Meerjarenbeleid 2015-2019
1

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, nu is een nieuwe koers nodig

interne geneeskunde

Het Flevoziekenhuis is in 1991 opgericht en in de afgelopen 24 jaar uitgegroeid tot hét ziekenhuis voor de inwoners van Almere en omstreken. We bieden een breed palet aan uitstekende algemene specialistische ziekenhuiszorg aangevuld met een selectie van bijzondere specialistische zorg, voor de regio Almere en omstreken. We doen dat in een modern en goed toegerust, in 2010 vernieuwd gebouw, in het stadshart van Almere.

Het Flevoziekenhuis is sinds de oprichting ongeveer verdrievoudigd in omvang, patiëntaantallen, medewerkers en oppervlakte, maar ook sterk gegroeid in zorgaanbod. Belangrijkste reden hiervoor was de snelle groei die de stad Almere heeft doorgemaakt.

De afgelopen jaren hebben we grote stappen gemaakt in de kwaliteit van onze zorg. Daar zijn we trots op! We zien dit terug in de waardering van onze patiënten, vooral in de dagelijkse reacties, maar ook in een gemiddelde CQ indexscore in 2014 van 8,3 voor de polikliniek en 8,0 voor de kliniek. We zien dat ook bevestigd in accreditaties van diverse onafhankelijke kwaliteitsorganisaties, zoals NIAZ en in keurmerken van bijvoorbeeld de Borstkankervereniging, Kind & Ziekenhuis en de Nederlandse Kanker Federatie (NKF). We laten met deze accreditaties en keurmerken zien dat onze zorg aantoonbaar veilig en kwalitatief van een goed niveau is. Dat is een uitstekende uitgangspositie voor de komende jaren.

loep
Het Flevoziekenhuis was gericht op sterke groei. Vanaf 2012 zien we echter dat de (omzet)groei van ons ziekenhuis achterblijft bij de eerdere verwachtingen, parallel aan de afgezwakte groei van Almere. Dat heeft ons genoodzaakt om ingrepen te doen in onze bedrijfsvoering. Een gericht programma, met deelname van alle afdelingen en medewerkers van het ziekenhuis, heeft er toe geleid dat we structureel flink hebben bespaard op onze kosten.

Tevens zijn de omstandigheden in de Nederlandse gezondheidszorg en in de regio structureel veranderd. Dit vraagt aanpassing van onze strategie. In dit meerjarenbeleidsplan is een strategie uitgewerkt die past bij de uitdagingen van de komende jaren.

2

Onze omgeving verandert en biedt ons uitdagingen en kansen

02uitdagingen
Het Flevoziekenhuis opereert in een complex veld met diverse partijen en belanghebbenden. De invloed die deze belanghebbenden op ons hebben, geven we in bovenstaand figuur weer.

 


02patientenAl onze patiënten willen kundige en capabele artsen en verpleegkundigen, die werken volgens de laatste medische inzichten, met de beste medicatie en met goed werkende, geavanceerde apparatuur. Daarnaast willen onze patiënten vlot en vriendelijk geholpen worden, begrijpelijke informatie op het juiste moment ontvangen en goede communicatie ervaren tussen en met zorgverleners.

Patiënten verschillen in de wijze en mate waarin zij de regie over de eigen gezondheid en zorg willen nemen. Een deel van onze patiënten komt goed voorbereid op het spreekuur, want medische informatie is online gemakkelijk beschikbaar. Zij verwachten dat zij samen met artsen kunnen besluiten over het behandelbeleid (shared decision making). Het ziekenhuis moet oog hebben voor de diversiteit in behoeften; niet iedere patiënt is hetzelfde. Technologische ontwikkelingen (o.a. e-health, zelftesten, stand-alone apparatuur) versterken de autonomie van patiënten en geven mogelijkheden voor medische oplossingen in de thuissituatie.

Patiënten stellen eisen aan goede service en verwachten faciliteiten die ze elders ook gewend zijn, zoals korte toegangstijden, gastvrije wachtruimtes, goede maaltijden, gratis Wi-Fi etc. Ook hechten patiënten aan een aardige en persoonlijke bejegening. Via sociale media en online waarderingssites geven sommige patiënten direct feedback op de zorg en dienstverlening. Goed en snel inspelen op deze wensen is belangrijk voor patiënttevredenheid en vaak ook voor (ervaren) kwaliteit van zorg.

Patiënten- en belangenorganisaties nemen in toenemende mate een rol in de kwaliteitsverantwoording van ziekenhuizen. Certificering is daarbij een belangrijk middel. Voorbeelden zijn het roze lintje voor borstkankerzorg, keurmerken van het Oogzorgnetwerk en Kind & Ziekenhuis en het keurmerk Senior Friendly Hospital. Er wordt verwacht dat kwaliteitscijfers en patiëntwaarderingen transparant zijn en inzichtelijk voor iedereen, bijvoorbeeld via het kwaliteitsvenster op de website.

 02verwijzersHet Flevoziekenhuis heeft een sterke positie in Almere en omgeving. Verwijzers weten echter ook andere zorgaanbieders te vinden. Uitstekende digitale en telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis voor verwijzers en respectvolle service wordt steeds belangrijker voor hun besluit naar welke aanbieder zij doorverwijzen. Daarnaast worden huisartsen door zorgverzekeraars gestimuleerd om zorg in de 1e lijn te houden en doorverwijzing naar de 2e lijn te beperken. Bij de ondersteunende medische functies (diagnostiek, laboratorium etc.) is een sterke tendens tot kostenverlaging en schaalvergroting zichtbaar.

Verwijzers worden geconfronteerd met toenemende complexiteit van zorgvraag. Dit beïnvloedt de rol van het ziekenhuis, maar ook die van zorgprofessionals in de 1e lijn. Het belang van continuïteit van zorg voor patiënten met zo naadloos mogelijke overgangen tussen zorgverleners is groot. Daarvoor is uitstekende communicatie tussen huisarts, verloskundige of fysiotherapeut en de medisch specialist of andere zorgprofessional in het ziekenhuis een cruciale voorwaarde. Dit betekent een deels andere invulling van taken van het Flevoziekenhuis.


02technologieVoortschrijdende technologische en digitale ontwikkeling is cruciaal voor het zorgproces. Niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency, maar ook vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid. Digitale beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment, bronregistratie en veiligheidschecks (zoals closed-loop registratie van medicatie) zijn essentieel om het zorgproces nog veiliger en beter te maken. Daarnaast speelt digitalisering ook een sleutelrol in de regie van patiënten op het eigen zorgproces. Het wordt meer en meer mogelijk om de patiënt o.a. snel te voorzien van de juiste informatie met apps of bijvoorbeeld Inforium en inzicht te verschaffen in het eigen dossier. Ook maken digitale mogelijkheden de communicatie met artsen en ondersteunend personeel sneller en makkelijker en kan de patiënt zelf afspraken plannen. Het ziekenhuis moet hierop voorbereid zijn en de mogelijkheden optimaal benutten.

