Gezonde organisatie

We hebben ook in 2014 onder het motto ‘huis op orde’ geïnvesteerd in een gezonde organisatie. Zorgprocessen zijn op basis van patiëntervaringen efficiënter ingericht. Ook onze eigen organisatie en financiën zijn onder de loep genomen. We blijven ons hardmaken voor de bescherming van onze medewerkers tegen agressie en voor goede opvang als dat nodig is. We zijn gestart met deelname aan een landelijk onderzoek naar patiënttevredenheid en hebben ook medewerkers weer naar hun ervaringen gevraagd. Medewerkers tonen zich meer dan gemiddeld bevlogen en betrokken. (Patiënten)organisaties erkennen ons met verschillende accreditaties, keurmerken en ‘lintjes’. We werken volgens de Plan-Do-Check-Act verbetercyclus om elke kans op verbetering om te zetten in concreet resultaat.
Prev Next Page:
slide 01

Medewerkers en vrijwilligers konden ook dit jaar weer een cadeau naar eigen wens uitkiezen op de Kerstmarkt. Tien Almeerse winkeliers boden een gevarieerd assortiment aan cadeaus en eet- en drinkwaren. Een flink aantal van hen doet al voor de vijfde keer mee. Medewerkers en vrijwilligers konden ook een bedrag schenken aan een goed doel. Dit keer was dat Hospice Almere.

slide 03

Een patiënt schreef een blog over haar ervaringen met een voetoperatie in het Flevoziekenhuis. Over de orthopeed, ruggenprik en de zorg van de verpleegafdeling Orthopedie/Short stay.

slide 04

Alle verpleegafdelingen en poliklinieken zijn op maandag 12 mei, de Dag van de Verpleging, verrast met een high tea. Gulle gever was de vereniging verpleegkundige staf van het Flevoziekenhuis. Voorzitter Gerdisja van Breemen: “Het is ieder jaar weer een mooi moment om alle collega’s in het zonnetje te zetten en te waarderen voor hun inzet. Ze hebben het verdiend!"

slide 05

Patiënten van de afdeling Verloskunde vullen enquêtes in over de ontvangst, sfeer, deskundigheid van en bejegening door medewerkers van de afdeling. Maar ook over informatievoorziening, schoonmaak, bezoektijden, en nog veel meer. Dit levert belangrijke informatie op voor de afdeling om patiënten nog beter en prettiger te kunnen helpen.

slide 06

Onze collega’s Arnold Boonstra en Nadine van der Zee hebben als enthousiaste Almeerders meegedaan aan de campagne ‘Het kan in Almere’ over wonen en werken in Almere. Lees hun verhaal op www.hetkaninalmere.nl.

slide 07

Dermatologie is op 24 juni 2014 als winnaar uitgeroepen tijdens de uitreiking van de Beste Coschapverkiezing van de CoRaad AMC-UvA. Dermatoloog Dave van der Zwaan nam de prijs in ontvangst. De nominaties voor KNO, Interne Geneeskunde (poli-coschap) en Neurologie en voor Paul Verbeek (beste clinicus) werden beloond met een oorkonde.

slide 08

De Leerwerkplaatsen (LWP) van de afdelingen Cardiologie en Chirurgie zijn in 2014 voor het derde jaar van start gegaan. De LWP is een plek waar mbo- en hbo-verpleegkundestudenten samen leren. Zij runnen samen hun eigen afdeling binnen de afdeling onder supervisie van een coach (gediplomeerde verpleegkundige). De studenten zijn uit verschillende leerjaren, waarbij de 4de jaars studenten de basis van de leerafdeling vormen. De docenten van school zijn een aantal dagdelen op de afdeling aanwezig en zorgen voor verdieping in het praktijkleren.

slide 09

Carla Marres, anios bij Chirurgie, is de winnares van de Dr. A.W.C. Berns Wetenschapsprijs. Zij kreeg de prijs voor haar abstract ‘Perioperatieve strategieën om uitkomsten in colorectale chirurgie te verbeteren’. Carla: “Je wilt primair arts worden om zorg te verlenen. Maar als je eenmaal aan onderzoek begint, word je steeds nieuwsgieriger.’ Op de foto Carla (midden), de genomineerden en Yara Backes, winnares van ‘beste case report’. De wetenschapsprijs is vernoemd naar de chirurg en gynaecoloog Dr. A.W.C. Berns (1837-1911). Hij was medeoprichter en eerste directeur van het Burgerziekenhuis in Amsterdam, het ziekenhuis waaruit het Flevoziekenhuis is voortgekomen.

