Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, of dat een en ander niet is verlopen zoals u had verwacht. Wij stellen het op prijs als u uw klacht of opmerking met ons deelt, zodat we samen met u naar een eventuele oplossing kunnen zoeken.

Het Flevoziekenhuis heeft per 1 januari 2017 een herziene, op nieuwe wetgeving gebaseerde, pdf klachtenregeling (153 KB) (pdf). Deze regeling beschrijft wat patiënten kunnen doen als zij niet tevreden zijn over hun behandeling in het Flevoziekenhuis.
Vanzelfsprekend zal het indienen van een klacht nooit gevolgen hebben voor de medische zorg van degene die de klacht indient.

Let op!
Klachten, vragen en opmerkingen over de rekening vallen niet onder de klachtenregeling. Wanneer u vragen of opmerkingen over uw rekening heeft, kunt u gebruik maken van het formulier zorgkosten. Als u dit formulier invult en verstuurt, dan ontvangt u een persoonlijke reactie op uw vraag over de kosten van uw behandeling. Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen ook op onze pagina over zorgkosten. U kunt ook langslopen bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal.

Klachten over de zorg- of dienstverlening

Direct bespreken
Wij adviseren u om, als dat mogelijk is, de klacht direct te bespreken met de persoon zelf, of via de balie te vragen om een gesprek met de leidinggevende van de afdeling. Vaak kan een klacht snel worden opgelost op de polikliniek of afdeling. Als u er met de persoon of afdeling zelf niet uitkomt, kunt u een klachtenformulier invullen.

Bezoek de website of mijnInfopunt (naast de hoofdingang) voor het klachtenformulier
U kunt het klachtenformulier invullen op deze website, of het papieren klachtenformulier invullen dat verkrijgbaar is op de afdeling en bij de eerste klachtopvang van mijnInfopunt. Ook voor hulp of advies bij het invullen van het formulier of opschrijven van uw klacht, kunt u terecht bij mijnInfopunt.

De klachtenfunctionaris
Als u het klachtenformulier hebt ingevuld, zal uw klacht door een klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen. Zij is een medewerker van het ziekenhuis met een bemiddelende rol tussen de klachtmelder en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. De klachtenfunctionaris kan u tevens informeren en adviseren over de klachtmogelijkheden. Uw klacht wordt door de klachtenfunctionaris geregistreerd en gerapporteerd. Deze klachtenrapportage wordt gebruikt voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Klachtenonderzoekscommissie
Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris tot een oplossing van uw klacht te komen, dan kunt u uw schriftelijke klacht voorleggen aan de Klachtenonderzoekscommissie van het Flevoziekenhuis. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst adviseren en helpen bij het formuleren van uw klacht. U kunt uw brief voorzien van datum en handtekening richten aan:

Flevoziekenhuis
T.a.v. ambtelijk secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie
Antwoordnummer 1700
1300 WE  Almere

De Klachtenonderzoekscommissie wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en mensen van binnen en buiten het ziekenhuis. In meerderheid bestaat de Klachtenonderzoekscommissie, die zich over uw klacht buigt, uit leden die niet aan het Flevoziekenhuis zijn verbonden. Na onderzoek geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. De raad van bestuur geeft u vervolgens haar oordeel over uw klacht. Mocht u het niet eens zijn met het oordeel dan kan de ambtelijk secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie u adviseren over externe klachtmogelijkheden.

Verzoek tot schadevergoeding
Als u denkt dat er bij uw verzorging of behandeling in het ziekenhuis verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden, dan kunt u het Flevoziekenhuis aansprakelijk stellen.

Geeft u dan in een brief aan:
  1. wat er is gebeurd,
  2. hoe de behandeling volgens u had moeten verlopen,
  3. wat er volgens u is fout gegaan,
  4. waaruit de schade bestaat.
Uw verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van juridische voorwaarden voor aansprakelijkheid. Afhankelijk van de omvang van de claim zal deze in behandeling worden genomen door de aansprakelijkheidsverzekeraar, of door Bureau Juridische Zaken en Klachtafhandeling van het Flevoziekenhuis worden afgehandeld. Uw brief voorzien van datum en handtekening kunt u sturen naar:

Bureau Juridische zaken en Klachtafhandeling van het Flevoziekenhuis (o.v.v. aansprakelijkstelling)
p/a Postbus 3005
1300 EG Almere

Geschillencommissie Ziekenhuizen
Indien u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur met betrekking tot uw klacht kunt u dit voorleggen aan een externe instantie: de Geschillencommissie Ziekenhuizen. U kunt deze commissie ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling door of namens het ziekenhuis van een verzoek om een schadevergoeding (claim). Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over de werkwijze en de voorwaarden van de Geschillencommissie Ziekenhuizen vindt u op de website: www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/ziekenhuizen/

Beschadiging of vermissing van uw eigendom
Het Flevoziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat daarom kostbaarheden als juwelen, horloges liever thuis. Ook laptops en tablets kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Als u iets kwijt bent dient u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende zorgafdeling. Mogelijk is het dan nog terug te vinden. Als sprake is van een vermissing of beschadiging die volgens u veroorzaakt is door een zorgverlener kunt u om een schadeformulier vragen op de afdeling of bij mijnInfopunt.

Tevredenheidsonderzoeken
Ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening van de Klachtafhandeling doen wij tevredenheidsonderzoeken onder klagers en aangeklaagden.