Een andere ontwikkeling is dat technologische concerns aan ziekenhuizen aanbieden om in de techniek (gedeeltelijk) te ontzorgen en hiermee innovatieve technologische mogelijkheden in het bereik van het ziekenhuis te brengen. Nieuwe technieken beïnvloeden ook de behandelmogelijkheden en verminderen de tijd die patiënten in een ziekenhuis doorbrengen.


02almere eoAlmere, nu de 7de stad van Nederland, heeft een ziekenhuis nodig met een breed aanbod aan algemene ziekenhuiszorg van uitstekende kwaliteit, inclusief acute zorg. Een ziekenhuis dat goed inspeelt op de specifieke zorgvragen van Almeerders. Het Flevoziekenhuis is in eerste instantie gericht op de bevolking van Almere. Tegelijkertijd is het Flevoziekenhuis het meest complete ziekenhuis van Flevoland en heeft daarmee ook betekenis voor de regio.

Opvallend kenmerk van de Almeerse bevolking is de relatief hoge zorgconsumptie door een hoog percentage chronisch zieken. Zo ligt het aantal ziekenhuisopnamen per 100 duizend inwoners in Almere 15 tot 20 procent boven het landelijke gemiddelde (bron: ‘Je gaat het pas zien als je doorhebt’, Kiwa Carity, 2014). Laaggeletterdheid komt relatief veel voor in Almere, wat de kans op het ontwikkelen van een chronische aandoening vergroot. Het aantal patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen neemt toe (co- of multimorbiditeit) (bron: ‘Toekomst Verkenning Flevoland’, GGD Flevoland, 2012). Deze toenemende complexe zorgvraag vraagt meer vakgroep overstijgende samenwerking en afstemming met ketenpartners.

Almere heeft historisch gezien een relatief jonge bevolking. Door de “scheve” bevolkingsopbouw in combinatie met een stijging van de complexe zorgvraag valt op middellange termijn een relatief groot effect van de vergrijzing te verwachten. Voor ouderen geldt dat zij relatief vaker worden opgenomen en dan ook voor een langere periode. De verwachte vergrijzing in Almere zal daardoor meer beslag gaan leggen op de (bedden)capaciteit van het Flevoziekenhuis.

De recente overheveling van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de gemeente, heeft landelijk impact op zorginkoop van o.a. de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het is nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de capaciteit van thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen in Almere en omgeving en op de verblijfsduur van patiënten in ons ziekenhuis.

De gemeente Almere is ambitieus op ontwikkeling van werkgelegenheid, participatie en uitstekende voorzieningen om de bevolkingsgroei te faciliteren. Voor de gemeente is het Flevoziekenhuis een belangrijke voorziening die de aantrekkelijkheid van de gemeente verhoogt. Tevens is het ziekenhuis een van de grootste werkgevers in Almere.


02zorgverzekeraarsHet ministerie van VWS hanteert substitutie van zorg van 2e naar 1e lijn al jarenlang als beleidslijn (bron: Business case eerstelijnsdiagnostiek’, Plexus, 2010). Doel is om patiënten langer in de 1e lijn te behandelen, met de verwachting dat de zorg daarmee goedkoper wordt. Indachtig dit beleid experimenteren zorgverzekeraars met financiële prikkels voor de 1e lijn om minder door te verwijzen naar de 2e lijn.

De IGZ stelt steeds hogere eisen aan aantoonbare kwaliteit van geleverde zorg, het borgen van kwaliteitsdenken en gerichtheid op verbeteringen in de praktijk. Ook de verantwoordelijkheid van bestuurders voor de kwaliteit van zorg krijgt intensieve aandacht. Transparantie en lerend vermogen zijn al met al belangrijke thema’s, evenals samenwerking.

De zorgverzekeraars hebben in ons stelsel een regiefunctie. Doelmatigheid en spreiding van zorg, evenals zinnige en zuinige zorg, staan centraal. Zorgverzekeraars experimenteren met beleidsinstrumentarium zoals selectieve zorginkoop en populatiebekostiging. En hoewel er marktwerking in de zorg is geïntroduceerd, lijkt het zogenaamde “plafond” soms heilig. Bij de onderhandelingen sturen verzekeraars sterk op prijs en budget. Uit diverse benchmarks is de afgelopen jaren gebleken dat het Flevoziekenhuis nog een te hoge kostprijs had. Met ingang van 2015 heeft het Flevoziekenhuis meer marktconforme prijzen gecontracteerd. Zorgverzekeraars zien kwaliteitseisen en certificeringen van belangenorganisaties als instapvoorwaarden bij de onderhandelingen.

Vooruitlopend op het sturen op volumenormen door verzekeraars heeft het Flevoziekenhuis in de afgelopen jaren een deel van de complexe zorg overgedragen met name aan het AMC. Dit betreft onder meer operatieve ingrepen bij maagcarcinoom, aneurysma (aorta) / vergrote vaten en pylorushypertrofie (baby’s met verdikte maaguitgang). Daar staat tegenover dat zorgverzekeraars ook de universitaire centra bewegen om de zorg die net zo goed - of zelfs beter - in de 2e lijn kan plaatsvinden ook daadwerkelijk over te dragen. Voor het Flevoziekenhuis biedt dit een kans om een groter deel van de typische 2e lijns zorgtaken van het AMC samen met het AMC te verzorgen, naar analogie van de werkwijze bij borst- en darmchirurgie. Dit uiteraard altijd met respect voor de vrije keuze van patiënten.


02anderezorgaanbiedersDe Almeerse bevolking maakt gelukkig vaak de keuze voor het Flevoziekenhuis (gemiddelde adherentie 80% in 2013). Maar er is ook nog ruimte om te groeien. Daarbij mogen we, met een toenemend aantal concurrerende zorgaanbieders in de nabijheid, er niet van uitgaan dat ook in de toekomst vanzelfsprekend de keuze voor het Flevoziekenhuis gemaakt wordt. We verwachten dat de concurrentie de komende jaren verder gaat toenemen.

Landelijk is het marktaandeel van ZBC’s de afgelopen jaren sterk toegenomen (verdubbeling van aantal patiënten in periode van 4 jaar) tot 7% van het aantal patiënten in medisch specialistische zorg (bron: ‘Gezondheid en zorg in cijfers’, CBS, 2014). De ZBC’s zijn actief in diverse specialismen maar met name in dermatologie, oogheelkunde en orthopedie. Flevoland is een interessant gebied voor nieuwe zorgondernemingen. Zo hebben diverse organisaties poliklinieken of behandelcentra in ons verzorgingsgebied en in de regio geopend (o.a. de Blaak, HartKliniek Flevoland, Bartok, DC Klinieken en oogziekenhuis Zonnestraal met een vestiging in Lelystad). ZBC’s leveren doorgaans laagcomplexe monodisciplinaire zorg. Door optimaal ingerichte processen en infrastructuur bieden deze ZBC’s vaak hoge service voor patiënten tegen relatief lage kosten voor de zorgverzekeraars.

