Leesvoor
Longfonds www.longfonds.nl
Belangenvereniging Longfibrosepatiënten www.longfibrose.nl
Instituut asbestslachtoffers www.astbestslachtoffers.nl
Sarcoïdose Belangenvereniging www.sarcoidose.nl
Ned. vereniging SlaapApneu Patiënten www.nvsap.nl
Longkanker informatie www.longkanker.info