De kwaliteit van de zorg van onze patiënten is een absolute prioriteit, afgestemd op hun verwachtingen en behoeften. Alle artsen en medewerkers hebben kwaliteit – en veiligheid – hoog in het vaandel staan. Op allerlei terreinen wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en geborgd.

NIAZ Qmentum

Het Flevoziekenhuis kreeg op maandag 10 september 2018 het officiële NIAZ–Qmentum certificaat voor haar kwaliteitssysteem uitgereikt. Het ziekenhuis is hiermee voor een periode van 4 jaar (t/m 2022) opnieuw geaccrediteerd. Het Flevoziekenhuis was al NIAZ geaccrediteerd. Deze Qmentum-accreditering gaat een stap verder. Niet alleen de afspraken over de zorg worden intensief getoetst, maar er moet ook herhaaldelijk worden aangetoond dat de zorg in de praktijk ook wordt verleend zoals het hoort. Het Flevoziekenhuis werd in totaal op 1851 normen getoetst, gericht op onderwerpen die direct en concreet over patiëntenzorg gaan zoals: medicatieveiligheid, veilige meldcultuur, hygiëne en het voorkomen van infecties, patiëntidentificatie, het verstrekken van goede informatie aan patiënten, voldoen aan de meest recente medische en verpleegkundige richtlijnen en goede dossiervoering. Daarnaast zijn er normensets die toezien op de juiste randvoorwaarden: zoals het onderhoud van medische apparatuur, het kunnen aantonen dat medewerkers de juiste training en opleiding hebben gehad en de wijze van besturen, leiderschap en toezicht.

Voortdurende verbetering

Eén van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Het Flevoziekenhuis hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoge kwaliteit van zorg voor patiënten en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen.

Patiënten bepalen onze ‘kwaliteit’

Patiënten willen - en moeten - erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij krijgen van goede kwaliteit is. ‘Kwaliteit’ is afhankelijk van wat onze patiënten ervan verwachten. Om een goed en actueel beeld van deze verwachting te krijgen, meten we regelmatig de ervaringen en meningen van onze patiënten, onder andere via: klachten/claims/complimenten, patiënttevredenheidsonderzoeken, ontslaggesprekken en reacties via ons gastenboek, Facebook of Twitter.

Kwaliteit meten

Kwaliteit wordt steeds vaker gemeten aan de hand van cijfers, zoals de prestatie-indicatoren van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bijvoorbeeld de HSMR sterftecijfers. Deze cijfers zijn gebaseerd op de registratie door artsen, verpleegkundigen en medewerkers. Zij hebben hier dagelijks een belangrijke taak aan. U ziet artsen en verpleegkundigen daarom regelmatig achter een computer zitten
Registratie is geen doel op zich; de cijfers maken het mogelijk kwaliteit continu te meten en op basis van de uitkomsten verbeteracties uit te voeren.

Kwaliteit zegt iets over:

  • Veilige zorg: het Flevoziekenhuis werkt volgens een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en heeft tien inhoudelijke thema’s geïmplementeerd. We zorgen ervoor dat (bijna) incidenten gemeld worden, zodat we herhaling kunnen voorkomen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan HSMR sterftecijfers, maatregelen tegen agressie, informatieveiligheid en noodstroomvoorzieningen.
  • Professionele zorg: zorgverleners zijn goed opgeleid, volgens bij- en nascholingen en werken volgens actuele protocollen, werkafspraken en landelijke richtlijnen, gebruiken moderne en veilige apparatuur en gaan zorgvuldig om met informatie. Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis: het opleiding van jonge artsen brengt continu nieuwe kennis binnen en houdt ons scherp.
  • Toegankelijke zorg: we zorgen ervoor dat u niet te lang hoeft te wachten op zorg. Denk dan aan dingen als, wachttijden (toegangstijden), telefonische bereikbaarheid, goede samenwerking met andere zorgverleners (AMC, Zorggroep Almere), goede bereikbaarheid en informatievoorziening.
  • Klantgerichte zorg: we zorgen graag voor onze patiënten en vinden het belangrijk om iedere patiënt (en zijn of haar naasten) te betrekken bij de beslissing over zijn/haar behandeling. Goede informatie staat daarbij voorop. We willen graag weten hoe onze patiënten over onze dienstverlening denken (Uw ervaring telt) en daarom meten we regelmatig de patiënttevredenheid.
  • Efficiënte zorg: we zoeken altijd naar manieren om de zorg voor onze patiënten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en leggen de onderliggende afspraken hierover vast in zorgpaden. Denk hierbij aan ‘one-stop-shops’, waarbij de patiënt maar een keer naar het ziekenhuis hoeft te komen om verschillende zorgverleners te zien.

Organiseren van kwaliteit

Om elke patient altijd zorg van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten door alle medewerkers worden uitgevoerd. We bekijken deze afspraken regelmatig kritisch en stellen bij, waar nodig en mogelijk. Dit vindt cyclisch plaats aan de hand van de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Cyclisch omdat dit proces oneindig is. Kwaliteit is nooit ‘klaar’, het kan altijd beter of anders.
Dat vraagt van onze medewerkers een manier van werken waarbij we kritisch opbouwend naar ons dagelijks werk en dat van onze collega’s kijken en waar mogelijk verbetermogelijkheden aandragen.

flevoziekenhuis-organisatie-pdca-cyclus

Ziekenhuischeck.nl

Met dit gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. U kunt uw eigen ziekenhuis per behandeling vergelijken met andere ziekenhuizen, het landelijke gemiddelde of de geldende kwaliteitsnorm. Op Ziekenhuischeck kunt u als patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg.

check je ziekenhuis 02
Ieder ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck, om meer inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager? Ook is inzichtelijk gemaakt voor welke operaties en behandelingen u bij ons terecht kunt en voor welke operaties en behandelingen een samenwerkingsverband bestaat. De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door onze zorgverleners gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Wilt u meer weten over de kwaliteit en veiligheid van zorg van het Flevoziekenhuis? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl/flevoziekenhuis