Acties rond CAO op woensdag 20 november
Acties rond CAO op woensdag 20 november

Op woensdag 20 november voert een deel van de medewerkers van het Flevoziekenhuis actie over de CAO. Dit wordt ingevuld door op een doordeweekse dag een zogenaamde zondagsdienst  ...

Lees verder ...
Flevoziekenhuis in kopgroep van 9 ziekenhuizen op de Elsevier-ranglijst
Flevoziekenhuis in kopgroep van 9 ziekenhuizen op de Elsevier-ranglijst

Het Flevoziekenhuis behaalt de maximale eindscore in het Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen 2019’. Het eindoordeel van het onderzoek rust op twee pijlers: patiëntgeri ...

Lees verder ...
Nieuwe editie van Thuis
Nieuwe editie van Thuis

In de week van 18 november verschijnt de nieuwe Thuis, de informatiekrant van het Flevoziekenhuis. In deze editie vertelt chirurg Stef Smeets over obesitaschirurgie. Twee van zij ...

Lees verder ...
Flevoziekenhuis op 29 in AD Ziekenhuis Top 100
Flevoziekenhuis op 29 in AD Ziekenhuis Top 100

Het Flevoziekenhuis is op de 29ste positie geëindigd in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100. Dat is 5 plekken hoger dan vorig jaar. De AD Ziekenhuis Top 100 verschijnt dit jaar  ...

Lees verder ...
Eerste patiënt voor nazorg stamceltransplantatie in Flevoziekenhuis
Eerste patiënt voor nazorg stamceltransplantatie in Flevoziekenhuis

Patiënten uit de regio kunnen voortaan in Almere terecht voor de complexe zorg rond een stamceltransplantatie. Dit is mogelijk door de intensieve samenwerking tussen het Flevozi ...

Lees verder ...
02uitdagingen
Het Flevoziekenhuis opereert in een complex veld met diverse partijen en belanghebbenden. De invloed die deze belanghebbenden op ons hebben, geven we in bovenstaand figuur weer.

 


02patientenAl onze patiënten willen kundige en capabele artsen en verpleegkundigen, die werken volgens de laatste medische inzichten, met de beste medicatie en met goed werkende, geavanceerde apparatuur. Daarnaast willen onze patiënten vlot en vriendelijk geholpen worden, begrijpelijke informatie op het juiste moment ontvangen en goede communicatie ervaren tussen en met zorgverleners.

Patiënten verschillen in de wijze en mate waarin zij de regie over de eigen gezondheid en zorg willen nemen. Een deel van onze patiënten komt goed voorbereid op het spreekuur, want medische informatie is online gemakkelijk beschikbaar. Zij verwachten dat zij samen met artsen kunnen besluiten over het behandelbeleid (shared decision making). Het ziekenhuis moet oog hebben voor de diversiteit in behoeften; niet iedere patiënt is hetzelfde. Technologische ontwikkelingen (o.a. e-health, zelftesten, stand-alone apparatuur) versterken de autonomie van patiënten en geven mogelijkheden voor medische oplossingen in de thuissituatie.

Patiënten stellen eisen aan goede service en verwachten faciliteiten die ze elders ook gewend zijn, zoals korte toegangstijden, gastvrije wachtruimtes, goede maaltijden, gratis Wi-Fi etc. Ook hechten patiënten aan een aardige en persoonlijke bejegening. Via sociale media en online waarderingssites geven sommige patiënten direct feedback op de zorg en dienstverlening. Goed en snel inspelen op deze wensen is belangrijk voor patiënttevredenheid en vaak ook voor (ervaren) kwaliteit van zorg.

Patiënten- en belangenorganisaties nemen in toenemende mate een rol in de kwaliteitsverantwoording van ziekenhuizen. Certificering is daarbij een belangrijk middel. Voorbeelden zijn het roze lintje voor borstkankerzorg, keurmerken van het Oogzorgnetwerk en Kind & Ziekenhuis en het keurmerk Senior Friendly Hospital. Er wordt verwacht dat kwaliteitscijfers en patiëntwaarderingen transparant zijn en inzichtelijk voor iedereen, bijvoorbeeld via het kwaliteitsvenster op de website.