Nieuwe uitdagingen en kansen voor het Flevoziekenhuis

Het complexe speelveld waarin het Flevoziekenhuis opereert geeft uitdagingen waar we een antwoord op hebben te geven. De drie belangrijkste zijn:
 • Door een breed en compleet pakket aan ziekenhuiszorg te bieden aan de inwoners van Almere en de regio, samen met andere zorgbieders, bieden we continuïteit van zorg. Om dit te kunnen blijven doen is een sterkere financiële positie en een gezonde bedrijfsvoering nodig, evenals uitstekende relaties in de keten.
 • We moeten op de juiste manier inspelen op de veranderende wensen van patiënt en verwijzer, zodat deze in hoge mate tevreden zijn over de kwaliteit van zorg en onze dienstverlening. Voldoen aan de toenemende eisen van zorgverzekeraars en inspectie ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg vereist dat we continu blijven verbeteren;
 • Het is nodig dat we ons continu blijven afvragen hoe we meer waarde kunnen creëren voor onze patiënten en partners, zodat we een krachtige speler blijven in het netwerk van zorgverleners in de regio.
Er zijn ook kansen te benutten. De belangrijkste zijn:
 • Door de behoefte aan eigen regie van (een deel van) onze patiënten goed en gepast te faciliteren, sluiten we aan bij de wensen van burgers en patiënten. Het geeft ook mogelijkheden om het zorgproces effectiever en efficiënter te laten verlopen;
  Door intensievere en goed georganiseerde samenwerking met de 1e lijn en lokale collega zorgaanbieders kunnen we gezamenlijk meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven bereiken voor onze patiënten;
 • De intensieve samenwerking en kennisdeling met het AMC brengt onze kennis en kunde op een hoger peil, waardoor we kunnen excelleren in de zorg die we bieden en in het medisch onderwijs dat we verzorgen;
 • Door versneld te investeren in digitalisering en nieuwe technologie kunnen we een forse stap maken in kwaliteit, veiligheid en efficiency van onze zorg;
 • Door nog aantrekkelijker en toegankelijker te worden kunnen we onze adherentie in Almere én daarbuiten verder vergroten.
Om deze uitdagingen adequaat aan te gaan en de kansen te grijpen is bijsturing van de koers van het ziekenhuis nodig.

Kansen

02kansen
3

We staan voor gezondheidswinst en kwaliteit van leven voor onze (toekomstige) patiënten

interne Ons bestaansrecht als Flevoziekenhuis, onze missie, is om waarde voor onze (toekomstige) patiënten te creëren door altijd én samen te streven naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven, in alle fasen van het leven.

Onze waarden helpen om onze missie te bereiken. In ons gedrag zijn onze waarden herkenbaar. In onze uitingen zijn onze waarden terug te vinden.

We zijn betrouwbaar. Patiënten komen bij ons in een kwetsbare fase van hun leven en vertrouwen ons wellicht het belangrijkste in hun leven toe: hun gezondheid. We zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken. Wij komen afspraken na, ondernemen actie als dat onverhoopt niet kan en onze informatie is juist.
Ook samenwerkingspartners, zorgverzekeraars, Inspectie en banken moeten er op kunnen rekenen dat we te allen tijde integer, transparant en betrouwbaar zijn in ons handelen.

We zijn betrokken. Het belang van onze patiënten en hun familie staat centraal in alles wat we doen. Daarbij staan we voor iedereen klaar, ongeacht religie, herkomst of geaardheid. We nemen volle verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun behandeling en laten merken dat we ons het lot van onze patiënten aantrekken. We zijn er voor ze en betrekken hen actief in het zorgproces.
We zijn ook betrokken naar elkaar als collega’s, we helpen elkaar waar het kan. Want als we goed voor onze patiënten willen zorgen, dan moeten we ook goed voor elkaar zorgen.
Ook bij onze omgeving zijn we betrokken. In ons werk respecteren we het milieu en participeren we in initiatieven in de samenleving. Dit uiteraard binnen onze semi-publieke context.

We zijn flexibel. We houden onze ogen en oren voortdurend open, ook voor ontwikkelingen in andere branches, en gebruiken onze ervaringen en inzichten om onze doelstellingen te bereiken. In de wijze waarop we zorg en organisatie vormgeven, spelen we in op de wensen van onze omgeving. We laten zien dat we continu willen leren, van elkaar, maar ook van onze patiënten en partners. We zijn bereid om oude manieren los te laten als nieuwe werkwijzen beter blijken. Protocollen, zorgpaden en andere afspraken gebruiken we als leidraad in onze zorg, maar we blijven altijd open staan voor de specifieke behoefte van een individu en proberen daar flexibel aan tegemoet te komen. We laten patiënten en bezoekers niet onnodig wachten, als het ergens te druk is springen we bij of werken we wat langer door.

Wij zijn samenwerkend ingesteld. Onze artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, polimedewerkers en ondersteunende medewerkers werken eendrachtig samen om patiënten hoogwaardige zorg te kunnen bieden en patiënten en familie een aangenaam verblijf. We beseffen dat gezondheidswinst en kwaliteit van leven meer en meer de uitkomst is van een teaminspanning van alle betrokkenen in de zorgketen, samen met de patiënt. Daarom zoeken we actief de samenwerking met partners op, wanneer we samen tot een beter resultaat voor onze patiënten en andere belanghebbenden kunnen komen. In het samenwerken hebben we oog voor de belangen van de ander en zijn we open over ons eigen doel of belang. We proberen er altijd samen uit te komen.

Ons profiel geeft weer wat voor ziekenhuis we (willen) zijn.

Flevoziekenhuis:

 • Voegt waarde toe voor toekomstige patiënten en partners: gezondheidswinst en kwaliteit van leven.
 • Biedt een breed en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod dat past bij de behoefte van de 7e stad van Nederland.
 • Werkt intensief samen in een netwerk van zorgaanbieders.
 • Heeft competente en gemotiveerde professionals die met plezier werken en waarde toevoegen voor patiënten.
 • Leidt artsen, verpleegkundigen en ondersteuners met passie op.
 • Werkt vanuit de principes van mensgerichte zorg en een helende omgeving.
 • Past de principes van ‘operational excellence’ (gestroomlijnd proces) en ‘customer intimacy’ (persoonlijke benadering) beide toe.
 • Blijft financieel gezond, biedt marktconforme prijzen en daarmee continuïteit van zorg en werk.
4

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij

We zijn onderdeel van een groot netwerk van zorgorganisaties in de regio, maar onderhouden ook –
soms zeer intensieve – relaties met partijen als banken, zorgverzekeraars, Inspectie en overheid.
We realiseren ons terdege dat we alleen in een optimaal samenspel met andere organisaties onze missie en doelen kunnen waarmaken. Natuurlijk is er verschil in de mate van samenwerking in de dagelijkse praktijk, maar elke schakel is onmisbaar.

04 onderdeel van netwerk
* Dit overzicht is illustratief voor het netwerk waarin het Flevoziekenhuis werkt. Het beoogt uitdrukkelijk niet een compleet beeld te geven van de organisaties waarmee we samenwerken.

