Manager Allianties - Manager zorgverkoop
Lid cliëntenraad
Senior Inkoper, aandachtsgebied medisch

           

 Het Flevoziekenhuis komt graag in contact met kandidaten voor de functie van 

Manager Allianties / Manager Zorgverkoop

Flevoziekenhuis
Het Flevoziekenhuis in het centrum van Almere verzorgt een breed zorgaanbod van medisch specialistische zorg voor de stad en de brede regio – waaronder Flevoland – inclusief alle voorzieningen die horen bij het enige ziekenhuis in de achtste stad van Nederland. De zorg van het Flevoziekenhuis sluit goed aan op de behoeften van de inwoners van Almere en de brede regio. Patiënten en familie worden gastvrij ontvangen in een helende omgeving. Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar de medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie worden opgeleid. 

Beleid
De kern van het huidige meerjarenbeleid is: ‘Het Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’ door middel van een uitstekend functionerende alliantie met Amsterdam UMC en met regionale eerstelijnspartners. De visie ‘zorg thuis en in de 1e lijn waar dat kan, in de 2e lijn indien noodzakelijk, en in de 3e lijn zo kort mogelijk’ wordt in de praktijk gebracht. Het Flevoziekenhuis speelt proactief in op recente landelijke ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en in de ketenzorg, innoveert en investeert. Innovatie m.b.v. ICT en technologie staat hoog op de agenda.

 Kerncijfers (2018) 

Aantal medewerkers

1.747 (plus 165 vrijwilligers)

Aantal medisch specialisten

94 (loondienst), 46 (vrijgevestigd)

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 190 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 3,1 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

21%

Het Flevoziekenhuis is de afgelopen jaren financieel steeds stabieler geworden en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve resultaten te boeken en het weerstandsvermogen te handhaven c.q. verder te versterken.

Organisatie
In het Flevoziekenhuis werken bevlogen én betrokken medewerkers. Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur en kent een gedecentraliseerd besturingsmodel met medische en medisch ondersteunende specialismen. Een specialisme is georganiseerd in een Eenheid Verantwoord Resultaat (EVR). In totaal zijn er 24 EVR-en. 

De EVR-en staan onder voorzitterschap van een daartoe door de raad van bestuur benoemde medisch specialist, die de eerst verantwoordelijke is voor de EVR. De EVR-voorzitter werkt nauw samen met de manager zorg en bedrijfsvoering; gezamenlijk vormen zij de EVR-leiding en rapporteren zij aan de raad van bestuur. 

De managers zorg en bedrijfsvoering zijn werkzaam voor meerdere EVR-en. Zij dragen bij aan de vergroting van de slagkracht bij operationele en tactische ziekenhuisbrede onderwerpen. 

Informatie
Meer informatie, waaronder het bestuurs- en jaarverslag 2018 en het organogram, is te vinden op: www.flevoziekenhuis.nl/organisatie 

Positie en typering
U bent aanspreekpunt en eerstverantwoordelijke voor de strategische zorgallianties van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft een strategische alliantie met het Amsterdam UMC (3e lijn) voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Met Zorggroep Almere en met de vrijgevestigde huisartsen en andere zorgprofessionals in de 1e lijn is de samenwerking voornamelijk op patiëntenzorg gericht.

De manager Allianties / manager Zorgverkoop zorgt samen met de raad van bestuur en het management van de betrokken specialismen voor het continueren, professionaliseren en uitbouwen van deze relaties. Een belangrijke leidraad is ‘juiste zorg op de juiste plek’; thuis of in de 1e lijn wanneer dat kan, in de 2e lijn als het moet en zo kort mogelijk in de 3e lijn. U bent verantwoordelijk voor het tot stand laten komen van (deel-)plannen, het behalen van de geformuleerde doelen en het realiseren van de raamovereenkomst met het Amsterdam UMC. Datzelfde geldt voor de uitvoering van de Agenda ‘Almere Durft’, in 2019 opgesteld in samenwerking met Zorggroep Almere/1e lijn. U bent de schakel en verbinder tussen de verschillende zorgdisciplines intern en extern. Een onderdeel van uw taak is het projectmanagement van omvangrijke ziekenhuisbrede projecten voor de juiste zorg op de juiste plek. 

De strategische relatie met de zorgverzekeraars behoort tot het andere spectrum van uw functie.

In de relatie met de 8 zorgverzekeraars bent u verantwoordelijk voor de verkoop van zorg. U zorgt daarin voor de juiste positionering van het Flevoziekenhuis, u vertaalt de zorginkoopplannen van de zorgverzekeraars in reële biedingen, stelt onderbouwde mandaten voor aan de raad van bestuur, werkt aan een open onderhandelingsrelatie en schept de juiste condities om te komen tot een optimaal resultaat. 