 02verwijzersHet Flevoziekenhuis heeft een sterke positie in Almere en omgeving. Verwijzers weten echter ook andere zorgaanbieders te vinden. Uitstekende digitale en telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis voor verwijzers en respectvolle service wordt steeds belangrijker voor hun besluit naar welke aanbieder zij doorverwijzen. Daarnaast worden huisartsen door zorgverzekeraars gestimuleerd om zorg in de 1e lijn te houden en doorverwijzing naar de 2e lijn te beperken. Bij de ondersteunende medische functies (diagnostiek, laboratorium etc.) is een sterke tendens tot kostenverlaging en schaalvergroting zichtbaar.

Verwijzers worden geconfronteerd met toenemende complexiteit van zorgvraag. Dit beïnvloedt de rol van het ziekenhuis, maar ook die van zorgprofessionals in de 1e lijn. Het belang van continuïteit van zorg voor patiënten met zo naadloos mogelijke overgangen tussen zorgverleners is groot. Daarvoor is uitstekende communicatie tussen huisarts, verloskundige of fysiotherapeut en de medisch specialist of andere zorgprofessional in het ziekenhuis een cruciale voorwaarde. Dit betekent een deels andere invulling van taken van het Flevoziekenhuis.


02technologieVoortschrijdende technologische en digitale ontwikkeling is cruciaal voor het zorgproces. Niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency, maar ook vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid. Digitale beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment, bronregistratie en veiligheidschecks (zoals closed-loop registratie van medicatie) zijn essentieel om het zorgproces nog veiliger en beter te maken. Daarnaast speelt digitalisering ook een sleutelrol in de regie van patiënten op het eigen zorgproces. Het wordt meer en meer mogelijk om de patiënt o.a. snel te voorzien van de juiste informatie met apps of bijvoorbeeld Inforium en inzicht te verschaffen in het eigen dossier. Ook maken digitale mogelijkheden de communicatie met artsen en ondersteunend personeel sneller en makkelijker en kan de patiënt zelf afspraken plannen. Het ziekenhuis moet hierop voorbereid zijn en de mogelijkheden optimaal benutten.

Een andere ontwikkeling is dat technologische concerns aan ziekenhuizen aanbieden om in de techniek (gedeeltelijk) te ontzorgen en hiermee innovatieve technologische mogelijkheden in het bereik van het ziekenhuis te brengen. Nieuwe technieken beïnvloeden ook de behandelmogelijkheden en verminderen de tijd die patiënten in een ziekenhuis doorbrengen.


02almere eoAlmere, nu de 7de stad van Nederland, heeft een ziekenhuis nodig met een breed aanbod aan algemene ziekenhuiszorg van uitstekende kwaliteit, inclusief acute zorg. Een ziekenhuis dat goed inspeelt op de specifieke zorgvragen van Almeerders. Het Flevoziekenhuis is in eerste instantie gericht op de bevolking van Almere. Tegelijkertijd is het Flevoziekenhuis het meest complete ziekenhuis van Flevoland en heeft daarmee ook betekenis voor de regio.

Opvallend kenmerk van de Almeerse bevolking is de relatief hoge zorgconsumptie door een hoog percentage chronisch zieken. Zo ligt het aantal ziekenhuisopnamen per 100 duizend inwoners in Almere 15 tot 20 procent boven het landelijke gemiddelde (bron: ‘Je gaat het pas zien als je doorhebt’, Kiwa Carity, 2014). Laaggeletterdheid komt relatief veel voor in Almere, wat de kans op het ontwikkelen van een chronische aandoening vergroot. Het aantal patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen neemt toe (co- of multimorbiditeit) (bron: ‘Toekomst Verkenning Flevoland’, GGD Flevoland, 2012). Deze toenemende complexe zorgvraag vraagt meer vakgroep overstijgende samenwerking en afstemming met ketenpartners.

Almere heeft historisch gezien een relatief jonge bevolking. Door de “scheve” bevolkingsopbouw in combinatie met een stijging van de complexe zorgvraag valt op middellange termijn een relatief groot effect van de vergrijzing te verwachten. Voor ouderen geldt dat zij relatief vaker worden opgenomen en dan ook voor een langere periode. De verwachte vergrijzing in Almere zal daardoor meer beslag gaan leggen op de (bedden)capaciteit van het Flevoziekenhuis.