slide 10

Internist Ser Peters is op 25 april jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Horselenberg van Lelystad, in aanwezigheid van familie en collega´s. Ser Peters heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn bijzondere verdiensten als opleider.

slide 11

Na ruim tien jaar is in november 2014 het polikliniekgebouw Poli B gesloopt. Het tijdelijke gebouw op het Hennepveld, naast het ziekenhuis, heeft vanaf de start van de uitbreidingsnieuwbouw in 2005 dienstgedaan als extra locatie.

slide 12

Begin 2015 zijn Kaakchirurgie en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde toegetreden tot het Telefooncentrum (TC). Patiënten kunnen bij het TC afspraken maken, wijzigen, annuleren en antwoord krijgen op veel gestelde vragen. Bij medisch inhoudelijke vragen verbindt het TC de patiënt door met de polikliniek zelf. Het (TC) verzorgt de (telefonische) bereikbaarheid voor inmiddels 14 poliklinieken.  

slide 13

Het jaargesprek is het formele moment waarop je als medewerker met je leidinggevende stil  staat bij je werk en je persoonlijke ontwikkeling. Verpleegkundige Elisa Samlal werkte mee aan de interne campagne om het belang van het jaargesprek te onderstrepen:  “Ik heb elk jaar een jaargesprek, ik kan de klok er bijna op gelijkzetten. Ik kan altijd binnenlopen bij mijn leidinggevende, maar dit is een vast, formeel moment in het jaar. We komen terug op eerder gemaakte afspraken en werpen ook een blik op de toekomst. We zetten de gemaakte afspraken op papier. Zo kun je er samen op terugkomen.” In 2014 is de inhoud van de jaargesprekken vernieuwd en zijn leidinggevenden getraind. In 2014 heeft 87% van de medewerkers een jaargesprek gehad.

Zorg voor medewerkers

De 1091 medewerkers (ruim 67%) die aan het medewerkersonderzoek 2015 hebben meegedaan, zijn met een 7,0 bijna even tevreden over hun werk in het Flevoziekenhuis als in 2013. Het landelijk gemiddelde is 6,7. Anita Arts, voorzitter raad van bestuur, over de resultaten: “We zijn ontzettend blij met de hoge cijfers voor bevlogenheid (7,6) en betrokkenheid (7,0), juist in een periode van moeilijke besluiten. De resultaten laten ook zien dat we duidelijker naar medewerkers moeten zijn over de doelstellingen van het ziekenhuis en dat we kunnen winnen op het gevoel van veiligheid en waardering.”

Vanuit de resultaten van het medewerkersonderzoek in 2013 is extra aandacht geweest voor ongewenst gedrag. Er zijn risico-inventariaties op meerdere afdelingen uitgevoerd, er is een tweede vertrouwenspersoon integriteit aangetrokken en er is extra voorlichting gegeven. Het aantal agressiemeldingen is in 2014 constant gebleven. Opvallend is dat de medewerkers van Receptie en Beveiliging steeds vaker in een vroeg stadium door een afdeling worden ingeschakeld om te de-escaleren en eventueel een agressieve patiënt naar buiten te begeleiden.

Taskforce ‘Kosten verlagen, anders werken’

Gewijzigde omstandigheden vroegen al in 2013 om een herbezinning van onze taken, personele bezetting en uitgaven. Hiervoor is de Taskforce ‘Kosten verlagen, anders werken’ van start gegaan. In de periode 2013-2014 is inmiddels een besparing gerealiseerd van een kleine 7 miljoen euro door anders inrichten van het werk, efficiënter plannen van de personele inzet en door  kritische beoordeling van alle inkoopuitgaven. Op de inkoop is de besparing € 3,4 miljoen. De personele reductie is 82 fte. Het grootste deel hiervan is gerealiseerd door het niet verlengen van tijdelijke contracten (61 fte) en pensionering (11 fte). 11 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de flexibiliteits- of mobiliteitspremie. De overige medewerkers hebben onder begeleiding intern of extern ander werk gevonden of worden nog begeleid door mobiliteitscoaches. Er is een ‘flexibele schil’ van 15% voor zorgafdelingen en poliklinieken gevormd. Hiermee kunnen pieken en dalen in de zorg worden opgevangen. Ontslagen zijn niet nodig geweest.

