Beslist samen!’ is een programma met als doel versnelling te realiseren van gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt over de beste zorg voor die persoon op dat moment. Uiteraard wordt de eerste lijn hier ook nauw bij betrokken. Tien ziekenhuizen – waaronder het Flevoziekenhuis – en twee universitair medische centra (umc’s) zijn geselecteerd en hiermee op 1 maart gestart.

beslist samen

Invulling project

Het Flevoziekenhuis heeft een voorstel ingediend op basis van de volgende drie zorgpaden:
  • Chirurgie: perifeer vaatlijden
  • Oncologie: pancreascarcinoom
  • Orthopedie: totale heupprothese           
De basis voor de aanpak  is gelegd door KNO die inmiddels het samen beslissen, zowel in proces, informatieverstrekking doorgevoerd heeft bij verschillende zorgpaden. De financiering hiervan is inmiddels door zorgverzekeraars gehonoreerd. Deze aanpak geldt als voorbeeld voor het hele Flevoziekenhuis. De inzet van KNO zal zich daarom richten op de verdere verbetering van de aanpak op nog nader te bepalen thema's en zorgpaden.

Het project Beslist Samen sluit goed aan bij het strategische meerjarenbeleid van het Flevoziekenhuis. Het project is gesubsidieerd en loopt een jaar.

Over het programma Beslist samen!

Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van onder meer de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Zilveren Kruis, CZ groep (CZ) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).Pin It