De leden van de cliëntenraad zetten hun kennis en ervaring in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de positie van de cliënt in het Flevoziekenhuis. De cliëntenraad is als wettelijk adviesorgaan de strategische overlegpartner binnen het Flevoziekenhuis die met kennis van zaken invloed kan uitoefenen. Hierdoor wordt het gezamenlijke belang van de cliënten meegenomen in het beleid van het ziekenhuis.

Samenstelling cliëntenraad

De samenstelling van de cliëntenraad is divers. De leden willen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Flevoziekenhuis en in Almere. Ieder lid neemt zijn of haar kennis en ervaring mee; de één doet dat vanuit een juridisch perspectief, de ander als ervaringsdeskundige.

clientenraad 2019
vlnr. Paulien Botman, Christopher van Dijk, Pim van den Toorn, Frank Heeren,
Marchien Koster, Carole Schinkel en Iris Nawia. Naomy Belkhir ontbreekt op de foto.

Wat vindt de cliëntenraad belangrijk?

 • Dat de zorg op de wensen en behoeften van cliënten en bezoekers wordt afgestemd.
 • Dat bij ieder advies aan de raad van bestuur goed wordt nagedacht over wat de gevolgen zijn voor de cliënt. Bijvoorbeeld op facilitair gebied (denk aan bewegwijzering of de gevolgen van een verbouwing), of als het gaat om de voeding of de communicatie met de cliënt. Of over de gevolgen voor de cliënt als het gaat over beleidswijzigingen, zoals een nieuwe privacywet.
 • Dat de gemeenschappelijke belangen van de patiënten worden meegenomen in het beleid van het ziekenhuis.

Hoe doet de cliëntenraad haar werk?

 • Advies
  De cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur. Over een aantal onderwerpen is de raad van bestuur verplicht om advies te vragen aan de cliëntenraad. Met deze adviezen kan de zorg voor cliënten en bezoekers worden verbeterd. Sommige onderwerpen zijn zichtbaar voor de cliënt zoals voeding, ontspanningsactiviteiten, de kwaliteit van zorg en de wijze van klachtenafhandeling. Andere onderwerpen zoals de begroting, een verbouwing of de benoeming van het management zijn minder zichtbaar voor de cliënt. Soms geeft de cliëntenraad ook ongevraagd advies. In alle gevraagde en ongevraagde adviezen staat altijd het gemeenschappelijk belang om goede zorg te leveren voorop.

  Lees meer over de concrete adviezen van de cliëntenraad in de jaarverslagen:

 • Werkgroepen
  De cliëntenraad neemt actief deel aan werkgroepen van het ziekenhuis met als doel dat de cliënt ook in beleidsmatige plannen voldoende aandacht krijgt. Voorbeelden zijn de werkgroep rondom de nieuwe bewegwijzering in het Flevoziekenhuis, de werkgroep voeding, de werkgroep 'Beslist Samen' en het project ‘Verbeteren continuïteit opname en ontslag van kwetsbare ouderen in het Flevoziekenhuis’.

 • Uitreiken van de Cliënten Jaar Prijs
  De cliëntenraad zoekt naar mogelijkheden die de zorg aan de cliënten nog beter kan maken. ‘Beter’ kan betekenen: sneller, veiliger, doeltreffender, met meer aandacht of gemakkelijker voor de cliënt. Kortom het ‘net even meer’. Om deze reden reikt de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis om het jaar een Cliënten Jaar Prijs uit aan een project binnen het ziekenhuis dat de kwaliteit van zorg voor cliënten verbetert. De prijs bestaat uit een beeldje van de Witte Olifant en een cheque ter waarde van 2500 euro. Via diverse (social) mediakanalen worden de projecten onder de aandacht gebracht van de inwoners van Almere die vervolgens online kunnen stemmen op hun favoriete project.

 • Organisatie symposium
  Eens per twee jaar organiseert de cliëntenraad een symposium. 

Hoe weet de cliëntenraad wat er bij cliënten speelt?

Om erachter te komen wat er leeft bij cliënten, wordt er binnen het Flevoziekenhuis regelmatig onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid. De cliëntenraad heeft inzage in de uitkomsten van deze onderzoeken. Daarnaast ontvangt de cliëntenraad de klachtenrapportage. De resultaten van deze onderzoeken samen met de ervaringen van onder meer de klachtenfunctionaris, geven voldoende aanwijzingen om zo nodig bij de raad van bestuur aan te dringen het beleid ten aanzien van bepaalde zaken aan te passen of te participeren in werkgroepen om mee te denken over wenselijke veranderingen.
Door regelmatige contacten met de medische staf, verpleegkundige staf en anderen, kan ook worden bezien hoe verbeteracties zijn ingezet.

Contact

Uw ervaringen, ideeën en adviezen, gericht op het algemeen belang van patiënten, zijn van harte welkom:
Flevoziekenhuis, Ambtelijk secretaris cliëntenraad, Postbus 3005, 1300 EG Almere, telefoon (036) 868 96 21 of stuur een mail
De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van het Flevoziekenhuis.