naar verwachting nog een aanzienlijke besparing opleveren. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor partnership in aankoop en beheer van medische apparatuur met industriële partijen.

Investeringen. Voor een gezonde bedrijfsvoering zijn investeringen nodig. De komende jaren zal gemiddeld tot 8 mio per jaar vrijgemaakt worden voor investeringen. Dit is dan inclusief de noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen, zoals de benodigde vernieuwing van een deel van de operatiekamers en de investeringen vereist voor de doorontwikkeling van het EPD (Elektronische Patiënten Dossier). Dit investeringsbedrag is exclusief eventuele investeringen op basis van sluitende business cases.

Financiële ratio’s. In het financieringsarrangement met banken zijn afspraken gemaakt over de financiële prestaties van het Flevoziekenhuis. Eén daarvan is de DSCR, een ratio waaraan te zien is hoe makkelijk het ziekenhuis kan voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen.  Bij een jaarlijks resultaat van 2% is deze ratio voldoende te realiseren. De aflossingsverplichtingen zijn mede bepalend voor de hoogte van de DSCR. Indien voor aanvullende investeringen nieuwe financiering nodig is, leidt dit tot hogere aflossingsverplichtingen en een lagere DSCR. De DSCR legt daarmee beperkingen op ten aanzien van de hoogte van het investeringsvolume. Naast DSCR sturen we ook op solvabiliteit. Een ratio van 20% wordt binnen de sector als streefnorm aangehouden, wij streven er naar daar langzaam maar gestaag naar toe te groeien. Ook daarvoor is een jaarlijks resultaat van 2% nodig.

Digitaal ziekenhui

Goed inrichten van onze - transmurale - zorgprocessen kan alleen slagen als we procesondersteuning volledig digitaal maken. We zullen daarom stap voor stap nieuwe EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) functionaliteiten en ondersteunende modules implementeren met als streven om in 2019 alle processen gedigitaliseerd te hebben. Ook de ondersteunende processen (financieel, HR enz.) gaan we geheel digitaliseren.

 digitaal ziekenhuis 01

Integraal patiëntendossier o.b.v. ‘SAP tenzij’. Om uitstekende kwaliteit te blijven bieden is het van belang om toe te werken naar één integraal patiëntendossier dat het zorgproces ondersteunt, een ziekenhuis breed elektronisch patiëntendossier  (EPD), met aanvullend noodzakelijke specialisme- of aandoening specifieke dossierelementen. We gaan uit van bewezen techniek en applicaties en hanteren stevig projectmanagement bij implementatie om de kosten te beheersen. Het doel is eind 2019 papierloos te werken. Daarnaast is een EPD een noodzakelijke basis voor communicatie met zorgketenpartners en patiënten, uiteraard rekening houdend met een passende beveiliging van de digitale gegevens. Het ziekenhuisinformatiesysteem en het elektronisch patiëntendossier baseren we op SAP / ish (med).

Faciliteren van ketencommunicatie binnen de allianties. Digitale informatievoorziening speelt een onmisbare rol in het zorgproces en zeker in de samenwerking met onze strategische allianties. We gaan onder andere investeren in een verbeterd huisartsenportaal met online inzage in resultaten van diagnostiek. Ook zorgen we voor digitale overdracht naar de VVT sector (verpleging, verzorging en thuiszorg). Voor een effectieve samenwerking in de allianties is het daarnaast nodig dat  de interne bedrijfsvoering goed ondersteund wordt. Hiertoe willen we investeren in systemen voor effectieve stuurinformatie, tracking & tracing van materialen en eHRM, waaronder self service en roostering.

Ondersteuning van eigen regie patiënt. Om patiënten te betrekken en eigen regie van patiënten te faciliteren moeten zij gemakkelijke toegang hebben tot zijn of haar eigen dossier. Hiertoe moet een goede toestemmings-registratie voor uitwisseling van gegevens in de keten opgezet worden. Daarnaast vervangen we het huidige patiëntenportaal en breiden de mogelijkheden uit voor online afspraken maken, online vragenlijsten, dossierinzage en e-consult. Ook willen we een start maken met aansluiting op personal health records en gezondheidsapps.

Infrastructuur o.a. voor mobiele devices. Om de connectie met onze patiënten en zorgverleners beter te faciliteren richten we de infrastructuur en randvoorwaarden voor gebruik van mobiele toepassingen (tablets, smartphones) passend in. Ook is de infrastructuur voor telefonie aan vervanging toe. Omdat informatie in toenemende mate digitaal verstrekt zal gaan worden is het nodig dat we ons goed beveiligen tegen cybercriminaliteit en andere ontwikkelingen in de digitale buitenwereld.


 

 • MijnFlevoziekenhuis.nl
 • Kaartje sturen
 • Meerjarenbeleid 2015-2019
 • Zwanger in Almere
 • Oncologisch Centrum
 • bloedafname
 • Gastenboek
Previous Next

ziekenhuischeck

Agenda

NAH Knooppunt Almere
donderdag 24 oktober 2019
09:00 - 11:00
Informatiemiddag voor ICD-dragers
zaterdag 2 november 2019
14:00 - 17:00
NAH Knooppunt Almere
donderdag 7 november 2019
09:00 - 11:00
Buddygroep borstkanker: koffie/thee/vragenuurtje
donderdag 7 november 2019
10:45 - 12:00
Informatieavond voor zwangeren
maandag 11 november 2019
19:30 - 21:30
Samen voor borstvoeding
dinsdag 12 november 2019
19:30 - 21:30
NAH Knooppunt Almere
donderdag 21 november 2019
09:00 - 11:00