U komt in het Flevoziekenhuis voor een onderzoek of behandeling. Samen met uw arts beslist u welke behandeling voor u het beste is. Maar patiëntenbelangen gaan verder. Daarom heeft het Flevoziekenhuis een cliëntenraad. Wat de cliëntenraad doet leest u hieronder.

De clientenraad: wie zijn wij?

De cliëntenraad bestaat uit acht leden, allemaal afkomstig uit Almere.

clientenraad 2018Vlnr: Frank Heeren (voorzitter), Iris Nawia, Aad van ’t Hof (vicevoorzitter), Damar Ismangil,
Marchien Koster, Naomy Belkhir en Paulien Botman.

Wat zijn onze speerpunten voor 2017-2018?

De cliëntenraad heeft een meerjarenplan 2017-2018 geschreven. Hierin beschrijven we onze missie en onze rol. We hebben onze aandachtspunten benoemd, onze speerpunten beschreven en welk doel we daarmee willen bereiken. Deze speerpunten zijn het versterken van het contact met de achterban, het verbeteren van de zorg voor kwetsbare groepen en het zorgen voor een gastvrije omgeving. Het pdf meerjarenplan (34 KB) kunt u hier lezen.

Hoe weet de cliëntenraad wat er leeft bij de patiënten?

Om erachter te komen wat er leeft bij patiënten, worden er regelmatig onderzoeken gedaan. Het Flevoziekenhuis meet 2 keer per jaar de patiënttevredenheid zowel op de polikliniek als op de verpleegafdelingen.

De cliëntenraad heeft inzage in de uitkomsten van deze onderzoeken. Daarnaast ontvangt de cliëntenraad de klachtenrapportage. De resultaten van deze onderzoeken samen met de ervaringen van onder meer de klachtenfunctionaris, geven voldoende aanwijzingen om zo nodig bij de raad van bestuur aan te dringen het beleid ten aanzien van bepaalde zaken aan te passen of te participeren in werkgroepen om mee te denken over wenselijke veranderingen.

Door regelmatige contacten met de medische staf, verpleegkundige staf en anderen, kan ook worden bezien hoe verbeteracties zijn ingezet. Daarnaast participeert de cliëntenraad  in verschillende overlegorganen, werkgroepen en adviesraden.
Verder heeft de cliëntenraad contacten met de patiëntverenigingen om zo het contact met de  patiënten te versterken en hun wensen bespreekbaar te kunnen maken in het ziekenhuis.

Waarover denkt de cliëntenraad mee?

De cliëntenraad denkt en beslist mee over alles wat met kwaliteit van zorg en service te maken heeft in het algemene belang van de patiënten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het zorgaanbod, de voeding, de bezoektijden, de begroting, de klachtenregeling, het rookbeleid en de samenwerking met andere instellingen. De cliëntenraad wordt betrokken bij de samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur.

De afgelopen jaren is de cliëntenraad sterk veranderd; evenals het Flevoziekenhuis. Welke ontwikkelingen er zijn geweest en met welke onderwerpen de cliëntenraad zich heeft bezig gehouden kunt u lezen in onderstaande jaarverslagen.

Cliënten Jaar Prijs en Symposium

In maart 2016  was de cliëntenraad gastheer en organisator van een symposium voor negen cliëntenraden van ziekenhuizen uit de regio. Doel van de bijeenkomst was om de medezeggenschap zo goed mogelijk in te vullen. Tijdens het symposium hebben de cliëntenraden met elkaar kennisgemaakt en informatie uitgewisseld over de werkwijzen en werkvormen binnen de cliëntenraad. Klik hier voor een impressie van dit symposium.

In november 2014 heeft de cliëntenraad een symposium georganiseerd over patiëntenparticipatie “It takes more to tango”. De cliëntenraad is van mening dat onze patiënten meer betrokken kunnen worden in de zorg: “Wij zijn ervan overtuigd dat dit tot veiliger, betere en wellicht efficiëntere zorg leidt. Om dit te bereiken is het nodig om stappen te zetten. Klik hier voor meer informatie over het symposium.

Regelmatig reikt de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis een prijs uit aan een project dat de zorg aan onze patiënten verbetert: de Cliënten Jaar Prijs. De medewerkers van het Flevoziekenhuis kunnen hun projecten indienen waarna een jury bestaande uit leden van de cliëntenraad beoordeeld welke drie projecten genomineerd worden. Patiënten kiezen uiteindelijk zelf welk project de prijs in ontvangst mag nemen. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 2006 en is in het totaal negen keer uitgereikt.

Waarom een cliëntenraad?

Een cliëntenraad binnen een ziekenhuis is vooral van belang omdat de meeste patiënten meestal na een relatief kort verblijf het ziekenhuis verlaten en dus geen stem kunnen geven die een continu karakter draagt. De cliëntenraad vertolkt echter als vast element de stem van de patiënten binnen het ziekenhuis.

Het is in de wet geregeld dat patiënten meepraten over het beleid van het ziekenhuis. Dat staat uitgebreid beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad is voor het ziekenhuis de ‘stem’ van de patiënten en kan meehelpen aan de best mogelijke, patiëntvriendelijke en deskundige zorg.

De cliëntenraad krijgt alle informatie over belangrijke zaken binnen het ziekenhuis. De leden vergaderen eenmaal per 6 weken met elkaar, daarnaast is er iedere 6 weken een overleg met de raad van bestuur van het ziekenhuis over relevante onderwerpen. De cliëntenraad brengt aan het bestuur gevraagd én ongevraagd advies uit. Dit staat beschreven in de bovengenoemde WMCZ.

Onder de bevoegdheden van de cliëntenraad valt het gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de raad van bestuur. In bepaalde gevallen zoals bij zaken die direct de zorg betreffen heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Denk daarbij aan hygiëne, kwaliteit maaltijden, veiligheid, kwaliteit van de zorg, klachtenbehandeling enz.

Contact

Uw ervaringen, ideeën en adviezen, gericht op het algemeen belang van patiënten, zijn uiteraard van harte welkom.

Flevoziekenhuis
Ambtelijk secretaris cliëntenraad
Postbus 3005
1300 EG Almere
Telefoon 036 - 868 96 21 of mail naar: cliëntenraad

Voor individuele klachten of informatie hierover kunt u terecht bij de klachtenopvang, telefoon 036 - 868 90 16.