Voor het Flevoziekenhuis was 2008 een succesvol jaar. De dienstverlening is uitgebreid en verbeterd, er vonden vele zorginhoudelijke vernieuwingen plaats en er werd intensief samengewerkt met partners als Zorggroep Almere en het AMC. Op het gebied van organisatie en financiën was 2008 een jaar van opbouw. Ondanks de bouw en verhuizing steeg de omzet van 96 miljoen euro in 2007 naar 108 miljoen euro in 2008. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Eén en ander blijkt uit het Jaardocument 2008.

Bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus kijkt met tevredenheid terug op haar eerste jaar:
‘Ik trof een bijzonder ziekenhuis aan, met enorme potentie. Met een medische staf die groeit, innoveert en kansen grijpt. Met enthousiaste verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen op hun vakgebied. Maar ook: een ziekenhuis dat door de aanhoudende groei moeite had de energie te kanaliseren en prioriteiten te stellen. Na een aantal roerige en rumoerige jaren, op het gebied van bouw en organisatie – hebben we in 2008 de fundamenten kunnen neerleggen van het vernieuwde Flevoziekenhuis. Financieel is orde op zaken gesteld. Per vakgroep zijn de ambities bepaald. De strategische stip aan de horizon is gezet. We richten ons op basiszorg, de beste die er is, met een aantal topklinische voorzieningen. De zorg staat centraal, de dokters sturen mee. Het kwaliteitsbeleid is verankerd op alle niveaus in de organisatie. Dat is een prachtig resultaat waar we in 2009 op kunnen voortbouwen’.

Nieuwbouw
In 2008 werden de eerste resultaten van de nieuwbouw zichtbaar. Tal van poliklinieken en verpleegafdelingen hebben dit jaar hun intrek genomen in hun nieuwe huisvesting. Het OK-complex breidde uit van 5 naar 10 operatiekamers, de kraamsuites gingen open, Apotheek de Brug en de Spoedpost Almere , - beiden voorbeelden van goede samenwerking met Zorggroep Almere - openden hun deuren. Het ziekenhuis beschikte in 2008 over 386 erkende bedden. De centrale hal, de entree van het ziekenhuis, werd in gebruik genomen, met daarin het nieuwe gecombineerde restaurant voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De eerste bestralingruimte van het AMC werd in Almere in gebruik genomen. Voor patiënten uit de regio behoort het reizen tijdens een dergelijk ingrijpend traject tot het verleden. Daarmee vervult het Flevoziekenhuis een steeds belangrijkere functie in de regio.

Kerncijfers
Ook de medische en verpleegkundige staf breidde zich verder uit. Het totaal aantal fte’s groeide met 5% naar 1067. Het ziekenhuis telde in 2008 1461 medewerkers, waaronder 112 medisch specialisten. Met het AMC kwam een uniek traject tot stand. Gezamenlijk werden 5 chirurgen aangesteld, die deels in het Flevoziekenhuis werken en deels in het AMC. Ondanks de ingrijpende verbouwing weten patiënten de weg naar het ziekenhuis nog steeds goed te vinden. Het aantal opnames, verpleegdagen en polikliniekbezoeken liet een stijging zien. Dit vertaalde zich in een omzetstijging van 13%. In 2009 zal de groei van het ziekenhuis zich verder doorzetten met naar verwachting een omzetstijging van 20%. Het aantal meldingen bij de klachtenfunctionaris nam toe van 596 naar 849. Het percentage klachten per patiënteenheid komt daarmee op 0,23%: van iedere duizend behandelingen en onderzoeken resulteren er circa twee in een (al dan niet terechte) klacht.

Jaardocument
Zorginstellingen leggen ieder jaar verantwoording af over de wijze waarop zij hun geld besteden. Dat gebeurt in het Jaardocument zorginstellingen. Het Jaardocument bestaat uit drie onderdelen: het Maatschappelijk verslag, de Jaarrekening en DigiMV (een overzicht van de prestatie-indicatoren waar ieder ziekenhuis aan moet voldoen). Nieuw dit jaar is dat de medische staf van het Flevoziekenhuis ook een eigen jaarverslag heeft opgesteld. Zie hierboven.

Pin It