Leesvoor
Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst zetten de Veiligheidsregio Flevoland en de Flevolandse ziekenhuizen, de MC Groep en het Flevoziekenhuis een belangrijke stap in de voorbereiding op rampen en crises. Op uitnodiging van mevrouw Jorritsma, voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, vond de ondertekening maandag 6 september plaats op het stadhuis in Almere.

samenwerkingsovereenkomst
“We hebben in Nederland gelukkig uitstekende medische voorzieningen. Bij rampen en crises ontstaat echter een complexiteit in aansturing, coördinatie, communicatie, informatie-uitwisseling en afstemming die vraagt om duidelijke afspraken. Die liggen nu vast voor Flevoland, daar wordt op geoefend en zo nodig wordt er steeds verbeterd”, aldus Cees Verdam, directeur van de GGD/GHOR Flevoland. Hij is in deze functie namens de Veiligheidsregio Flevoland verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de medische sector op calamiteiten. “Anders dan bij de gemeenten, brandweer of politie bestaat de geneeskundige hulpverlening uit een aantal zelfstandige organisaties die in de hectische context van rampen en crises goed met elkaar moet kunnen samenwerken om alle slachtoffers de nodige zorg te geven. We hebben het dan over bijvoorbeeld de meldkamer, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, het Nederlands Rode Kruis, de GGZ instellingen, etc. Om die samenwerking en afstemming goed te organiseren oefenen we en leggen we afspraken vast in overeenkomsten. Die afspraken gaan over zaken als planvorming, opleiding en oefening, alarmering, communicatie, informatie-uitwisseling, bijstand en advies. Met de handtekeningen die zijn gezet liggen die afspraken met de ziekenhuizen nu vast.”

De overeenkomst is volgens Verdam geen papieren tijger. “De ziekenhuizen in Flevoland staan voor hun verantwoordelijkheid. Het opstellen van de overeenkomst was een behoorlijk tijdrovend proces waarin op ieder onderwerp is gezocht naar de beste oplossing en waarbij gebruik is gemaakt van eerdere oefenervaringen.” Daarmee komt de overeenkomst volgens Verdam ten goede aan de slachtoffers van een ramp of een crisis. “Hoe beter de organisatie van de geneeskundige zorg is geregeld, hoe meer mensen snel de juiste zorg kunnen krijgen. En dat verhoogt de overlevingskansen en verkort de herstelfase.”    

Als voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland is mevrouw Jorritsma (tevens burgemeester van de stad Almere) tevreden met de door de ziekenhuizen gemaakte stappen. “Deze overeenkomst is de eerste overeenkomst die gebaseerd is op de nieuwe wetgeving omtrent de Veiligheidsregio’s. De Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr) treedt op 1 oktober 2010 in werking. In deze wet staat dat afspraken moeten worden gemaakt met alle partijen die betrokken kunnen zijn bij rampen en crisis.”

De overeenkomst gaat in per augustus 2010 en krijgt jaarlijks een update.