Ruim vijftig havo/vwo-leerlingen van zeven Almeerse middelbare scholen kwamen vandaag op bezoek in het Flevoziekenhuis. Onze collega’s van zorg(ondersteunende) afdelingen en de Ambulancedienst vertelden met enthousiasme en trots over hun beroep en lieten zien wat ze zoal doen. De leerlingen konden ook zelf aan de slag met onder meer bloedprikken, reanimeren, hechten en een sonde inbrengen bij oefenpoppen. Het Flevoziekenhuis organiseert deze ‘Helden in de zorg’ experience om jongeren een beeld te geven van de diversiteit van beroepen in een ziekenhuis en hen te enthousiasmeren voor de zorg.

helden in de zorg maart 2019

Pin It
Per 1 maart zijn het Flevoziekenhuis en thuiszorgorganisaties in Almere gestart met het Nazorgtraject 70+, dat gezamenlijk ontwikkeld is door de eerste en tweede lijn. Het doel hiervan is het verminderen van het aantal ziektegevallen en sterfgevallen na ontslag uit het ziekenhuis, het verminderen van het aantal heropnames en het verbeteren van de patiënttevredenheid.

kwetsbare ouderen nazorgtraject 70

Communicatie en informatie

Hiervoor zijn onder meer goede afspraken gemaakt over de communicatie en informatieoverdracht tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en Flevoziekenhuis, bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Zo zijn alle zorgverleners optimaal geïnformeerd. Ook is afgesproken dat een wijkverpleegkundige op 3 momenten extra bij kwetsbare ouderen langsgaat na ontslag uit het Flevoziekenhuis.
Het traject start in eerste instantie voor patiënten van de thuiszorgorganisaties Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland, Roebia Zorg, Buurtzorg en Leger des Heils.

Voor de patiënt is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar en voor de betrokken zorgverleners zijn handige informatiemiddelen gemaakt.
Pin It
Vanaf nu bieden de samenwerkende zorgverleners van Preall zwangeren en hun partners ondersteuning via ZwApp. Dit is een medische app die informatie en adviezen geeft over zwangerschap, bevalling en kraamtijd, toegespitst op de situatie van de zwangere.

zwapp logo 1

Persoonlijk en betrouwbaar

Met ZwApp krijgen zwangeren en hun partners informatie die persoonlijk en betrouwbaar is. Zij krijgen informatie die is afgestemd op de eigen situatie. Na installatie van de app krijgt de gebruiker een aantal vragen. Bijvoorbeeld over het verloop van eerdere bevallingen en lichamelijke aandoeningen. Alle antwoorden blijven op de telefoon van de gebruiker en worden niet uitgewisseld. Vervolgens geeft de app gedurende de zwangerschap gerichte informatie, ook nog eens passend bij het stadium van de zwangerschap. Zo wordt in het begin van de zwangerschap bijvoorbeeld informatie gegeven over het slikken van foliumzuur en aan het eind van de zwangerschap krijgt de zwangere tips voor de bevalling.

Samenwerking

De informatie die de app geeft is afgestemd op de werkwijze van het verloskundig samenwerkingsverband Preall. Binnen Preall werken verloskundigen, professionals uit het Flevoziekenhuis zoals gynaecologen en kinderartsen, en de kraamzorg samen om Almeerse zwangeren optimaal te begeleiden. De adviezen die de app geeft zijn daardoor gelijk aan de adviezen die de zorgverlener in de spreekkamer geeft.

Leuke extra functionaliteiten

Naast betrouwbare informatie heeft de app ook leuke extra functionaliteiten. Zo heeft de app een opnamefunctie voor de hartslag van het kindje en kan de zwangere ook eigen gegevens noteren en een persoonlijk dagboek bijhouden.

Gratis downloaden

ZwApp is gratis en vrij van reclame. De app is te downloaden via de Appstore en via Google Play.

“Ik vind ZwApp een hele waardevolle aanvulling”, vertelt Chantal, die als zwangere vanaf het begin betrokken is geweest bij het testen van de app voor Preall. “Ik vind het een fijn idee dat het een betrouwbare medische app is, waaraan zorgverleners hebben gewerkt die betrokken zijn bij mijn zwangerschap en de periode na de bevalling. Daarin verschilt deze app van de al bestaande apps voor zwangeren, waarbij je soms niet weet hoe betrouwbaar de informatie is.”
  
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere start met ingang van 12 maart met een wekelijks poliklinisch spreekuur verloskunde in Lelystad om zwangeren beter te begeleiden. Sinds het faillissement van MC Zuiderzee wordt er geen acute verloskunde meer aangeboden in Lelystad. Een aanzienlijk deel van de zwangeren uit Lelystad en omgeving kiest er voor in het Flevoziekenhuis te bevallen. Het doel van het verloskundig spreekuur is deze groep zwangeren ook gedurende de zwangerschap optimaal te begeleiden door hen de juiste zorg op het juiste moment en dichtbij huis te bieden.

verloskunde baby
Het Flevoziekenhuis werkt al geruime tijd vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), zoals deze landelijk is vastgesteld. Zwangerschap, bevallen en kraamperiode wordt in deze standaard als één geheel gezien. Verloskundigen en gynaecologen in de eerste en tweede lijn werken gedurende de hele zwangerschap nauw samen door met elkaar voortdurend vast te stellen welke zorg de zwangere op dat moment nodig heeft, informatie uit te wisselen en werkprocessen op elkaar af te stemmen.

Het Flevoziekenhuis wil ook samen met de zwangeren in Lelystad volgens deze aanpak werken. Het verloskundig spreekuur draagt bij aan een optimaal verloop van zwangerschap en bevalling en de beste zorg voor moeder en kind in Lelystad. Het spreekuur wordt – mede op verzoek van en in nauwe samenwerking - met de eerstelijns verloskundige praktijken uit Lelystad opgezet en is specifiek voor vrouwen die ook de wens hebben in het Flevoziekenhuis te bevallen.