Onze strategie is samen te vatten als ‘Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’. Alleen in samenwerking met de 1e en 3e lijn kunnen wij onze strategie waarmaken.

samenwerken

Zorg in de 1e lijn wanneer dat kan…

Wij omarmen de filosofie dat patiënten waar mogelijk hun behandeling in de 1e lijn krijgen. Om dit optimaal te ondersteunen gaan wij actief “naar buiten” en wisselen we kennis uit met 1e lijns professionals. Als patiënten tòch voor diagnose of behandeling naar het ziekenhuis moeten, zorgen we voor een optimaal herstel en een zo vlot en vloeiend mogelijke teruggang naar huis, met ondersteuning van de 1e lijn, of naar elders indien thuis niet mogelijk is. Onze artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en doktersassistenten werken hiertoe nauw samen met de 1e lijns professionals in de regio en delen hun expertise. Op deze manier versterken we topzorg in de 1e lijn en brengen deze zo dicht mogelijk bij patiënten.

… in de 2e lijn indien noodzakelijk…

Als patiënten 2e lijns zorg nodig hebben, dan kunnen zij voor kwalitatief hoogwaardige medium-complexe en laagcomplexe zorg in het Flevoziekenhuis terecht. We staan voor een breed en hoogwaardig aanbod van acute, chronische en electieve zorg, dat naadloos aansluit op de behoeften van de inwoners van Almere en omgeving. Een Intensive Care en Spoedpost blijft tot ons aanbod behoren. Onze behandelingen zijn veilig en volgens de nieuwste inzichten. Onze artsen en medewerkers zijn bij uitstek toegerust op hun taak. We zijn zeer toegankelijk en hanteren korte wachttijden. Patiënten worden op maat geïnformeerd en betrokken bij keuzes in hun behandeling, passend bij de behoeften van de patiënt. Wij ontvangen patiënten en familie vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving.

… in de 3e lijn zo kort mogelijk

Wanneer de behandeling hoog complex of zeer specifiek wordt en wij zelf niet de juiste zorg kunnen leveren, dan brengen wij topzorg dichtbij door intensief samen te werken met onze academische partner, het AMC. Wij zorgen hierbij voor een vlotte en vloeiende overgang waarbij alle diagnostiek en het dossier met de patiënt meegaan, zodat onnodige aanvullende diagnostiek voorkomen wordt. Door afstemming met de artsen van het AMC over voor- en nazorg en behandelwijze kunnen patiënten ook weer snel terugkeren naar hun vertrouwde ziekenhuis en vervolgens naar huis.
Waar patiënten uit het AMC beter behandeld kunnen worden in een 2e lijns ziekenhuis, zorgen wij met onze brugfunctie voor een vlotte en vloeiende overgang naar een behandeling in het Flevoziekenhuis. Dit uiteraard passend bij de keuzevrijheid van patiënten.

Het Flevoziekenhuis zal met de nazorginstellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) eraan werken, om de transfer te versoepelen van patiënten die deze vervolgzorg nodig hebben. Dat doen we onder meer door te investeren in een betere informatievoorziening en heldere afspraken en communicatie over de overgang naar deze instellingen.
5

Onze strategie werkt in het bijzonder in twee allianties met speerpunten

alliantie

Binnen het grote netwerk waarin we actief samenwerken, kiezen we in onze strategie voor het uitbouwen van twee allianties: een alliantie met de 1e lijns professionals en een alliantie met het AMC. In de allianties hebben we met onze alliantie-partners speerpunten benoemd. Dat zijn zorggebieden waarop we onze samenwerking op dit moment het meest kansrijk achten. Gedurende de komende jaren kunnen op grond van ervaringen meer speerpunten worden benoemd.
 
We versterken de alliantie met de 1e lijn. We bouwen voortvarend voort op de bestaande samenwerking met Zorggroep Almere, MediMere en de andere 1e lijns zorgprofessionals. We faciliteren en ondersteunen huisartsen actief om – samen met de patiënt - invulling te geven aan de beste zorg op de beste plaats. Door onze zorg in transmurale zorgpaden vorm te geven realiseren we samen met onze partners een vlot en vloeiend zorgproces in Almere. We wisselen kennis uit met elkaar, ook op het vlak van preventie. Medisch specialisten zijn gemakkelijk telefonisch en digitaal te bereiken voor verwijzers. Complexere patiënten kunnen in een consult of een gezamenlijke patiëntenbespreking besproken worden. We werken aan veilige en verantwoorde informatie uitwisseling. We werken constructief mee aan diagnose in de 1ste lijn en zullen onze zorg o.a. gaan organiseren in 2 à 3 externe poliklinieken op strategisch gekozen locaties.

We richten ons hierbij in eerste instantie op geboortezorg, thuisdialyse en de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2 (DM2), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

In de komende jaren buigen we ons over de zorggebieden medische psychiatrie en obesitas. We signaleren een groeiende behoefte aan deze zorggebieden in Almere. Daarom willen we verkennen met ons netwerk op welke wijze hieraan het best tegemoet gekomen kan worden.

Onze alliantie met het AMC wordt uitgebreid. De samenwerking met AMC als derdelijns partner is succesvol gebleken, in eerste instantie in de chirurgische zorg voor borstkanker en darmkanker. Het AMC en het Flevoziekenhuis zijn overeengekomen de samenwerking uit te breiden op het gebied van zorg, opleiding en onderzoek. Een deel van de artsen zal daartoe in beide ziekenhuizen werken. (Complexe) Patiënten worden gezamenlijk in multidisciplinair verband besproken. We harmoniseren de protocollen en ontwikkelen gezamenlijke zorgpaden. Patiënten die hoog complexe zorg behoeven, welke in het Flevoziekenhuis niet geboden wordt, worden in het AMC behandeld. Patiënten uit het AMC met medium-, en laag complexe aandoeningen worden samen met het AMC steeds meer in het Flevoziekenhuis behandeld. Uiteraard met respect voor de vrije keuze van patiënten.

We starten de uitbreiding van deze alliantie op de zorggebieden interne geneeskunde en oncologie, maag-, darm-, en leverzorg en orthopedie.

Op de specialistische terreinen waarop de samenwerking geïntensiveerd wordt, verzorgen we ook de medische opleidingen.
6

Met onze strategie willen we eind 2019 zes doelen bereikt hebben

zes doelen

Tevreden patiënten

Alles draait er om dat de patiënten écht geholpen zijn met hun gezondheid en onze zorg ook zo ervaren. We vertalen dit in de doelstelling dat onze patiënten ons waarderen met hoge cijfers in de CQ index en op Zorgkaart Nederland en dat zij als ambassadeurs voor ons ziekenhuis optreden door ons aan te bevelen bij anderen. Wat betreft gastvrijheid willen we bij de beste 10 ziekenhuizen horen. Daarnaast willen we ons duurzaam in de top 20 van de ranglijsten van AD en Elsevier positioneren.
 tevreden patienten 01

Eigen regie patiënt en samen beslissen over de behandeling. Een patiënt kan – samen met de huisarts - bij ons regisseur zijn over zijn of haar eigen behandeling. We geven verder invulling aan ‘shared decision making’, en zorgen voor mogelijkheden om onze patiënten nog beter te informeren over ziekte en behandelopties, zodat zij beter de consequenties kunnen overzien van de verschillende mogelijkheden.  