Een van de Taskforce-werkgroepen heeft gekeken hoe de processen op de polikliniek tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd, met behoud van kwaliteit en met oog voor werkdruk en werkplezier. Daarbij is nadrukkelijk gekozen om te kijken hoe zaken met overzienbare veranderingen structureel slimmer en efficiënter georganiseerd kunnen worden en niet de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen. De basis van het voorstel is een nieuwe methode voor formatieberekening. Het opnemen van alle poliklinieken in het Telefooncentrum, is één van de bouwstenen om met minder medewerkers de poli’s goed te laten draaien. Inmiddels maken veertien poliklinieken deel uit van het Telefooncentrum.

Patiënten geven Flevoziekenhuis rapportcijfer 8

Onze patiënten waarderen de zorg in de polikliniek gemiddeld met een 8,3. Dat is precies gelijk aan het gemiddelde van 40 vergelijkbare zorgaanbieders. Voor de zorg in de kliniek scoort het Flevoziekenhuis een tevredenheid van 8,0. Dat ligt iets onder het landelijke gemiddelde (8,2). Patiënten zijn positief over de ontvangst, het contact met de arts, de bereikbaarheid en de inrichting. De wachttijd in de polikliniek is een verbeterpunt. Bij patiënten die worden opgenomen kan de informatie bij het ontslag en de communicatie rond medicatie worden verbeterd. Een en ander blijkt uit de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z), een groot landelijk onderzoek naar patiënttevredenheid waar het Flevoziekenhuis tweemaal per jaar aan deelneemt. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt het Flevoziekenhuis om de zorg verder te verbeteren.

Meer weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/uw-ervaring-telt

Waardering van buiten

Het Flevoziekenhuis ontving in 2014 het kwaliteitscertificaat voor Cataract (Staar) van Het Oogzorgnetwerk. Door de betrokkenheid en het samenspel van de medewerkers van Oogheelkunde is er volgens Het Oogzorgnetwerk sprake van een goed geolied zorgproces. Daarbij is de wachttijd kort. Er is veel aandacht voor voorlichting met folders, filmpjes en de inzet van een cataractconsulente. De Mammapoli ontving het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Onze borstkankerzorg voldoet aan alle 15 criteria van de Monitor Borstkankerzorg. De Stomavereniging Nederland erkent onze stomazorg met een vermelding en het vinkje in de Stoma Zorgwijzer. In de AD Ziekenhuis Top 100 zijn we flink gestegen naar de 30e plaats. Volgens weekblad Elsevier behoort het Flevoziekenhuis tot de kopgroep van 16 beste ziekenhuizen die de afgelopen vijf jaar bovengemiddeld scoren op het waarborgen rond de medische zorg. Daarbij gaat het om de veiligheid van de patiënt, de effectiviteit van zorg en het werken volgens de geldende inzichten.

Opleiden: investeren in medewerkers en patiëntenzorg

We vinden het belangrijk om behalve een goed ziekenhuis, ook opleidingsziekenhuis te zijn. Opleiden betekent voor ons immers investeren in de beste patiëntenzorg én in medewerkers. Daarmee zijn we een aantrekkelijke werkgever voor zowel artsen als verpleegkundigen. We hebben negen landelijk erkende opleidingen tot medisch specialist en bieden een aantrekkelijke leeromgeving aan coassistenten en arts-assistenten van het AMC en VUmc. Ons streven is om het aantal hbo-verpleegkundigen te verhogen van 17 naar 35%. Begin 2015 zijn dan ook twaalf van onze mbo-verpleegkundigen gestart met hun hbov-opleiding. Verder is in 2014 een leertraject voor doktersassistenten afgerond, waarin thema’s als professionele communicatie en kwaliteit aan bod kwamen.
Meer hbo-verpleegkundigen rond het bed

