Het Flevoziekenhuis heeft continu aandacht voor het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. We boeken daarin goede resultaten (zie ook ons Kwaliteitsvenster), maar het kan altijd beter. Om het bewustzijn en handelen rond kwaliteit en veiligheid verder en blijvend te verbeteren geven we een extra impuls met 2 programma’s. Binnen het programma ‘Versneld Verbeteren’ voeren we een aantal al gestarte en bekende verbetermaatregelen rondom patiëntveiligheid uit. Bijvoorbeeld op het gebied van complete dossiers, valpreventie en het verantwoord gebruik van medische technologie (een landelijk thema).

gevelverlichting

Risico’s en cultuurmeting

Het Flevoziekenhuis wil zich ervan verzekeren dat we alle risico’s in de patiëntenzorg goed in beeld hebben. Daarom zet de raad van bestuur, naast interne deskundigen, ook externe adviseurs in om ons hierbij te ondersteunen. Deze adviseurs zullen regelmatig aanwezig zijn in het ziekenhuis om processen te observeren, dossiers en documenten te onderzoeken en te spreken met zorgverleners en andere betrokkenen bij het zorgproces. Daarnaast is het NIVEL gevraagd een onafhankelijke meting te verrichten naar de veiligheidscultuur ziekenhuisbreed. Gezamenlijk moet dit een goed beeld opleveren over het bewustzijn van patiëntveiligheid en eventuele aanvullende acties die noodzakelijk zijn.

Programma Kwaliteit 2.0

Het programma ‘Kwaliteit 2.0’ heeft als doel randvoorwaarden te scheppen om de kwaliteit en veiligheid van zorg ook in de toekomst structureel en duurzaam op een hoger plan te brengen. Daarvoor wordt een in-company opleiding ‘medisch leiderschap’ verzorgd door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voor de medisch specialisten die een specifieke taak hebben in het sturen en borgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg. In 2017 starten we ook de voorbereiding voor de NIAZ QMentum accreditatie. Sinds 2015 trekken we meer HBO geschoolde verpleegkundigen aan en stimuleren we verpleegkundigen die al in dienst zijn een HBO-opleiding te volgen.

Continu proces  

Verbeteren is een continu proces. Dat gebeurt o.a. op basis van audits, registratie en ‘real time’ monitoring, ervaringen van onze patiënten en zorgverleners, onderzoeken van (bijna)incidenten en best practices van andere organisaties. In 2016 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aantal onaangekondigde bezoeken aan het Flevoziekenhuis. Bestuursvoorzitter Anita Arts: “We leren elke keer van dergelijke bezoeken. Ze helpen ons scherp te blijven. Vreemde ogen zien soms meer. Daar waar we nog kunnen verbeteren zetten we volop extra acties in. Dit past in de doelstellingen van het meerjarenbeleid. Tevreden patiënten en tevreden verwijzers staan voorop.”
De inspectiebezoeken waren mede aanleiding om eerder in gang gezette verbetertrajecten te versnellen en te intensiveren. De inspectie wordt frequent geïnformeerd over de genomen initiatieven.
Het Flevoziekenhuis publiceert de belangrijkste kwaliteitsinformatie in het Kwaliteitsvenster.

 

Pin It