Verbeterde zorg op basis van patiënten feedback. Middels de CQ index (Consumer Quality) halen we de stem van de patiënt meer naar binnen. Op basis van deze feedback zetten we gerichte projecten in. Voorbeeld van een gericht project is het project ‘Optimaal Verblijf’, waarbij het beter organiseren van ‘naar huis’ gesprek en nazorg als verbeterpunt uit de CQ index wordt opgepakt. Omdat de informatie uit de CQ index nu nog met enkele maanden vertraging bekend is, streven we naar een feedback- en verbetersysteem met een veel kortere cyclus dat we naast de CQI-methodiek kunnen gebruiken.

Makkelijke (digitale) toegang tot de zorgverlener. Een uitstekende telefonische bereikbaarheid blijft van belang voor een deel van de patiënten. Komende jaren werken we aan het verder verbeteren van de telefonische bereikbaarheid m.b.v. het telefooncentrum (doel > 95%). Daarnaast wordt het digitaal afspraken maken met een nieuwe leverancier gemoderniseerd. Inzet is dat in 2019 een derde van de afspraken digitaal tot stand komt.

E-health in de thuissituatie. We willen dat patiënten zich in ons ziekenhuis thuis voelen. Echter, hoe goed we ons best hiervoor ook doen, het zal nooit écht hetzelfde zijn als thuis. Daarom streven we er naar om onze zorg daar waar dat kan ook thuis te leveren. Goede ondersteuning met e-health oplossingen is hiervoor onontbeerlijk. We gaan daarom actief op zoek naar en experimenteren met goede en passende e-health oplossingen.

Gastvrijheid. Onze patiënten ontvangen we gastvrij met aandacht voor ambiance en sfeer. We stimuleren bottom-up initiatieven die de gastvrijheid, met name voor de oudere patiënten, verder verbeteren. We doen dit samen met onze vele vrijwilligers. We bieden onze patiënten, bezoekers en medewerkers een veilig, schoon, fris, goed onderhouden en sfeervol ziekenhuis. Onze hotelmatige en technische voorzieningen verbeteren we stap voor stap en stemmen we af op de wensen van de verschillende doelgroepen. Zo snijden we de maaltijdvoorziening meer toe op (individuele) wensen van patiënten, worden diverse verpleegafdelingen gerenoveerd en een deel van het Operatiekamercomplex vernieuwd en aangevuld met operatiekamers voor korte behandelingen.

Uitstekende kwaliteit en veiligheid van zorg en merkbare verbetercultuur. Onze patiënten kunnen rekenen op kwalitatief uitstekende zorg, waarbij veiligheid volledig geborgd is. Daartoe professionaliseren we ons kwaliteitssysteem verder, onder meer middels interne audits, centrale monitoring van verbeterpunten en het toepassen van integraal risicomanagement bij de sturing op kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zorgen we er voor dat op iedere afdeling een systeem voor continu verbeteren actief is, onder meer op basis van protocollen. De focus komt te liggen op goed ingerichte overdrachtsmomenten en het volledig vormgeven van (transmurale) zorgpaden.
Dit alles met het oogmerk dat ons volledige zorgaanbod aantoonbaar voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen (prestatie indicatoren, volumennormen, instap- of inkoopvoorwaarden, certificeringen) zoals die worden gesteld vanuit de Inspectie, beroepsverenigingen, belangenverenigingen, kwaliteitsinstanties (NIAZ) en zorgverzekeraars.
Meer specifiek betekent dit dat we het in 2013 geïmplementeerde Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) volgens norm NTA 8009:2014, actief monitoren en borgen. In ieder geval zorgen we ervoor dat:

 • We de bundelnaleving van de 11 VMS-thema’s registreren en monitoren in het Flevodashboard en de tertaalrapportages, evenals de registratie van incidenten, calamiteiten en complicaties;
 • We de naleving van de NTA-norm jaarlijks evalueren, onder andere middels thema-audits en daaropvolgend waar nodig een verbeterplan opstellen. Deze worden vervolgens door alle EVR’en en stafafdelingen verwerkt in de jaarplannen. De voortgang hiervan wordt besproken in de tertaalgesprekken met de raad van bestuur;
 • We de concrete doelen ten aanzien van de VMS-thema’s en andere onderwerpen uit de NTA-norm SMART-geformuleerd opnemen in de jaarlijkse kaderbrief;
 • We bij iedere substantiële zorginhoudelijke wijziging een prospectieve risico-inventarisatie uitvoeren volgens het geldende risicobeleid en de geldende procedures.

Naast de concrete programma’s en projecten nemen we extra initiatieven voor het borgen van onze verbetercultuur. Incidenten, complicaties, klachten en calamiteiten worden altijd geregistreerd en indien nodig snel gemeld. We grijpen deze adequaat aan om van te leren. De procedures en structuren zijn daarvoor aanwezig en de wil om te leren van ervaringen is ingebakken in ons dagelijkse denken en doen. Aandachtspunt is het ondersteunen van multidisciplinair werken. Dit vereist een verdere verschuiving van de traditionele één-op-één relatie tussen dokter en patiënt naar een situatie waarbij de gezondheid van de patiënt de uitkomst is van een hechte en professionele teaminspanning.

Tevreden verwijzers

Als onze verwijzers tevreden zijn over samenwerking met ons en vertrouwen hebben in onze zorg en dienstverlening, zal doorverwijzing naar het Flevoziekenhuis logisch en vanzelfsprekend zijn. De tevredenheid van verwijzers is ons nu slechts op ad hoc basis en uit signalen bekend. Voortaan meten we deze met een nieuw te ontwikkelen instrument. In 2015 houden we een nulmeting en eind 2019 willen we een betekenisvolle verbetering hebben bereikt.

 tevreden verwijzers 01

Het is cruciaal dat huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en tandartsen heel tevreden zijn over het Flevoziekenhuis. Om gestructureerd inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van de verwijzers wordt in 2015 een nieuw instrument ontwikkeld.

Toegankelijk consult en kennisuitwisseling. Om 1e lijns zorgverleners beter te ondersteunen zijn de artsen van het Flevoziekenhuis makkelijk toegankelijk voor consulten. Binnen de alliantie met  de 1e lijn ontwikkelen we hiertoe praktische structuren, ondersteund door digitale techniek. Daarnaast zetten we binnen de alliantie platforms op voor kennisuitwisseling.

Verbeterde zorg op basis van verwijzers feedback. Bij onze gerichte initiatieven voor samenwerking en kennisdeling met de 1e lijn zullen we bij ieder initiatief de tevredenheid van verwijzers over de nieuwe werkwijze, de uitvoering daarvan en het proces van monitoring en bijsturing meenemen. Dit is naast de patiënten feedback en de eigen ervaringen de belangrijkste bron voor verbetering.

Transmurale afspraken en zorgpaden. Om de zorg binnen de 1e lijns alliantie én binnen de alliantie met het AMC goed vorm te geven maken we heldere afspraken over de werkwijze, overdracht en verantwoordelijkheden en geven we de zorg vorm in transmurale zorgpaden. Onze recent aangestelde manager allianties zal de stuwende kracht achter de coördinatie en sturing hiervan zijn.

Gezamenlijke patiënten bespreking. Onderdeel van de transmurale afspraken en zorgpaden zijn regelmatige gezamenlijke patiënten besprekingen, bij voorkeur met alle zorgverleners binnen het zorgpad.