Met uw rol, uw kennis en uw relaties levert u een wezenlijke bijdrage aan het succes van het Flevoziekenhuis en het realiseren van de strategische beleidsdoelen. U bent ‘de smeerolie’, die zowel inhoudelijk als procesmatig uitermate deskundig is en (zorg-)professionals op inhoud weet te verbinden. Vernieuwing staat bij u hoog op de agenda en u vervult daarin een voortrekkers- en voorbeeldrol. 

U rapporteert aan de voorzitter raad van bestuur. U geeft functionele sturing aan een of twee projectleiders ‘juiste zorg op de juiste plek’ en aan het verkoopteam, bestaande uit een salescontroller en een aantal medisch specialisten. U werkt veel samen met de medisch specialisten en met de managers zorg en bedrijfsvoering. 

Resultaatgebieden
Netwerken/verbinden

 • Coördineert de strategische samenwerkingen en bouwt deze samen met de zorgprofessionals verder uit.
 • Heeft overleg, afstemming en onderhandelingsbesprekingen met in- en externen, vertegenwoordigt het ziekenhuis op deze beleidsterreinen, signaleert relevante samenwerkingsvormen en geeft hier mede vorm aan.

 Strategie

 • Draagt er zorg voor dat de invulling van de strategische allianties past bij de strategische positionering, kernwaarden en identiteit van het Flevoziekenhuis.
 • Schept condities om als organisatie succesvol te zijn in het aangaan, onderhouden en beëindigen van strategische samenwerkingen.
 • Adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over de strategie en strategische positionering. Projectmanagement
 • Weet collega’s te enthousiasmeren over nieuwe samenwerkingen aangaande ‘juiste zorg op de juiste plek’ en innovaties hierin te benutten.
 • Stelt ten behoeve van besluitvorming door alle betrokken besturen een beleidsagenda op voor de diverse strategische samenwerkingen, inclusief de daarbij behorende doelen, zorgt voor vertaling naar concrete plannen en voor draagvlak in- en extern.
 • Is in staat beleidsagenda’s, overeenkomsten en/of plannen volgens afspraak te realiseren en tijdig de juiste acties te ondernemen om eventuele belemmeringen weg te nemen.

  Onderhandelen

  • Weet de visie en doelen van het ziekenhuis overtuigend over te brengen richting zorgverzekeraars.
  • Creëert een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, kan uitstekend onderhandelen met oog voor ieders belangen, weet te anticiperen op onverwachte situaties en verliest nooit het doel uit het oog.
  • Stelt jaarlijks het verkoopplan op, monitort het behalen van de doelstellingen uit het plan, en zet aan tot de juiste acties om het verkoopplan te realiseren.
  • Geeft sturing aan het verkoopteam, met daarin een salescontroller en enkele medisch specialisten.

  Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau, met als opleidingsrichting bijvoorbeeld health sciences, bedrijfskunde of economie.
  • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van (project)management, liefst in combinatie met ervaring in de ziekenhuiszorg.
  • Ruime aantoonbaar positieve ervaring als project- en/of programmamanager.
  • Strategische blik, in staat tot visie-ontwikkeling en vertaling naar beleid en plannen voor de bedrijfsvoering van het Flevoziekenhuis, en omgekeerd.  
  • In staat tot goed situationeel leidinggeven.
  • Communicatief zeer vaardig, in staat om zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit te drukken, zowel op beleidsmatig als op operationeel terrein.

  Competenties en vaardigheden

  • Snel in staat om een goede relatie op te bouwen, bruggenbouwer en geloofwaardige gesprekspartner voor ieder niveau, zowel extern als intern.
  • Optimistische realist met hart voor de zorg, met een goede neus voor innovatie.
  • In staat om overzicht te houden over een breed en belangrijk werkterrein, heeft een helicopterview en kan de grote lijn en de doelen blijven zien.
  • In staat om planmatig, resultaatgericht en daadkrachtig de doelen te realiseren met het eigen team en in samenwerking met onder meer medisch management, zorgprofessionals, stafmanagers.
  • Analytisch sterk, zowel verbaal als cijfermatig, intelligent, en creatief in denken.
  • Heeft invloed en overtuigingskracht en is sensitief voor verhoudingen in- en extern.
  • Uitstekend onderhandelaar, is in staat om te gaan met (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen tussen groepen.
  • Staat stevig in de schoenen, besluitvaardig, natuurlijke leiderschapskwaliteiten.
  • Energiek, met een flexibele mindset. Gevoel voor humor helpt.
  • Is zich bewust van de eigen rol en blijft ook onder druk effectief handelen, is stress bestendig.

   Arbeidsvoorwaarden
   De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.

   Interesse?
   https://www.publicsearch.nl/flevoziekenhuis-manager-allianties-
   Public Search verzorgt de selectie voor het Flevoziekenhuis. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink op 06-29588050/ 035-6210258 of via itenbrink@publicsearch.nl


   Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.