De recente overheveling van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de gemeente, heeft landelijk impact op zorginkoop van o.a. de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het is nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de capaciteit van thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen in Almere en omgeving en op de verblijfsduur van patiënten in ons ziekenhuis.

De gemeente Almere is ambitieus op ontwikkeling van werkgelegenheid, participatie en uitstekende voorzieningen om de bevolkingsgroei te faciliteren. Voor de gemeente is het Flevoziekenhuis een belangrijke voorziening die de aantrekkelijkheid van de gemeente verhoogt. Tevens is het ziekenhuis een van de grootste werkgevers in Almere.


02zorgverzekeraarsHet ministerie van VWS hanteert substitutie van zorg van 2e naar 1e lijn al jarenlang als beleidslijn (bron: Business case eerstelijnsdiagnostiek’, Plexus, 2010). Doel is om patiënten langer in de 1e lijn te behandelen, met de verwachting dat de zorg daarmee goedkoper wordt. Indachtig dit beleid experimenteren zorgverzekeraars met financiële prikkels voor de 1e lijn om minder door te verwijzen naar de 2e lijn.

De IGZ stelt steeds hogere eisen aan aantoonbare kwaliteit van geleverde zorg, het borgen van kwaliteitsdenken en gerichtheid op verbeteringen in de praktijk. Ook de verantwoordelijkheid van bestuurders voor de kwaliteit van zorg krijgt intensieve aandacht. Transparantie en lerend vermogen zijn al met al belangrijke thema’s, evenals samenwerking.

De zorgverzekeraars hebben in ons stelsel een regiefunctie. Doelmatigheid en spreiding van zorg, evenals zinnige en zuinige zorg, staan centraal. Zorgverzekeraars experimenteren met beleidsinstrumentarium zoals selectieve zorginkoop en populatiebekostiging. En hoewel er marktwerking in de zorg is geïntroduceerd, lijkt het zogenaamde “plafond” soms heilig. Bij de onderhandelingen sturen verzekeraars sterk op prijs en budget. Uit diverse benchmarks is de afgelopen jaren gebleken dat het Flevoziekenhuis nog een te hoge kostprijs had. Met ingang van 2015 heeft het Flevoziekenhuis meer marktconforme prijzen gecontracteerd. Zorgverzekeraars zien kwaliteitseisen en certificeringen van belangenorganisaties als instapvoorwaarden bij de onderhandelingen.

Vooruitlopend op het sturen op volumenormen door verzekeraars heeft het Flevoziekenhuis in de afgelopen jaren een deel van de complexe zorg overgedragen met name aan het AMC. Dit betreft onder meer operatieve ingrepen bij maagcarcinoom, aneurysma (aorta) / vergrote vaten en pylorushypertrofie (baby’s met verdikte maaguitgang). Daar staat tegenover dat zorgverzekeraars ook de universitaire centra bewegen om de zorg die net zo goed - of zelfs beter - in de 2e lijn kan plaatsvinden ook daadwerkelijk over te dragen. Voor het Flevoziekenhuis biedt dit een kans om een groter deel van de typische 2e lijns zorgtaken van het AMC samen met het AMC te verzorgen, naar analogie van de werkwijze bij borst- en darmchirurgie. Dit uiteraard altijd met respect voor de vrije keuze van patiënten.


02anderezorgaanbiedersDe Almeerse bevolking maakt gelukkig vaak de keuze voor het Flevoziekenhuis (gemiddelde adherentie 80% in 2013). Maar er is ook nog ruimte om te groeien. Daarbij mogen we, met een toenemend aantal concurrerende zorgaanbieders in de nabijheid, er niet van uitgaan dat ook in de toekomst vanzelfsprekend de keuze voor het Flevoziekenhuis gemaakt wordt. We verwachten dat de concurrentie de komende jaren verder gaat toenemen.