Sterke marktpositie

Door onze allianties stevig uit te bouwen en onze speerpunten te ontwikkelen kunnen we een grotere groep patiënten die 2e lijns zorg nodig hebben bereiken. Ook door zorg dichterbij patiënten te organiseren in externe poliklinieken dichtbij en met de 1e lijn, werken we aan deze doelstelling. We streven naar een adherentiegroei in ons primaire verzorgingsgebied Almere e.o. en in de bredere regio. Ook het stroomlijnen van processen en zorgen voor doelmatige zorg, versterkt onze marktpositie.

 sterke marktpositie 01

Patiënt = klant en staat op 1: flexibiliteit. Onze klantenpopulatie en hun wensen zijn niet statisch, maar zullen over de jaren aan verandering onderhevig zijn. Voorbeeld daarvan is de verwachte vergrijzing van de Almeerse bevolking en de daarbij horende veranderende zorgvraag. Het is aan de EVR-leiding/vakgroepen om ontwikkelingen in hun klantenpopulatie goed in de gaten te houden en tijdig en flexibel hierop in te spelen.

Externe poliklinieken op strategische locaties. We willen onze fysieke aanwezigheid dichtbij de patiënt realiseren in externe poliklinieken. De huidige pilot ‘buitenpoli Poort’ is hiertoe een eerste aanzet. Met 2 à 3 externe poliklinieken in specifieke wijken van Almere kunnen we voor onze patiënten in Almere, het noorden van het Gooi en randgemeenten rond Amsterdam (zoals Weesp) medisch specialistisch zorg dichterbij huis aanbieden. Omdat we in Almere al nauw samenwerken met de huisartsen en tandartsen, kunnen zij gemakkelijk een afspraak maken met één van de specialisten van het Flevoziekenhuis die aan deze buitenpoli verbonden is. De aanwezigheid op locatie zorgt bovendien voor een positieve ‘kruisbestuiving’ tussen de medisch specialisten in de tweede lijn en de zorgverleners in de eerste lijn. Naast de externe polikliniek in Poort willen we ook in andere delen van Almere “Topzorg dichtbij brengen”. Daarbij denken we aan Almere Haven en Almere Buiten. Het zorgaanbod in deze stadsdelen is afhankelijk van de zorgvraag. Almere Haven heeft een relatief oudere populatie; in Almere Buiten is er een jongere populatie met een relatief groot aandeel van bewoners met een Surinaamse / Hindoestaanse achtergrond. Deze en andere ontwikkelingen geven we verder vorm in een ‘plan externe poliklinieken’ (gereed 2016).

Marktconforme prijzen, passende zorg. Om concurrerend te zijn bieden we onze zorg tegen marktconforme prijzen aan. Een instrument wordt ontwikkeld om beter inzicht te krijgen voor welke zorggebieden de kostprijs hoger is dan de marktconforme verkoopprijs. Met deze kennis en benchmarkgegevens gaan we werken aan verbetering van de kostprijzen. Tevens is een doelmatige inrichting van het ziekenhuis en de zorgprocessen (stroomlijnen) en het op peil houden van kostenbewustzijn heel belangrijk de komende jaren.

Portfolio-analyse. Elk specialisme/EVR voert in samenwerking met Financiën een portfolio-analyse uit. Hierbij wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten en tevens naar de kansen en risico’s van verschillende groepen patiënten.

Transmurale zorgpaden voor sterke verbinding met 1e lijn. Om adherentiegroei te bereiken willen we patiënten een naadloze en vlotte toegang tot ons ziekenhuis bieden. Het stroomlijnen van de zorg (operational excellence) en de implementatie van transmurale zorgpaden is hierin een belangrijk middel. Tevens zorgen deze zorgpaden voor een sterke verbinding met de 1e lijn.

Business plan per speerpunt met betere marketing. Om nieuwe patiëntgroepen te bereiken worden de initiatieven richting de 1e lijn en de speerpunten binnen de alliantie ondersteund met gerichte intelligente marketing activiteiten. Hiertoe wordt een marketingplan opgesteld en uitgevoerd.

Zorg in ZBC-achtige concepten. We kennen de ZBC concepten waar specifieke zorg in een uiterst gestroomlijnd proces aangeboden wordt in een fraaie, gastvrije omgeving, tegen relatief lage kosten. We willen de uitdaging aangaan om binnen de muren van het ziekenhuis de sfeer en procesvoering van een ZBC te benaderen, zonder dat we vooraf triëren op alleen laagcomplexe patiënten. Mogelijk dient oogheelkunde hiervoor als pilot.

Keteninnovaties in samenwerking met zorgverzekeraars. We gaan voorbeelden van zinnige en zuinige zorg duidelijker positioneren als innovaties om in samenwerking met de zorgverzekeraars en de andere betrokken zorgverleners de zorg in de keten te optimaliseren.

Betrokken én bevlogen medewerkers

Met medewerkers die betrokken zijn bij het Flevoziekenhuis én bevlogen voor hun vak kunnen we het best presteren. We willen daarom flink hoger scoren op het percentage medewerkers dat zich zowel betrokken als bevlogen voelt.

 bevlogen medewerkers 01

Aandacht voor de mens achter de professional. De medewerkers van ons ziekenhuis zorgen dat onze patiënten mensgerichte zorg ervaren, doordat ze echte aandacht voor de patiënt hebben. Medewerkers kunnen alleen aandacht geven als ze die zelf ook krijgen. Het is nodig dat het ziekenhuis een aantrekkelijke plek is om te werken. Omdat er interessante functies zijn, er ruimte is om zelfstandig te werken, er aandacht is voor de mens achter de professional en ruimte voor persoonlijke groei.

Resultaatgerichte en stimulerende wijze van leidinggeven. Om het beste uit professionals en andere medewerkers te halen is een passende stijl van leidinggeven nodig. We willen dat leidinggevenden medewerkers weten te inspireren om samen met anderen een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het ziekenhuis en om goede resultaten in het werk te behalen; dat geeft plezier en voldoening. Een leidinggevende inspireert als hij of zij medewerkers aansprekend kan vertellen wat hun werk bijdraagt aan de doelstelling van het ziekenhuis en waarom hun werk belangrijk is. Dat is niet eenmaal per jaar, maar met regelmaat. Kleine beslissingen op ziekenhuisniveau kunnen grote impact op een afdeling hebben. Dan ontstaat er verbinding in het werk. Als een leidinggevende dit combineert met aandacht voor de mens achter de medewerker, is er verbinding op persoonlijk niveau en voelen medewerkers zich gezien en gehoord. Door het resultaatgerichte aspect van leidinggeven weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht, binnen welke kaders zij hun werk kunnen doen en welke ruimte er is binnen hun werk. Helder is dan ook welke eisen er zijn voor het resultaat, wanneer het goed is. De leidinggevende faciliteert zijn medewerkers, geeft hulp waar nodig en spreekt aan als het resultaat achter blijft.

Waardering, aanspreken, goed werkklimaat, duurzame werktoekomst. In ons werkklimaat combineren we denken én doen, spreken we elkaar aan en uiten we waardering voor de ander. Dan komen medewerkers met plezier naar het werk en gaan voldaan over het resultaat naar huis. Betrokken én bevlogen medewerkers staan vitaal in het leven en bouwen aan hun duurzame werktoekomst. Het Flevoziekenhuis faciliteert daarin.