Het doel is dat patiënten voor wie een bezoek aan de gynaecoloog gewenst is, deze dichtbij huis kunnen zien. Daarnaast geeft dit spreekuur eerstelijns verloskundigen de gelegenheid laagdrempelig vraagstukken aan de gynaecoloog voor te leggen. Het spreekuur vindt wekelijks plaats op dinsdagmorgen. De locatie is sportcentrum De Koploper in Lelystad.

Het Flevoziekenhuis heeft sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen een groot aantal bevallingen uit Lelystad opgevangen. Net als bij iedere vorm van acute zorg komen op de afdeling verloskunde ook piekmomenten voor. In dat geval gaat acute zorg altijd voor en kan het voorkomen dat er tijdelijk geen plek is voor patiënten die graag in het ziekenhuis willen bevallen, maar medisch gezien ook thuis kunnen bevallen.

Deze piekmomenten komen in vergelijking met andere ziekenhuizen relatief weinig voor en houden niet direct verband met het faillissement van MC Zuiderzee. Uiteraard probeert het Flevoziekenhuis deze piekmomenten zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden worden structureel meer zorgprofessionals ingezet. Verder is het Flevoziekenhuis bezig het aantal verloskamers uit te breiden.

In het Flevoziekenhuis wordt hoogwaardige geboortezorg geleverd. Op de afdeling Verloskunde werken gynaecologen, artsen, verloskundigen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, kraamverzorgenden en ondersteunende medewerkers. Zij begeleiden jaarlijks meer dan 2 duizend bevallingen. De gynaecologen van het Flevoziekenhuis leiden tevens nieuwe gynaecologen op waardoor de focus altijd ligt op het werken volgens de laatste richtlijnen.

Zie voor meer informatie: https://www.flevoziekenhuis.nl/verloskunde/verloskunde

 
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere start per 1 maart 2019 met het aanbieden van bariatrische zorg (oorzaken, preventie en behandeling van obesitas). Het Almeerse ziekenhuis heeft hierover een overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar de bariatrische zorg tot het faillissement werd aangeboden. “Als middelgroot algemeen ziekenhuis bieden we een breed palet aan medisch-specialistische zorg, passend bij de behoefte van de bevolking. Bariatrische zorg hoorde daar tot nu toe niet bij. Wij zijn blij dat wij deze zorg voor de regio kunnen behouden”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

voorgevel zomer

Patiënten worden begeleid met een intensief leefstijlprogramma met onder andere aandacht voor gezonde voeding en beweging. Een onderdeel van het uitgebreide obesitasprogramma is een chirurgische ingreep, in de vorm van een maag verkleinende operatie. Het Flevoziekenhuis verwacht tussen de 400 en 600 van deze operaties per jaar uit te gaan voeren. Gedurende 5 jaar na de operatie worden patiënten gecontroleerd in het Flevoziekenhuis of een van de overige poliklinische locaties (Lelystad, Harderwijk en Zwolle).

Bariatrisch kernteam

De bariatrische zorg wordt grotendeels uitgevoerd door het bariatrisch kernteam van MC Zuiderzee, dat besloten heeft de overstap te maken naar het Flevoziekenhuis. “Wij prijzen ons gelukkig dat dit zeer deskundige en gemotiveerde team bij ons komt werken. Het Flevoziekenhuis kan voor deze zorg goede faciliteiten aanbieden, zoals nieuwe, geavanceerde operatiekamers, een goed toegeruste intensive care en de samenwerking met veel andere aanwezige specialismen. Wij denken dat wij daarmee de randvoorwaarden voor het verlenen van uitstekende bariatrische zorg optimaal kunnen invullen”, aldus Anita Arts.

Start per 1 maart 2019

Vanaf 1 maart 2019 start het Flevoziekenhuis met de concrete voorbereiding van de uitvoering van bariatrische operaties bij patiënten die nu op de wachtlijst staan van MC IJsselmeerziekenhuizen. Vanaf die datum wordt de volledige bariatrische praktijk gefaseerd opgebouwd. Dit onder het voorbehoud dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn definitieve goedkeuring hieraan verleent.

Het Flevoziekenhuis wil – na de opbouwfase - samen met huisartsen en de gemeenten onderzoeken hoe deze partijen gezamenlijk een gezonde leefstijl kunnen bevorderen, waarmee het aantal patiënten dat deze ingreep nodig heeft, in de toekomst kan worden verminderd.

Verzekeraars

Met een medische indicatie wordt bariatrische zorg volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Het Flevoziekenhuis heeft voor 2019 met alle verzekeraars een overeenkomst bereikt over de vergoeding van bariatrische zorg. Deze afspraken zijn gemaakt met de intentie om deze zorg voor meerdere jaren te gaan bieden.

Opvang van zorg

Het Flevoziekenhuis biedt sinds 2010 dialyse en nefrologische zorg aan in Lelystad. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen heeft het Flevoziekenhuis een belangrijk deel van de acute zorg uit Lelystad opgevangen, waaronder spoedeisende hulp zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde. Ook op andere specialismen is een toename van patiënten uit Lelystad zichtbaar.

“Wij hebben de afgelopen periode ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk patiënten uit Flevoland op te kunnen vangen, naast de ziekenhuizen in Harderwijk, Sneek en Zwolle. Wij zullen dat blijven doen, waar dat binnen onze mogelijkheden ligt”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “Patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis zijn hier van harte welkom en kunnen rekenen op goede zorg”.

 
Pin It