Landelijk is het marktaandeel van ZBC’s de afgelopen jaren sterk toegenomen (verdubbeling van aantal patiënten in periode van 4 jaar) tot 7% van het aantal patiënten in medisch specialistische zorg (bron: ‘Gezondheid en zorg in cijfers’, CBS, 2014). De ZBC’s zijn actief in diverse specialismen maar met name in dermatologie, oogheelkunde en orthopedie. Flevoland is een interessant gebied voor nieuwe zorgondernemingen. Zo hebben diverse organisaties poliklinieken of behandelcentra in ons verzorgingsgebied en in de regio geopend (o.a. de Blaak, HartKliniek Flevoland, Bartok, DC Klinieken en oogziekenhuis Zonnestraal met een vestiging in Lelystad). ZBC’s leveren doorgaans laagcomplexe monodisciplinaire zorg. Door optimaal ingerichte processen en infrastructuur bieden deze ZBC’s vaak hoge service voor patiënten tegen relatief lage kosten voor de zorgverzekeraars.

Nieuwe uitdagingen en kansen voor het Flevoziekenhuis

Het complexe speelveld waarin het Flevoziekenhuis opereert geeft uitdagingen waar we een antwoord op hebben te geven. De drie belangrijkste zijn:
 • Door een breed en compleet pakket aan ziekenhuiszorg te bieden aan de inwoners van Almere en de regio, samen met andere zorgbieders, bieden we continuïteit van zorg. Om dit te kunnen blijven doen is een sterkere financiële positie en een gezonde bedrijfsvoering nodig, evenals uitstekende relaties in de keten.
 • We moeten op de juiste manier inspelen op de veranderende wensen van patiënt en verwijzer, zodat deze in hoge mate tevreden zijn over de kwaliteit van zorg en onze dienstverlening. Voldoen aan de toenemende eisen van zorgverzekeraars en inspectie ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg vereist dat we continu blijven verbeteren;
 • Het is nodig dat we ons continu blijven afvragen hoe we meer waarde kunnen creëren voor onze patiënten en partners, zodat we een krachtige speler blijven in het netwerk van zorgverleners in de regio.
Er zijn ook kansen te benutten. De belangrijkste zijn:
 • Door de behoefte aan eigen regie van (een deel van) onze patiënten goed en gepast te faciliteren, sluiten we aan bij de wensen van burgers en patiënten. Het geeft ook mogelijkheden om het zorgproces effectiever en efficiënter te laten verlopen;
  Door intensievere en goed georganiseerde samenwerking met de 1e lijn en lokale collega zorgaanbieders kunnen we gezamenlijk meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven bereiken voor onze patiënten;
 • De intensieve samenwerking en kennisdeling met het AMC brengt onze kennis en kunde op een hoger peil, waardoor we kunnen excelleren in de zorg die we bieden en in het medisch onderwijs dat we verzorgen;
 • Door versneld te investeren in digitalisering en nieuwe technologie kunnen we een forse stap maken in kwaliteit, veiligheid en efficiency van onze zorg;
 • Door nog aantrekkelijker en toegankelijker te worden kunnen we onze adherentie in Almere én daarbuiten verder vergroten.
Om deze uitdagingen adequaat aan te gaan en de kansen te grijpen is bijsturing van de koers van het ziekenhuis nodig.

Kansen

02kansen

 

 • Oncologisch Centrum
 • bloedafname
 • Kaartje sturen
 • Meerjarenbeleid 2015-2019
 • Zwanger in Almere
 • Gastenboek
 • MijnFlevoziekenhuis.nl
Previous Next

ziekenhuischeck

Agenda

NAH Knooppunt Almere
donderdag 21 november 2019
09:00 - 11:00
Buddygroep borstkanker: koffie/thee/vragenuurtje
maandag 2 december 2019
10:45 - 12:00
Informatieavond voor zwangeren
maandag 2 december 2019
19:30 - 21:30
'Ik regel mijn zorg goed' informatiebijeenkomst
dinsdag 3 december 2019
09:00 - 17:00
NAH Knooppunt Almere
donderdag 5 december 2019
09:00 - 11:00
Samen voor borstvoeding
dinsdag 10 december 2019
19:30 - 21:30
Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind
donderdag 12 december 2019
19:30 - 22:00