Opleidingsziekenhuis voor medische, verpleegkundige en ondersteunende (vervolg) opleidingen. Opleiden en wetenschap is investeren in de toekomst en in de kwaliteit van onze toekomstige professionals. Professionals opleiden geeft een kwalitatieve impuls aan de zorg, wat ten goede komt aan de patiënten. Het geeft het ziekenhuis een onderscheidend vermogen en verjongde uitstraling en bewerkstelligt aantrekkingskracht op professionals, medewerkers en andere belanghebbenden. Daarnaast dragen onze (vervolg) opleidingen bij aan onze lerende cultuur.

De huidige negen medische vervolgopleidingen blijven wij verder professionaliseren en breiden we zo mogelijk uit, in samenhang met onze speerpunten binnen de allianties. We starten naar verwachting een nieuwe medische vervolgopleiding orthopedie, in samenwerking met het AMC. Wij streven naar groei in het aantal AIOS dat bij ons zijn of haar niet-academische deel van de opleiding komt volgen door een inspirerend en veilig opleidingsklimaat te bieden en te investeren in professionalisering.  We monitoren de kwaliteit van de opleidingen en brengen deze naar een hoger niveau door middel van verbetercycli. Onze ambitie is om een kwalitatief hoogstaand, middelgroot opleidingsziekenhuis te blijven met minimaal 10 medische vervolgopleidingen. Daarbij streven we ernaar regelmatig regionale prijzen in de wacht te slepen voor “beste opleider” e.d.

Als opleidingsziekenhuis – en in samenwerking met het AMC - doen wij mee aan medisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij kwaliteit en veiligheid, doelmatigheid en validiteit van het onderzoek is geborgd. We werken binnen landelijke en lokale richtlijnen en de kaders van ons wetenschapsbeleid. Onderzoek draagt bij aan de kwaliteitsverbetering in de zorg en zorginnovatie.

Persoonlijk Ontwikkelings Plan voor iedereen. Iedereen binnen de organisatie voert een jaargesprek met zijn of haar leidinggevende. Onderdeel van dit jaargesprek is een Persoonlijk Ontwikkelings Plan waarin afspraken gemaakt worden in welke richting en hoe de medewerker zich verder zal ontplooien.
Actief werven en opleiden HBO verpleegkundigen. De komende jaren investeren we in de groei van het aantal HBO verpleegkundigen, van nu 17% naar 35% in 2019. Nieuwe verpleegkundigen van buiten werven we op HBO-niveau. Intern stimuleren en faciliteren we MBO opgeleide verpleegkundigen om de (verkorte) HBO opleiding te volgen. Daarvoor laten we het aantal opleidingsplekken voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen met een kwart groeien.

3% van de loonsom investeren in opleiding en ontwikkeling. 3% van de loonsom benutten we voor leren en ontwikkelen, zowel voor individuele leerbehoeften als voor leertrajecten voor specifieke doelgroepen. Hieronder vallen ook de medische, verpleegkundige en ondersteunende (vervolg) opleidingen.

Gezonde financiële basis

Een goed financieel resultaat boeken is een noodzakelijke randvoorwaarde om een gezonde financiële basis voor ons ziekenhuis te bereiken en noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Passende contractering met zorgverzekeraars is een vereiste. Daarnaast streven we jaarlijks naar een gezond operationeel resultaat en opbouw van voldoende solvabiliteit.

 gezonde basis

Lichte omzet verhoging door strategische allianties. In de financiële meerjarenraming zijn projecties gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de omzet in combinatie met de ontwikkeling van de kosten. Uitgangspunt is dat de reële omzet, in lijn met de zorgproductie, de komende jaren kan blijven stijgen met minimaal 1%. In het huidig klimaat en met de inspanningen binnen de allianties is dat een reëel scenario.

Passende contractering. Om de (licht) stijgende omzet te blijven realiseren zijn passende afspraken nodig met de zorgverzekeraars. Zij moeten overtuigd zijn van onze strategie, onze wil om constructief samen te werken en onze realisatiekracht om de strategie mogelijk te maken. Daarbij is onze lijn dat we tweedelijns zorg die nodig is voor de patiënten uit onze regio, moeten kunnen verlenen én dat zorg die we verlenen, vergoed wordt. De prijzen van onze zorg zijn zoveel mogelijk marktconform. Tegelijkertijd is ook een goede registratie en monitoring van de geleverde zorg een absolute noodzaak.    

Verbeterde stuurinformatie. We beschikken over veel waardevolle data. Echter de ontsluiting van deze data in hanteerbare en praktische stuurinformatie is nog onderontwikkeld. In 2015 maken we de eerste stap om deze stuurinformatie beschikbaar te maken en daarna gaan we daar voortvarend mee door. Daarmee wordt kwalitatieve en kwantitatieve monitoring en prognosticering van de zorgproductie beter mogelijk. Dit is van belang om daarmee de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars te kunnen volgen en tijdig bij te sturen.

Project Optimaal Verblijf. Dit project is er op gericht om te zorgen dat patiënten de optimale tijd in ons ziekenhuis doorbrengen. Niet alleen heeft dit effect op kwaliteit en beleving van onze zorg, maar ook op ligduur en daarmee de efficiëntie van onze zorg.
We beogen drie resultaten:

 1. Patiënten blijven niet langer dan medisch nodig in het Flevoziekenhuis;
 2. Patiënten gaan goed voorbereid naar huis en ervaren dat ook zo;
 3. Eventuele vervolgzorg (VVT) is tijdig geregeld en er is een goede overdracht.

Project Overbruggen. Dit project resulteert in een optimale afstemming van de planning van operaties en capaciteit van verpleegafdelingen. Er zijn inmiddels diverse verbeteringen uitgewerkt, die zowel een kwalitatieve verbetering geven als een kostenbesparing opleveren. Ook de vormgeving van intelligente capaciteitsplanning hoort tot dit project.

Verdergaande besparingen op inkoop. Het verder optimaliseren van onze inkoop met behulp van inkoopcoöperaties kan naar verwachting nog een aanzienlijke besparing opleveren. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor partnership in aankoop en beheer van medische apparatuur met industriële partijen.

Investeringen. Voor een gezonde bedrijfsvoering zijn investeringen nodig. De komende jaren zal gemiddeld tot 8 mio per jaar vrijgemaakt worden voor investeringen. Dit is dan inclusief de noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen, zoals de benodigde vernieuwing van een deel van de operatiekamers en de investeringen vereist voor de doorontwikkeling van het EPD (Elektronische Patiënten Dossier). Dit investeringsbedrag is exclusief eventuele investeringen op basis van sluitende business cases.