Het Flevoziekenhuis heeft door toenemende specialisaties steeds meer patiënten die complexe zorg behoeven. Daarom kiezen we voor meer hbo-geschoolde verpleegkundigen rond het bed. Streven is om het precentage hbo-verpleegkundigen komende jaren te verhogen van 17 naar 35%. Twaalf mbo-verpleegkundigen krijgen de kans om binnen werktijd een erkend hbov-diploma te behalen bij hogeschool Windesheim Flevoland. Samen met 26 andere studenten gaan ze voor uitdaging in hun vak en combineren de komende drie jaar werken met leren. Onze twaalf collega’s werken tijdens hun 3-jarige opleiding op een andere afdeling en zijn in februari 2015 van start gegaan.

Tevreden en ontevreden patiënten

Sinds 2014 wordt aan de hand van de landelijke CQ (consumer quality) Index de patiënttevredenheid gemeten. Patiënten geven het Flevoziekenhuis een 8,3 (polikliniek) en 8,0 (kliniek) voor de dienstverlening. Daarnaast is er ruim aandacht voor klachten, omdat deze helpen om onze dienstverlening te verbeteren. In 2014 zijn er in totaal 533 klachten ontvangen. De meeste klachten gaan over bejegening, medische zorg en diagnose of onderzoek. Verder is een steeds terugkomend probleem dat veel patiënten onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van wat het ‘eigen risico’ inhoudt en wat hun zorgverzekeraar wel of niet vergoedt. Daarnaast blijkt het lastig om te begrijpen hoe de tarieven tot stand komen en waarom ze hoger zijn in vergelijking met tarieven van huisartsen of therapeuten. Ook de striktere toepassing van de legitimatieplicht - ook voor jonge patiënten onder de 14 jaar - leidt soms tot lastige discussies en soms zelfs tot een klacht. Zorgverzekeraars hanteren als regel dat zij de zorgnota niet betalen wanneer patiënten zich niet hebben gelegitimeerd. Om die reden wordt de zorgnota dan rechtstreeks naar de patiënt gestuurd. Ook dit leidt soms tot onvrede bij patiënten. Het Flevoziekenhuis hoopt dit te ondervangen met goede uitleg over deze onderwerpen op de website.

Ruim 3,4 miljoen euro besparing op inkoop

Een belangrijk onderdeel van de Taskforce ‘Kosten besparen, anders werken’ zijn besparingen op inkoop. Deze maatregelen gaan niet ten koste van de zorg of de inzet van medewerkers. Het gaat om onder meer andere leveranciers voor bijvoorbeeld knieprotheses en medicijnen, scherpere prijsafspraken voor het wassen van dienstkleding en een andere postbedrijf.

Nieuwe website ‘Werken en leren’

Achter het tabblad ‘Werken en Leren’ op www.flevoziekenhuis.nl gaat sinds februari 2015 een vernieuwde, moderne website schuil. Op de eigen homepage van deze website is prominent aandacht voor de geldende vacatures en voor het nieuwe filmpje ‘Werken en Leren in het Flevoziekenhuis’ waarin diverse collega’s vertellen over hun werk in het Flevoziekenhuis. Daarnaast is er veel ruimte voor nieuwsberichten en vind je directe links naar de sociale media. Op de site staat ook informatie over alle opleidingen, zowel medisch, paramedisch als verpleegkundig. Daarnaast is er een apart menu-item over de stages die het ziekenhuis aanbiedt. Uiteraard ontbreken de veelgestelde vragen en contactgegevens niet.

Wetenschappelijk symposium

Ieder jaar organiseren afdeling Medische opleidingen en het wetenschapsbureau een wetenschappelijk symposium waar klinisch onderzoek, verricht in huis, wordt gepresenteerd. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en de aandacht gevestigd op de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek in het Flevoziekenhuis. Tijdens het symposium op 27 oktober vond ook de uitreiking van de jaarlijkse Dr. A.W.C. Berns Wetenschapsprijs plaats voor het beste abstract.