Financiële ratio’s. In het financieringsarrangement met banken zijn afspraken gemaakt over de financiële prestaties van het Flevoziekenhuis. Eén daarvan is de DSCR, een ratio waaraan te zien is hoe makkelijk het ziekenhuis kan voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen.  Bij een jaarlijks resultaat van 2% is deze ratio voldoende te realiseren. De aflossingsverplichtingen zijn mede bepalend voor de hoogte van de DSCR. Indien voor aanvullende investeringen nieuwe financiering nodig is, leidt dit tot hogere aflossingsverplichtingen en een lagere DSCR. De DSCR legt daarmee beperkingen op ten aanzien van de hoogte van het investeringsvolume. Naast DSCR sturen we ook op solvabiliteit. Een ratio van 20% wordt binnen de sector als streefnorm aangehouden, wij streven er naar daar langzaam maar gestaag naar toe te groeien. Ook daarvoor is een jaarlijks resultaat van 2% nodig.

Digitaal ziekenhui

Goed inrichten van onze - transmurale - zorgprocessen kan alleen slagen als we procesondersteuning volledig digitaal maken. We zullen daarom stap voor stap nieuwe EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) functionaliteiten en ondersteunende modules implementeren met als streven om in 2019 alle processen gedigitaliseerd te hebben. Ook de ondersteunende processen (financieel, HR enz.) gaan we geheel digitaliseren.

 digitaal ziekenhuis 01

Integraal patiëntendossier o.b.v. ‘SAP tenzij’. Om uitstekende kwaliteit te blijven bieden is het van belang om toe te werken naar één integraal patiëntendossier dat het zorgproces ondersteunt, een ziekenhuis breed elektronisch patiëntendossier  (EPD), met aanvullend noodzakelijke specialisme- of aandoening specifieke dossierelementen. We gaan uit van bewezen techniek en applicaties en hanteren stevig projectmanagement bij implementatie om de kosten te beheersen. Het doel is eind 2019 papierloos te werken. Daarnaast is een EPD een noodzakelijke basis voor communicatie met zorgketenpartners en patiënten, uiteraard rekening houdend met een passende beveiliging van de digitale gegevens. Het ziekenhuisinformatiesysteem en het elektronisch patiëntendossier baseren we op SAP / ish (med).

Faciliteren van ketencommunicatie binnen de allianties. Digitale informatievoorziening speelt een onmisbare rol in het zorgproces en zeker in de samenwerking met onze strategische allianties. We gaan onder andere investeren in een verbeterd huisartsenportaal met online inzage in resultaten van diagnostiek. Ook zorgen we voor digitale overdracht naar de VVT sector (verpleging, verzorging en thuiszorg). Voor een effectieve samenwerking in de allianties is het daarnaast nodig dat  de interne bedrijfsvoering goed ondersteund wordt. Hiertoe willen we investeren in systemen voor effectieve stuurinformatie, tracking & tracing van materialen en eHRM, waaronder self service en roostering.

Ondersteuning van eigen regie patiënt. Om patiënten te betrekken en eigen regie van patiënten te faciliteren moeten zij gemakkelijke toegang hebben tot zijn of haar eigen dossier. Hiertoe moet een goede toestemmings-registratie voor uitwisseling van gegevens in de keten opgezet worden. Daarnaast vervangen we het huidige patiëntenportaal en breiden de mogelijkheden uit voor online afspraken maken, online vragenlijsten, dossierinzage en e-consult. Ook willen we een start maken met aansluiting op personal health records en gezondheidsapps.

Infrastructuur o.a. voor mobiele devices. Om de connectie met onze patiënten en zorgverleners beter te faciliteren richten we de infrastructuur en randvoorwaarden voor gebruik van mobiele toepassingen (tablets, smartphones) passend in. Ook is de infrastructuur voor telefonie aan vervanging toe. Omdat informatie in toenemende mate digitaal verstrekt zal gaan worden is het nodig dat we ons goed beveiligen tegen cybercriminaliteit en andere ontwikkelingen in de digitale buitenwereld.


7

Samen brengen we topzorg dichtbij

07auditorium

Het meerjarenbeleid van het Flevoziekenhuis is een product van samenwerking. De medische en verpleegkundige staf, management en adviseurs, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en raad van toezicht hebben actief bijdragen aan de totstandkoming van het meerjarenbeleid.
De bestuurders van alliantiepartners zijn uiteraard nauw betrokken. In een vroeg stadium hebben we het meerjarenbeleid getoetst bij de grootste zorgverzekeraar. Voor medewerkers hebben wij in de zomer van 2015 acht bijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen die dat wilde erbij kon zijn.

Wij hebben het meerjarenbeleid tijdens twee netwerkbijeenkomsten gepresenteerd aan collega's in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, logopedisten). Dit leidde tot positieve en waardevolle reacties. Wij zijn blij met de steun die is uitgesproken voor de inhoudelijke lijn die we kiezen. De komende periode organiseren we bijeenkomsten voor o.a. de gemeente Almere en maatschappelijke organisaties.

De drie meer intern gerichte doelen (bevlogen én betrokken medewerkers, een gezonde financiële basis en een digitaal ziekenhuis) beschouwen we als belangrijke voorwaarden voor het behalen van de drie meer extern gerichte doelen, die centraal staan in het meerjarenbeleid. Deze externe doelen (tevreden patiënten, tevreden verwijzers en een sterke marktpositie) zijn eveneens nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. Voor intern gebruik zijn alle doelen verder uitgewerkt en meetbaar gemaakt. Dit is beschreven in de uitgebreide interne versie van het meerjarenbeleid.

Voor de externe doelen zijn dit de invalshoeken die het Flevoziekenhuis wil benutten en uitwerken. Deze invalshoeken zijn echter niet uitputtend. Juist in de contacten met onze omgeving en partners kunnen aanvullende en zinvolle initiatieven ontstaan. Het is daarom nodig dat we onze samenwerking met collega's in de allianties met het AMC en de eerste lijn intensiveren. Verder zijn uitstekende relaties in het netwerk van zorgorganisaties in de regio en met zorgverzekeraars, banken, inspectie en overheid cruciaal.

meerjarenbeleid 2015 netwerkbijeenkomstAlle zorgeenheden (EVR’s) en staf- en ondersteunende afdelingen geven samen met hun medewerkers in hun jaarplannen concrete invulling aan onze strategie en de zes doelen.

 

Steeds beoordelen we aanvullende ideeën of initiatieven op de mate waarin ze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Deze ervaring vanuit de praktijk kan aanleiding zijn de strategie bij te stellen.
Wij zien de strategie(implementatie) dan ook nadrukkelijk als een continu proces. Daarbij is samenwerking en teamgeest de norm.

 

Alleen dankzij de samenwerking met partners en de inzet van alle medewerkers kunnen we met trots en passie zeggen: Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij!

Het meerjarenbeleid is tot stand gekomen in nauwe en intensieve samenwerking met de besturen van de Vereniging Medische Staf en Verpleegkundige Staf. De raad van bestuur heeft het meerjarenbeleidsplan tevens voorgelegd aan en besproken met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ook met de raad van toezicht heeft de raad van bestuur het meerjarenbeleid intensief besproken. Daarna heeft de raad van toezicht het goedgekeurd. De raad van bestuur zorgt ervoor dat het Flevoziekenhuis voldoet aan de vigerende Governancecode Zorg.


Colofon

Meerjarenbeleidsplan voor extern gebruik (20171108)

Het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is een uitgave van het Flevoziekenhuis.

Stichting Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
036 - 868 88 88
www.flevoziekenhuis.nl/brengttopzorgdichtbij